Index 
Proces-verbal
PDF 279kWORD 249k
Marţi, 10 septembrie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Cursul dat pozițiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I (dezbatere)
 8.Componenţa grupurilor politice
 9.Utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) ***I (dezbatere)
 10.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale UE ***I (dezbatere)
 11.Votare
  
11.1.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.3.Regimurile matrimoniale de proprietate * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.4.O strategie europeană în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor* (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.5.Dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare ***I (vot)
  
11.6.Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I (vot)
  
11.7.Utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) ***I (vot)
  
11.8.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound ***I (vot)
  
11.9.Eficientizarea pieței interne a energiei (vot)
  
11.10.Aplicarea şi impactul măsurilor de eficienţă energetică în cadrul politicii de coeziune (vot)
  
11.11.O strategie pentru pescuitul în Marea Adriatică şi în Marea Ionică (vot)
  
11.12.Servicii de interpretare mai eficiente și mai rentabile în cadrul Parlamentului European (vot)
  
11.13.Jocurile de noroc online de pe piața internă (vot)
  
11.14.Numirea lui Luigi Berlinguer în comitetul creat în temeiul articolului 255 din TFUE (vot)
 12.Explicaţii privind votul
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 15.Prezentarea de către Consiliu a poziţiei sale privind proiectul de buget general aferent exerciţiului financiar 2014 (dezbatere)
 16.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2013 - Creşterea previziunilor privind celelalte venituri provenite din amenzi şi sancţiuni - Majorarea creditelor de plată (dezbatere)
 17.Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012 - Combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluţii (dezbatere)
 18.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 19.Componenţa comisiilor
 20.Strategia UE în materie de securitate cibernetică: un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi securizat - Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă (dezbatere)
 21.Amenințări la adresa libertății mass-mediei și supravegherea cetățenilor (cazul Miranda) (dezbatere)
 22.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană ***I (dezbatere)
 23.Piața internă a serviciilor (dezbatere)
 24.Codul Vamal al Uniunii ***I (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 26.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Numirea lui Luigi Berlinguer în comitetul creat în temeiul articolului 255 din TFUE


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Situația în Republica Democratică Congo (2013/2822(RSP))

- Charles Tannock, Jan Zahradil şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la Republica Democratică Congo (B7-0390/2013);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la situația în Republica Democratică Congo (B7-0391/2013);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D, referitoare la situația în Republica Democratică Congo (B7-0398/2013);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Graham Watson, Hannu Takkula şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația în Republica Democratică Congo (B7-0403/2013);

- Marie-Christine Vergiat şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația în Republica Democratică Congo (B7-0404/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația în Republica Democratică Congo (B7-0405/2013).

II.   Situația în Republica Centrafricană(2013/2823(RSP))

- Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația în Republica Centrafricană (B7-0399/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la situația în Republica Centrafricană (B7-0402/2013);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D, referitoare la situația în Republica Centrafricană (B7-0406/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația în Republica Centrafricană (B7-0407/2013);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Republica Centrafricană (B7-0408/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Republica Centrafricană (B7-0409/2013).

III.   Situaţia din Bahrain(2013/2830(RSP))

- Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain Situaţia din Bahrain (B7-0410/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou şi Joanna Senyszyn, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Bahrain (B7-0416/2013);

- Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Bahrain (B7-0418/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain (B7-0419/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Bahrain (B7-0421/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Bahrain (B7-0422/2013).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


3. Componenţa Parlamentului

Autorităţile germane competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a Martinei Michels, în locul lui Lothar Bisky, ca deputată în Parlament, cu efect de la 5 septembrie 2013.

Parlamentul a luat act şi, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi cu articolul 4 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul de procedură, constată că locul este vacant începând cu 5 septembrie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Martina Michels se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


4. Cursul dat pozițiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune din ianuarie 2013 și cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune din martie și aprile 2013 sunt disponibile pe site-ul „Séance en direct”.


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a informat autoritatea bugetară cu privire la propunerea de transfer de credite 1/2013.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comitetul Economic şi Social a informat autoritatea bugetară cu privire la propunerea de transfer de credite 3/2013.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Curtea de Conturi Europeană a informat autoritatea bugetară cu privire la propunerile de transferuri de credite V/AB-05/T/13 și V/AB-06/C/13.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Ombudsmanul a informat autoritatea bugetară cu privire la propunerea de transfer de credite 03/2013.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul a informat Parlamentul European cu privire la aprobarea propunerilor de transferuri de credite DEC 08/2013, DEC 09/2013, DEC 11/2013, DEC 13/2013 et DEC 14/2013.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat propunerile de transferuri de credite ale Comisiei DEC 13/2013 (N7-0068/2013 - C7-0187/2013 – 2013/2124(GBD)), DEC 16/2013 (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 – 2013/2140(GBD)), DEC 17/2013 (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 – 2013/2141(GBD)), DEC 18/2013 (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 – 2013/2142(GBD)), DEC 19/2013 (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 – 2013/2143(GBD)), și DEC 21/2013 (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 – 2013/2144(GBD)).

În conformitate cu articolul 203 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat încheierea de către Serviciul de Acțiune Externă a unui nou contract de închiriere a sediului său administrativ din Angola și a decis să nu emită niciun aviz.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat propunerea Curții de Justiție cu privire la transferurile de credite 2/2013, 3/2013 și 4/2013 și a decis să nu emită niciun aviz.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiului Uniunii Europene a informat Parlamentul European cu privire la aprobarea propunerilor de transferuri de credite DEC 16/2013, DEC 17/2013 și DEC 21/2013.

În conformitate cu articolul 27 și articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Consiului Uniunii Europene a informat Parlamentul European cu privire la aprobarea propunerilor de transferuri de credite DEC 18/2013 și DEC 19/2013.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Côte d'Ivoire (2013-2018) (08701/2013 - C7-0216/2013 - 2013/0102(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (COM(2013)0521 - C7-0218/2013 - 2013/0247(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

BUDG, CONT, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii la Programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie și asistență a cetățenilor derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

FEMM, EMPL, BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a ConsiliuluI privind participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

DEVE, ENVI, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile de la articolul 282 alineatul (5) din TFUE, Președintele va consulta facultativ Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

AFCO, BUDG, JURI, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (COM(2013)0525 - C7-0224/2013 - 2013/0249(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european pentru dezvoltare (2015) (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))

În conformitate cu dispozițiile de la articolul 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta facultativ Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

FEMM

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

REGI

aviz :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenţiei din 2011 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenţia nr. 189) (11462/2013 - C7-0234/2013 - 2013/0085(NLE))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM, JURI, LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenţiei din 1990 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind siguranţa utilizării produselor chimice la locul de muncă (Convenţia nr. 170) (11463/2013 - C7-0236/2013 - 2012/0320(NLE))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ENVI, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS))

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET, REGI

- Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG, JURI, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare referitoare la comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

REGI

aviz :

EMPL, BUDG, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

JURI

- Propunere de transfer de credite DEC 20/2013 - Secțiunea III - Comisie (N7-0076/2013 - C7-0250/2013 - 2013/2162(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 23/2013 - Secțiunea III - Comisie (N7-0077/2013 - C7-0251/2013 - 2013/2163(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 24/2013 - Secțiunea III - Comisie (N7-0078/2013 - C7-0252/2013 - 2013/2164(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 25/2013 - Secțiunea III - Comisie (N7-0079/2013 - C7-0253/2013 - 2013/2165(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru dezvoltarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce privește prelungirea duratei de existență a întreprinderii comune până în 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, TRAN

- Propunere de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună Clean Sky 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2“ (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, JURI

- Propunere de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună pentru bioindustrii (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AGRI, ENVI, BUDG, JURI, REGI

- Propunere de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună ECSEL (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, CONT

- Proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG, JURI

2) de către deputaţi:

2.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la renaturalizarea zonelor care prezintă un risc din punctul de vedere al mediului (B7-0370/2013)
retrimis fond: ENVI

- Silvia-Adriana Ţicău. Propunere de rezoluție referitoare la protecția cetățenilor europeni împotriva comercializării medicamentelor contrafăcute (B7-0371/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluţie referitoare la implementarea unui cadru comun în materie de gestionare și reglementare a fenomenului prostituției (B7-0372/2013)
retrimis fond: FEMM
aviz: LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la prioritatea sistemului sanitar la recuperarea datoriilor administrației publice (B7-0373/2013)
retrimis fond: ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluţie referitoare la o strategie comună pentru prevenirea și combaterea pirateriei în Marea Mediterană (B7-0375/2013)
retrimis fond: AFET

2.2) propuneri de rezoluție (articolul 42 din Regulamentul de procedură)

- Dimitrios Droutsas, Ismail Ertug, Rebecca Harms, Georgios Koumoutsakos, Petru Constantin Luhan, Arlene McCarthy, Gesine Meissner, Michael Theurer Gabriele Zimmer. referitoare la normele de etichetare voluntară privind informațiile legate de caracterul adecvat al alimentelor pentru vegetarieni și vegani (B7-0401/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI, IMCO


7. Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Antolín Sánchez Presedo şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Rimantas Šadžius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Andreas Schwab (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Alfredo Pallone, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nikola Vuljanić, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Krisztina Morvai, neafiliată, Alexandra Thein (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Ivo Strejček, Sławomir Nitras şi Marlene Mizzi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Marisa Matias şi Krišjānis Kariņš.

Au intervenit: Michel Barnier, Rimantas Šadžius şi Antolín Sánchez Presedo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.6 al PV din 10.9.2013.


8. Componenţa grupurilor politice

Mike Nattrass devine deputat neafiliat începând cu 9 septembrie 2013.


9. Utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață) [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

Arlene McCarthy şi-a prezentat raportul.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Richard Seeber (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Alexandra Thein (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Ildikó Gáll-Pelcz, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Hans-Peter Martin, neafiliat, şi Olle Ludvigsson.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Miroslav Mikolášik.

Au intervenit: Michel Barnier şi Arlene McCarthy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 al PV din 10.9.2013.


10. Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale UE ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Véronique Mathieu Houillon, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Franz Obermayr, și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Mariya Gabriel şi Jacek Protasiewicz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski şi Franz Obermayr care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ulrike Lunacek.

Au intervenit: Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra şi Neven Mimica, pentru a răspunde observațiilor raportorului, și acesta din urmă pentru a-și prezenta reacția.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 12.9.2013.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Graham Watson înainte de primul vot.


11.1. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine [COM(2012)0432 - C7-0211/2012- 2012/0208(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0336)


11.2. Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0337)


11.3. Regimurile matrimoniale de proprietate * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0338)


11.4. O strategie europeană în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor* (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la promovarea unei strategii europene în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor [2012/2298(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Michael Cramer (A7-0241/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0339)


11.5. Dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare [COM(2011)0326 - C7-0157/2011- 2011/0154(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0340)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0340)


11.6. Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0341)

Antolín Sánchez Presedo (raportor) a propus amânarea votului privind proiectul de rezoluţie legislativă în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul şi-a dat acordul cu privire la această propunere. Chestiunea s-a considerat astfel retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


11.7. Utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață) [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0342)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0342)


11.8. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound [COM(2012)0591 - C7-0332/2012- 2012/0285(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0343)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0343)


11.9. Eficientizarea pieței interne a energiei (vot)

Raport referitor la eficientizarea pieței interne a energiei [2013/2005(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0344)


11.10. Aplicarea şi impactul măsurilor de eficienţă energetică în cadrul politicii de coeziune (vot)

Raport referitor la aplicarea și impactul măsurilor de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune [2013/2038(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0345)


11.11. O strategie pentru pescuitul în Marea Adriatică şi în Marea Ionică (vot)

Raport referitor la o strategie pentru pescuitul în Marea Adriatică și în Marea Ionică [2012/2261(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Guido Milana (A7-0234/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0346)

Intervenţie

Guido Milana (raportor), înainte de vot, pentru a propune o corectură de natură tehnică pentru a ține cont de aderarea Croației.


11.12. Servicii de interpretare mai eficiente și mai rentabile în cadrul Parlamentului European (vot)

Raport referitor la servicii de interpretare mai eficiente și mai rentabile în cadrul Parlamentului European [2011/2287(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Esther de Lange (A7-0233/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0347)


11.13. Jocurile de noroc online de pe piața internă (vot)

Raport referitor la jocurile de noroc online de pe piața internă [2012/2322(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Ashley Fox (A7-0218/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0348)


11.14. Numirea lui Luigi Berlinguer în comitetul creat în temeiul articolului 255 din TFUE (vot)

PROPUNERE DE DECIZIE 2013/2161(INS) (B7-0384/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)
(vot secret)
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 10.9.2013)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0349)


A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

12. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Alexandra Thein - A7-0254/2013
Monica Luisa Macovei

Raport Alexandra Thein - A7-0253/2013
Roberta Angelilli, Erminia Mazzoni şi Monica Luisa Macovei

Raport Michael Cramer - A7-0241/2013
Kay Swinburne, Oreste Rossi şi Jim Higgins

Raport Elena Oana Antonescu - A7-0228/2013
Franco Bonanini, Kay Swinburne, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo şi Jim Higgins

Raport Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei şi Izaskun Bilbao Barandica

Raport Arlene McCarthy - A7-0347/2012
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock, Hannu Takkula şi Seán Kelly

Raport Jerzy Buzek - A7-0262/2013
Francesco De Angelis, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Mario Pirillo, Adam Bielan, Oreste Rossi, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Danuta Jazłowiecka, Mitro Repo şi Seán Kelly

Raport Mojca Kleva Kekuš - A7-0271/2013
Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Adam Bielan, Jim Higgins, Oreste Rossi şi Monica Luisa Macovei

Raport Guido Milana - A7-0234/2013
Mario Pirillo, Jim Higgins şi Roberta Angelilli

Raport Esther de Lange - A7-0233/2013
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Nikola Vuljanić, George Lyon, Monica Luisa Macovei şi Charles Tannock.


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

14. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Paolo De Castro (preşedintele Comisiei AGRI) a declarat că nu a fost prezent la ședințele din 9 și 10 septembrie 2013 din cauză că a participat la reuniunea informală a Consiliului Agricultură organizată la Vilnius în aceste date.


15. Prezentarea de către Consiliu a poziţiei sale privind proiectul de buget general aferent exerciţiului financiar 2014 (dezbatere)

Declaraţie a Consiliului: Prezentarea de către Consiliu a poziţiei sale privind proiectul de buget general aferent exerciţiului financiar 2014 (2013/2624(RSP))

Algimantas Rimkūnas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Janusz Lewandowski (membru al Comisiei), Monika Hohlmeier (raportoare), Anne E. Jensen (raportoare), Alain Lamassoure (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG) şi Algimantas Rimkūnas.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2013 - Creşterea previziunilor privind celelalte venituri provenite din amenzi şi sancţiuni - Majorarea creditelor de plată (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2013 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, secțiunea III – Comisia [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

Giovanni La Via şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jean-Luc Dehaene, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Hynek Fajmon, în numele Grupului ECR, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, Göran Färm, Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Marta Andreasen, Roger Helmer, Jean-Marie Le Pen şi Jan Olbrycht.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Alda Sousa, Andrej Plenković şi Jan Kozłowski.

Au intervenit: Janusz Lewandowski şi Giovanni La Via.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 11.9.2013.


17. Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012 - Combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluţii (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012 [2013/2073(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

Raport referitor la combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluții [2013/2045(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Georgios Papanikolaou şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska îşi prezintă rapoartele .

A intervenit László Andor (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Ole Christensen (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Luís Paulo Alves (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Martina Anderson (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Roberta Angelilli (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Marco Scurria, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Liam Aylward, în numele Grupului ALDE, Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Paul Nuttall, în numele Grupului EFD, şi Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Edit Bauer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dimitar Stoyanov, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Dimitar Stoyanov, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Nikolaos Salavrakos, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Sylvana Rapti, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino şi David Casa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič şi Sergio Gaetano Cofferati.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden şi Eija-Riitta Korhola.

Au intervenit: László Andor, Georgios Papanikolaou şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.16 al PV din 11.9.2013 şi punctul 5.17 al PV din 11.9.2013.


18. Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Rectificările P7_TA-PROV(2013)0259(COR01) şi P7_TA-PROV(2013)0311(COR01) au fost anunţate ieri în şedinţă plenară (punctul 10 al PV din 9.9.2013).

Având în vedere că nu au facut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi [articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], aceste rectificări sunt considerate adoptate.


19. Componenţa comisiilor

La solicitarea Grupului GUE/NGL, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

CULT: Martina Michels.


20. Strategia UE în materie de securitate cibernetică: un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi securizat - Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Strategia UE în materie de securitate cibernetică: un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi securizat (2013/2606(RSP))

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000085/2013), adresată de Jens Rohde, în numele Comisiei ITRE, adresată Consiliului: Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă: e timpul să accelerăm (B7-0219/2013) (2013/2593(RSP))

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000086/2013), adresată de Jens Rohde, în numele Comisiei ITRE, adresată Comisiei: Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă: e timpul să accelerăm (B7-0220/2013) (2013/2593(RSP))

Jens Rohde a dezvoltat întrebările.

Au intervenit: Linas Antanas Linkevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), care a răspuns la întrebarea B7-0219/2013 și Neelie Kroes (Vicepreşedintă a Comisiei), care a răspuns la întrebarea B7-0220/2013 și a făcut declarația.

Au intervenit: Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón, în numele Grupului S&D, Toine Manders, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Gunnar Hökmark, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Jan Philipp Albrecht, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Norica Nicolai, Christian Engström, Tunne Kelam, Francesco De Angelis, Amelia Andersdotter, Lara Comi, Ivailo Kalfin şi Pilar del Castillo Vera.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

A intervenit Zigmantas Balčytis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Janusz Władysław Zemke, Malcolm Harbour şi Roberta Metsola.

Au intervenit: Neelie Kroes şi Linas Antanas Linkevičius.

Propunerea de rezoluţie, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, va fi anunţată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.9 al PV din 12.9.2013 și punctul 13.10 al PV din 12.9.2013.


21. Amenințări la adresa libertății mass-mediei și supravegherea cetățenilor (cazul Miranda) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Amenințări la adresa libertății mass-mediei și supravegherea cetățenilor (cazul Miranda) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) și Neelie Kroes (Vicepreşedintă a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, şi Krisztina Morvai, neafiliată.

Au intervenit: Neelie Kroes şi Linas Antanas Linkevičius.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

Isabella Lövin şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Werner Kuhn, în numele Grupului PPE, Jens Nilsson, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, Gabriel Mato Adrover, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Alain Cadec, Isabelle Thomas, James Nicholson şi Lambert van Nistelrooij.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Martina Anderson şi João Ferreira.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Isabella Lövin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.9 al PV din 11.9.2013.


23. Piața internă a serviciilor (dezbatere)

Raport referitor la piața internă a serviciilor: stadiul actual și etapele următoare [2012/2144(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

Anna Maria Corazza Bildt şi-a prezentat raportul.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: David Casa (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz, în numele Grupului PPE, Sylvana Rapti, în numele Grupului S&D, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer şi Olga Sehnalová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi şi Claudio Morganti.

Au intervenit: Michel Barnier şi Anna Maria Corazza Bildt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.18 al PV din 11.9.2013.


24. Codul Vamal al Uniunii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii (reformare) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

Constance Le Grip şi-a prezentat raportul.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cristiana Muscardini (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Danuta Jazłowiecka, în numele Grupului PPE, Sylvana Rapti, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Evelyne Gebhardt şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lara Comi, Zuzana Roithová şi Malcolm Harbour.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Constance Le Grip.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.10 al PV din 11.9.2013.


25. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 515.412/OJME).


26. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.15.

Klaus Welle

Othmar Karas

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Numirea lui Luigi Berlinguer în comitetul creat în temeiul articolului 255 din TFUE

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Pitsillides, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate