Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2144(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0273/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0273/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 23
CRE 10/09/2013 - 23

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.18
CRE 11/09/2013 - 5.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0366

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

23. Εσωτερική αγορά υπηρεσιών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών: Πορεία των Εργασιών και Επόμενα Βήματα [2012/2144(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

Η Anna Maria Corazza Bildt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Casa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Συλβάνα Ράπτη, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi και Claudio Morganti.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Anna Maria Corazza Bildt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου