Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състав на Парламента
 4.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Договорите за кредити за жилищни имоти ***I (разискване)
 8.Състав на политическите групи
 9.Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) ***I (разискване)
 10.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки ***I (разискване)
 11.Време за гласуване
  
11.1.Изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.2.Имуществени последици на регистрираните партньорства * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.3.Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.4.Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа* (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.5.Право на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след ареста ***I (гласуване)
  
11.6.Договорите за кредити за жилищни имоти ***I (гласуване)
  
11.7.Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) ***I (гласуване)
  
11.8.Изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд ***I (гласуване)
  
11.9.Постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар (гласуване)
  
11.10.Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване (гласуване)
  
11.11.Стратегия за риболова в Адриатическо и Йонийско море (гласуване)
  
11.12.По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент (гласуване)
  
11.13.Хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (гласуване)
  
11.14.Назначаване на Луиджи Берлингуер за член на комитета, създаден по силата на член 255 от ДФЕС (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общия бюджет за финансовата 2014 година (разискване)
 16.Проект на коригиращ бюджет №2/2013 - Увеличаване на прогнозите за приходи от глоби и санкции - Увеличаване на бюджетните кредити за плащания (разискване)
 17.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г. - Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения (разискване)
 18.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 19.Състав на комисиите
 20.Стратегия на ЕС за киберсигурност: открито, безопасно и сигурно кибернетично пространство - Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на европейския икономически растеж (разискване)
 21.Заплахи за свободата на медиите и наблюдение на гражданите (случаят Миранда) (разискване)
 22.Мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка ***I (разискване)
 23.Вътрешният пазар за услуги (разискване)
 24.Митнически кодекс на Съюза ***I (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на Луиджи Берлингуер за член на комитета, създаден по силата на член 255 от ДФЕС
Протокол (289 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (983 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (250 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (184 kb) Резултати от поименно гласуване (412 kb)    
 
Протокол (314 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (542 kb) Резултати от поименно гласуване (1118 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност