Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0201(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0242/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0242/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0358

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

22. Μέτρα για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

Η Isabella Lövin παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Nilsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Gabriel Mato Adrover, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Alain Cadec, Isabelle Thomas, James Nicholson και Lambert van Nistelrooij.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Martina Anderson και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη και Isabella Lövin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου