Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 263kWORD 242k
Teisipäev, 10. september 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (arutelu)
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Siseteabe alusel kauplemine ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) ***I (arutelu)
 10.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa ***I (arutelu)
 11.Hääletused
  
11.1.Nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) muutmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.2.Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.3.Abieluvararežiimid * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.4.Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides* (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.5.Õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest ***I (hääletus)
  
11.6.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (hääletus)
  
11.7.Siseteabe alusel kauplemine ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) ***I (hääletus)
  
11.8.Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) muutmine ***I (hääletus)
  
11.9.Toimiv energiaturg (hääletus)
  
11.10.Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitikas (hääletus)
  
11.11.Aadria ja Joonia mere kalandusstrateegia (hääletus)
  
11.12.Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis (hääletus)
  
11.13.Interneti hasartmängud siseturul (hääletus)
  
11.14.Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Nõukogu seisukoht üldeelarve projekti kohta – 2014. eelarveaasta (arutelu)
 16.Paranduseelarve projekt nr 2/2013 – Trahvidest ja karistusmaksetest laekuvate muude tulude prognoosi suurendamine – Maksete assigneeringute suurendamine (arutelu)
 17.ELi noorsoostrateegia 2010–2012 rakendamine - Võitlus noorte tööpuudusega: võimalikud väljapääsuteed (arutelu)
 18.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 19.Parlamendikomisjonide koosseis
 20.ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum – Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava (arutelu)
 21.Ohud meediavabadusele ja kodanike jälgimine (Miranda kohtuasi) (arutelu)
 22.Meetmed euroopa angerja varude taastamiseks ***I (arutelu)
 23.Teenuste siseturg (arutelu)
 24.Liidu tolliseadustik ***I (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2013/2822(RSP))

- Charles Tannock, Jan Zahradil ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta (B7-0390/2013);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0391/2013);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0398/2013);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Graham Watson, Hannu Takkula ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0403/2013);

- Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0404/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0405/2013).

II.   Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (2013/2823(RSP))

- Charles Tannock ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0399/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0402/2013);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0406/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0407/2013);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0408/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (B7-0409/2013).

III.   Olukord Bahreinis (2013/2830(RSP))

- Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste olukorra kohta Bahreinis (B7-0410/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou ja Joanna Senyszyn fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Bahreinis (B7-0416/2013);

- Charles Tannock ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Bahreinis (B7-0418/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing ja Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste olukorra kohta Bahreinis (B7-0419/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Bahreinis (B7-0421/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Bahreinis (B7-0422/2013).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Parlamendi koosseis

Saksamaa Liitvabariigi pädevad ametiasutused on teatanud, et Lothar Bisky asemel nimetatakse ametisse Martina Michels, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 5. septembrist 2013.

Euroopa Parlament võttis selle teadmiseks ning märkis vastavalt Euroopa Parlamendi valimist üldistel ja otsestel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 3 ja kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4, et tema ametikoht jääb vabaks alates 5. septembrist 2013.

Kuna Martina Michelsi mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb ta vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2013. aasta jaanuari osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele ning 2013. aasta märtsi ja aprilli osaistungjärkudel vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa andmekaitseinspektor teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutusettepanekust 1/2013.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekust 3/2013.

Kontrollikoda teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekutest V/AB-05/T/13 ja V/AB-06/C/13.

Euroopa Ombudsman teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekust 03/2013.

Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 Euroopa Parlamenti assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekute DEC 08/2013, DEC 09/2013, DEC 11/2013, DEC 13/2013 ja DEC 14/2013 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud DEC 13/2013 (N7-0068/2013 - C7-0187/2013 – 2013/2124(GBD)), DEC 16/2013 (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 – 2013/2140(GBD)), DEC 17/2013 (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 – 2013/2141(GBD)), DEC 18/2013 (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 – 2013/2142(GBD)), DEC 19/2013 (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 – 2013/2143(GBD)) ja DEC 21/2013 (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 – 2013/2144(GBD)).

Eelarvekomisjon uuris kooskõlas finantsmääruse artikliga 203 Euroopa välisteenistuse haldushoone uut üürilepingut Angolas ja otsustas arvamust mitte esitada.

Eelarvekomisjon uuris kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutusi 2/2013, 3/2013 ja 4/2013 ja otsustas arvamust mitte esitada.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 Euroopa Parlamenti assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekute DEC 16/2013, DEC 17/2013 ja DEC 21/2013 heakskiitmisest.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 ja artikli 29 lõikega 2 Euroopa Parlamenti assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekute DEC 18/2013 ja DEC 19/2013 heakskiitmisest.


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

JURI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelise partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2013-2018), sõlmimise kohta (08701/2013 - C7-0216/2013 - 2013/0102(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (COM(2013)0521 - C7-0218/2013 - 2013/0247(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukavas (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühises teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on toetada teadusuuringuid ellu viivaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogrammis (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi osalemise kohta mitmete liikmesriikide poolt ühiselt elluviidavas Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programmi 2. etapis (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president vajaduse korral Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFCO, BUDG, JURI, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta (COM(2013)0525 - C7-0224/2013 - 2013/0249(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa arenguaasta (2015) kohta (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 304 ja 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsiooni (konventsioon nr 189) (11462/2013 - C7-0234/2013 - 2013/0085(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM, JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1990. aasta kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) (11463/2013 - C7-0236/2013 - 2012/0320(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavate rahaliste vahenditega (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20 /2013 – III jagu – Komisjon (N7-0076/2013 - C7-0250/2013 - 2013/2162(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 23/2013 – III jagu – Komisjon (N7-0077/2013 - C7-0251/2013 - 2013/2163(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 24/2013 – III jagu – Komisjon (N7-0078/2013 - C7-0252/2013 - 2013/2164(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 25/2013 – III jagu – Komisjon (N7-0079/2013 - C7-0253/2013 - 2013/2165(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja pikendamisega aastani 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ühisettevõtte Clean Sky 2 kohta (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte kohta (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte kohta (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, BUDG, JURI, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ühisettevõtte ECSEL kohta (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte kohta (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, JURI

2) parlamendiliikmed

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Aldo Patriciello. Ettepanek võtta vastu resolutsioon keskkonnaohus alade loodusliku seisundi taastamise kohta (B7-0370/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Silvia-Adriana Ţicău. Ettepanek võtta vastu resolutsioon ELi kodanike kaitsmise kohta võltsitud ravimite turustamise eest (B7-0371/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Lorenzo Fontana. Ettepanek võtta vastu resolutsioon prostitutsiooni haldamist ja reguleerimist käsitleva ühise raamistiku loomise kohta (B7-0372/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuadvad komisjonid: LIBE

- Aldo Patriciello. Ettepanek võtta vastu resolutsioon tervishoiusüsteemi esikohale asetamise kohta valitsemissektori võla tasumisel (B7-0373/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Aldo Patriciello. Ettepanek võtta vastu resolutsioon ühise strateegia vajaduse kohta piraatluse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks Vahemere piirkonnas (B7-0375/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 42)

- Dimitrios Droutsas, Ismail Ertug, Rebecca Harms, Georgios Koumoutsakos, Petru Constantin Luhan, Arlene McCarthy, Gesine Meissner, Michael Theurer et Gabriele Zimmer. Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt vabatahtliku märgistamise eeskirjade kohta, mis käsitlevad teavet toidu sobivuse kohta taimetoitlastele ja rangetele taimetoitlastele (B7-0401/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, IMCO


7. Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Antolín Sánchez Presedo tutvustas raportit.

Sõna võtsid Rimantas Šadžius (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andreas Schwab (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Alfredo Pallone fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nikola Vuljanić, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alexandra Thein (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Ivo Strejček, Sławomir Nitras ja Marlene Mizzi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Marisa Matias ja Krišjānis Kariņš.

Sõna võtsid Michel Barnier, Rimantas Šadžius ja Antolín Sánchez Presedo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2013protokoll punkt 12.6.


8. Fraktsioonide koosseis

Mike Nattrass saab koha fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete seas alates 9. septembrist 2013.


9. Siseteabe alusel kauplemine ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

Arlene McCarthy tutvustas raportit.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Richard Seeber (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Alexandra Thein (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Ildikó Gáll-Pelcz fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Sõna võtsid Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Olle Ludvigsson.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Arlene McCarthy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2013protokoll punkt 12.7.


10. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Véronique Mathieu Houillon fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Mariya Gabriel ja Jacek Protasiewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski ja Franz Obermayr kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ulrike Lunacek.

Sõna võtsid Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Neven Mimica, et vastata raportööri tähelepanekutele, ja raportöör, et neile vastata.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2013protokoll punkt 13.3.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Graham Watson enne esimest hääletust.


11.1. Nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) muutmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu [COM(2012)0432 - C7-0211/2012- 2012/0208(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0336)


11.2. Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0337)


11.3. Abieluvararežiimid * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0338)


11.4. Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides* (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa transporditehnoloogia strateegia edendamise kohta Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides [2012/2298(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michael Cramer (A7-0241/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0339)


11.5. Õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest [COM(2011)0326 - C7-0157/2011- 2011/0154(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0340)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0340)


11.6. Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0341)

Antolín Sánchez Presedo (raportöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament nõustus selle ettepanekuga. Seetõttu loeti küsimus vastatavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


11.7. Siseteabe alusel kauplemine ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseteabe alusel kauplemse ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0342)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0342)


11.8. Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) muutmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil [COM(2012)0591 - C7-0332/2012- 2012/0285(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0343)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0343)


11.9. Toimiv energiaturg (hääletus)

Raport toimiva energiaturu kohta [2013/2005(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0344)


11.10. Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitikas (hääletus)

Raport energiatõhususe meetmete rakendamise ja mõju kohta ühtekuuluvuspoliitikas [2013/2038(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0345)


11.11. Aadria ja Joonia mere kalandusstrateegia (hääletus)

Raport Aadria ja Joonia mere kalandusstrateegia kohta [2012/2261(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Guido Milana (A7-0234/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0346)

Sõnavõtt

Guido Milana (raportöör) enne hääletust, et teha ettepanek tehniliseks paranduseks, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist.


11.12. Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis (hääletus)

Raport tõhusama ja kulutasuvama suulise tõlke kohta Euroopa Parlamendis [2011/2287(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Esther de Lange (A7-0233/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0347)


11.13. Interneti hasartmängud siseturul (hääletus)

Raport interneti hasartmängude kohta siseturul [2012/2322(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Ashley Fox (A7-0218/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0348)


11.14. Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (hääletus)

Klaus-Heiner Lehne poolt õiguskomisjoni nimel vastavalt kodukorra artiklile 107a esitatud otsuse ettepanek Luigi Berlingueri nimetamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komiteesse (2013/2161(INS)) (B7-0384/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (10.9.2013 protokolli lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0349)


ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Alexandra Thein - A7-0254/2013
Monica Luisa Macovei

Raport: Alexandra Thein - A7-0253/2013
Roberta Angelilli, Erminia Mazzoni ja Monica Luisa Macovei

Raport: Michael Cramer - A7-0241/2013
Kay Swinburne, Oreste Rossi ja Jim Higgins

Raport: Elena Oana Antonescu - A7-0228/2013
Franco Bonanini, Kay Swinburne, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo ja Jim Higgins

Raport: Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei ja Izaskun Bilbao Barandica

Raport: Arlene McCarthy - A7-0347/2012
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock, Hannu Takkula ja Seán Kelly

Raport: Jerzy Buzek - A7-0262/2013
Francesco De Angelis, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Mario Pirillo, Adam Bielan, Oreste Rossi, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Danuta Jazłowiecka, Mitro Repo ja Seán Kelly

Raport: Mojca Kleva Kekuš - A7-0271/2013
Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Adam Bielan, Jim Higgins, Oreste Rossi ja Monica Luisa Macovei

Raport: Guido Milana - A7-0234/2013
Mario Pirillo, Jim Higgins ja Roberta Angelilli

Raport: Esther de Lange - A7-0233/2013
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Nikola Vuljanić, George Lyon, Monica Luisa Macovei ja Charles Tannock.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.35 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Paolo De Castro (AGRI komisjoni esimees) andis teada, et ta ei olnud kohal 9. ja 10. septembri 2013. aasta istungitel, sest osales samadel kuupäevadel põllumajanduse nõukogu mitteametlikul istungil Vilniuses.


15. Nõukogu seisukoht üldeelarve projekti kohta – 2014. eelarveaasta (arutelu)

Nõukogu avaldus: Nõukogu seisukoht üldeelarve projekti kohta – 2014. eelarveaasta (2013/2624(RSP))

Algimantas Rimkūnas (nõukogu ametis olev eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski (komisjoni liige), Monika Hohlmeier (raportöör), Anne E. Jensen (raportöör), Alain Lamassoure (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) ja Algimantas Rimkūnas.

Arutelu lõpetati.


16. Paranduseelarve projekt nr 2/2013 – Trahvidest ja karistusmaksetest laekuvate muude tulude prognoosi suurendamine – Maksete assigneeringute suurendamine (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2013 kohta, III jagu – Komisjon [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

Giovanni La Via tutvustas raportit.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jean-Luc Dehaene fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazábal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hynek Fajmon fraktsiooni ECR nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Göran Färm, Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Marta Andreasen, Roger Helmer, Jean-Marie Le Pen ja Jan Olbrycht.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Alda Sousa, Andrej Plenković ja Jan Kozłowski.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski ja Giovanni La Via.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.9.2013protokoll punkt 5.3.


17. ELi noorsoostrateegia 2010–2012 rakendamine - Võitlus noorte tööpuudusega: võimalikud väljapääsuteed (arutelu)

Raport ELi noorsoostrateegia 2010–2012 rakendamise kohta [2013/2073(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

Raport noorte tööpuuduse vastase võitluse ja võimalike väljapääsuteede kohta [2013/2045(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Georgios Papanikolaou ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Ole Christensen (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Luís Paulo Alves (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Martina Anderson (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Roberta Angelilli (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Marco Scurria fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Liam Aylward fraktsiooni ALDE nimel, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Nuttall fraktsiooni EFD nimel, ja Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Edit Bauer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitar Stoyanov, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Dimitar Stoyanov, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Nikolaos Salavrakos, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Sylvana Rapti, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino ja David Casa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zofija Mazej Kukovič ja Sergio Gaetano Cofferati.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võtsid László Andor, Georgios Papanikolaou ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.9.2013protokoll punkt 5.16 ja 11.9.2013protokoll punkt 5.17.


18. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Parandused P7_TA-PROV(2013)0259(COR01) ja P7_TA-PROV(2013)0311(COR01) tehti teatavaks eelmise päeva (9.9.2013 protokolli punkt 10) täiskogu istungil.

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse need heakskiidetuks.


19. Parlamendikomisjonide koosseis

Fraktsiooni GUE/NGL taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

CULT komisjon: Martina Michels.


20. ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum – Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum (2013/2606(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000085/2013), mille esitas(id) Jens Rohde ITRE komisjoni nimel nõukogule: Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava: On aeg tõsta tempot (B7-0219/2013) (2013/2593(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000086/2013), mille esitas(id) Jens Rohde ITRE komisjoni nimel komisjonile: Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava: On aeg tõsta tempot (B7-0220/2013) (2013/2593(RSP))

Jens Rohde esitas küsimused.

Sõna võtsid Linas Antanas Linkevičius (nõukogu ametis olev eesistuja), kes vastas küsimusele B7-0219/2013, ja Neelie Kroes (komisjoni asepresident), kes vastas küsimusele B7-0220/2013 ja tegi avalduse.

Sõna võtsid Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel, Vicente Miguel Garcés Ramón fraktsiooni S&D nimel, Toine Manders fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Gunnar Hökmark, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Jan Philipp Albrecht, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Norica Nicolai, Christian Engström, Tunne Kelam, Francesco De Angelis, Amelia Andersdotter, Lara Comi, Ivailo Kalfin ja Pilar del Castillo Vera.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võttis Zigmantas Balčytis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Janusz Władysław Zemke, Malcolm Harbour ja Roberta Metsola.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Linas Antanas Linkevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2013protokoll punkt 13.9 ja 12.9.2013protokoll punkt 13.10.


21. Ohud meediavabadusele ja kodanike jälgimine (Miranda kohtuasi) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ohud meediavabadusele ja kodanike jälgimine (Miranda kohtuasi) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Neelie Kroes (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Linas Antanas Linkevičius.

Arutelu lõpetati.


22. Meetmed euroopa angerja varude taastamiseks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1100/2007, millega kehtestatakse meetmed euroopa angerja varude taastamiseks [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

Isabella Lövin tutvustas raportit.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Kuhn fraktsiooni PPE nimel, Jens Nilsson fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gabriel Mato Adrover, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Alain Cadec, Isabelle Thomas, James Nicholson ja Lambert van Nistelrooij.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Martina Anderson ja João Ferreira.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Isabella Lövin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.9.2013protokoll punkt 5.9.


23. Teenuste siseturg (arutelu)

Raport teenuste siseturu olukorra ülevaate ja edasiste sammude kohta [2012/2144(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

Anna Maria Corazza Bildt tutvustas raportit.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid David Casa (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Ildikó Gáll-Pelcz fraktsiooni PPE nimel, Sylvana Rapti fraktsiooni S&D nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Zofija Mazej Kukovič, Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer ja Olga Sehnalová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi ja Claudio Morganti.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Anna Maria Corazza Bildt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.9.2013protokoll punkt 5.18.


24. Liidu tolliseadustik ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

Constance Le Grip tutvustas raportit.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristiana Muscardini (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Danuta Jazłowiecka fraktsiooni PPE nimel, Sylvana Rapti fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Evelyne Gebhardt ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lara Comi, Zuzana Roithová ja Malcolm Harbour.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Constance Le Grip.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.9.2013protokoll punkt 5.10.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 515.412/OJME).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.15.

Klaus Welle

Othmar Karas

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Pitsillides, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika