Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Bostadslåneavtal ***I (debatt)
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***I (debatt)
 10.Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser ***I (debatt)
 11.Omröstning
  
11.1.Ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Makars förmögenhetsförhållanden * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.4.En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet* (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.5.Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande ***I (omröstning)
  
11.6.Bostadslåneavtal ***I (omröstning)
  
11.7.Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***I (omröstning)
  
11.8.Ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund ***I (omröstning)
  
11.9.För en välfungerande inre marknad för energi (omröstning)
  
11.10.Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (omröstning)
  
11.11.En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet (omröstning)
  
11.12.Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (omröstning)
  
11.13.Onlinespel på den inre marknaden (omröstning)
  
11.14.Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Rådets redogörelse för sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget för budgetåret 2014 (debatt)
 16.Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena (debatt)
 17.Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 – Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (debatt)
 18.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 19.Utskottens sammansättning
 20.Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd – Digital agenda för tillväxt, rörlighet och sysselsättning (debatt)
 21.Hot mot mediefriheten och övervakning av medborgare (fallet Miranda) (debatt)
 22.Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I (debatt)
 23.Den inre marknaden för tjänster (debatt)
 24.Tullkodex för unionen ***I (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget
Protokoll (259 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (983 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (200 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (161 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (443 kb)    
 
Protokoll (271 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (396 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (961 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy