Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας ***I (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) ***I (συζήτηση)
 10.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ***I (συζήτηση)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρημένων συντρόφων * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.3.Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.4.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη* (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.5.Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία και δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη ***I (ψηφοφορία)
  
11.6.Συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας ***I (ψηφοφορία)
  
11.7.Πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) ***I (ψηφοφορία)
  
11.8.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound ***I (ψηφοφορία)
  
11.9.Εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (ψηφοφορία)
  
11.10.Εφαρμογή και αντίκτυπος των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (ψηφοφορία)
  
11.11.Στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος (ψηφοφορία)
  
11.12.Μια περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διερμηνεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
11.13.Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)
  
11.14.Διορισμός του Luigi Berlinguer στην επιτροπή που συνίσταται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2014 (συζήτηση)
 16.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 - Αύξηση των προβλέψεων σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών (συζήτηση)
 17.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 - Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (συζήτηση)
 18.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 19.Σύνθεση των επιτροπών
 20.Στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΕ: ένας ανοιχτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος - Ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση (συζήτηση)
 21.Απειλές για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και παρακολούθηση των πολιτών (η υπόθεση Miranda) (συζήτηση)
 22.Μέτρα για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού ***I (συζήτηση)
 23.Εσωτερική αγορά υπηρεσιών (συζήτηση)
 24.Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας ***I (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Luigi Berlinguer στην επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ
Συνοπτικά πρακτικά (292 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (983 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (293 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (281 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (470 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (294 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (527 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (977 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου