Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

21. Απειλές για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και παρακολούθηση των πολιτών (η υπόθεση Miranda) (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απειλές για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και παρακολούθηση των πολιτών (η υπόθεση Miranda) (2013/2825(RSP))

Οι Linas Antanas Linkevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Linas Antanas Linkevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου