Zoznam 
Zápisnica
PDF 274kWORD 279k
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (rozprava)
 8.Zloženie politických skupín
 9.Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) ***I (rozprava)
 10.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ ***I (rozprava)
 11.Hlasovanie
  11.1.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.2.Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.3.Majetkové režimy manželov * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.4.Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy* (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.5.Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí ***I (hlasovanie)
  11.6.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (hlasovanie)
  11.7.Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) ***I (hlasovanie)
  11.8.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)
  11.9.Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou (hlasovanie)
  11.10.Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti (hlasovanie)
  11.11.Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori (hlasovanie)
  11.12.K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (hlasovanie)
  11.13.Online hazardné hry na vnútornom trhu (hlasovanie)
  11.14.Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2014 (rozprava)
 16.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšenie prognóz týkajúcich sa ostatných príjmov pochádzajúcich z pokút a penále – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov (rozprava)
 17.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 - Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská (rozprava)
 18.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 19.Zloženie výborov
 20.Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor - Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť (rozprava)
 21.Ohrozenie slobody médií a sledovanie občanov (prípad Miranda) (rozprava)
 22.Opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho ***I (rozprava)
 23.Vnútorný trh so službami (rozprava)
 24.Colný kódex Únie ***I (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Konžskej demokratickej republike(2013/2822(RSP))

- Charles Tannock, Jan Zahradil a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o Konžskej demokratickej republike (B7-0390/2013);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (B7-0391/2013);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D, o situácii v Konžskej demokratickej republike (B7-0398/2013);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Graham Watson, Hannu Takkula a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (B7-0403/2013);

- Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Konžskej demokratickej republike (B7-0404/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (B7-0405/2013).

II.   Situácia v Stredoafrickej republike (2013/2823(RSP))

- Charles Tannock a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0399/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0402/2013);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D, o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0406/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, o situácii v Stredoafrickej republike (B7-0407/2013);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o Stredoafrickej republike (B7-0408/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o Stredoafrickej republike (B7-0409/2013).

III.   Situácia v Bahrajne (2013/2830(RSP))

- Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Bahrajne (B7-0410/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou a Joanna Senyszyn v mene skupiny S&D, o situácii v Bahrajne (B7-0416/2013);

- Charles Tannock a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o situácii v Bahrajne (B7-0418/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Bahrajne (B7-0419/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE, o situácii v Bahrajne (B7-0421/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann a Graham Watson v mene skupiny ALDE, o situácii v Bahrajne (B7-0422/2013).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké orgány oznámili, že Martina Michels bola s účinnosťou od 5. septembra 2013. zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Lothara Biskyho.

Parlament to vzal na vedomie a v súlade s článkom 7 ods. 3 aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 5. septembra 2013.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa Martina Michels až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


4. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi v januári 2013 a pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzach v marci a apríli 2013 sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“.


5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách európsky dozorný úradník pre ochranu údajov informoval rozpočtový orgán o návrhu na presun rozpočtových prostriedkov 1/2013.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky hospodársky a sociálny výbor informoval rozpočtový orgán o návrhu na presun rozpočtových prostriedkov 3/2013.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Dvor audítorov informoval rozpočtový orgán o návrhoch na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-05/T/13 a V/AB-06/C/13.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách ombudsman informoval rozpočtový orgán o návrhu na presun rozpočtových prostriedkov 03/2013.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada informovala Európsky parlament o schválení návrhov na presun rozpočtových prostriedkov DEC 08/2013, DEC 09/2013, DEC 11/2013, DEC 13/2013 a DEC 14/2013.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, Výbor pre rozpočet schválil návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 13/2013 (N7-0068/2013 - C7-0187/2013 – 2013/2124(GBD)), DEC 16/2013 (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 – 2013/2140(GBD)), DEC 17/2013 (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 – 2013/2141(GBD)), DEC 18/2013 (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 – 2013/2142(GBD)), DEC 19/2013 (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 – 2013/2143(GBD)), a DEC 21/2013 (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 – 2013/2144(GBD)).

V súlade s článkom 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal novú nájomnú zmluvu na administratívnu budovu v Angole, ktorú predložila Európska služba pre vonkajšiu činnosť, a rozhodol sa nevydať stanovisko.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrhy na presun rozpočtových prostriedkov 2/2013, 3/2013 a 4/2013, ktoré predložil Súdny dvor, a rozhodol sa nevydať stanovisko.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala Európsky parlament o schválení návrhov na presun rozpočtových prostriedkov DEC 16/2013, DEC 17/2013 a DEC 21/2013.

V súlade s článkom 27 a článkom 29 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala Európsky parlament o schválení návrhov na presun rozpočtových prostriedkov DEC 18/2013 a DEC 19/2013.


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíku cestovných služieb a asistenčných cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2013 - 2018) (08701/2013 - C7-0216/2013 - 2013/0102(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2013)0521 - C7-0218/2013 - 2013/0247(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, CONT, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život, uskutočňovanom spoločne s niekoľkými členskými štátmi (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

FEMM, EMPL, BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe výskumu avývoja spoločne uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na Európskom metrologickom programe pre inovácie a výskum spoločne realizovanom niekoľkými členskými štátmi (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v druhom programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

DEVE, ENVI, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 ZFEÚ bude predseda prípadne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, BUDG, JURI, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (COM(2013)0525 - C7-0224/2013 - 2013/0249(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku rozvoja (2015) (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD))
V súlade s ustanoveniami článkov 304 a 307zmluvy bude predseda o tomto návrhu prípadne konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

FEMM

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.2012/2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti z roku 2011 (dohovor č. 189) (11462/2013 - C7-0234/2013 - 2013/0085(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, JURI, LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci z roku 1990 (dohovor č. 170) (11463/2013 - C7-0236/2013 - 2012/0320(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET, REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, podávanie informácií zo strany colných orgánov, výmenu dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie štatistickej hodnoty (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky pridelené určitým členských štátom z Európskeho sociálneho fondu (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

EMPL, BUDG, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo16.decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD))

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 20/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0076/2013 - C7-0250/2013 - 2013/2162(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 23/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0077/2013 - C7-0251/2013 - 2013/2163(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 24/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0078/2013 - C7-0252/2013 - 2013/2164(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 25/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0079/2013 - C7-0253/2013 - 2013/2165(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), pokiaľ ide o predĺženie trvania spoločného podniku do roku 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, TRAN

- Návrh nariadenia Rady o spoločnom podniku Čisté nebo 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG

- Návrh nariadenia Rady o spoločnom podniku pre palivové články a vodík 2 (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh nariadenia Rady o spoločnom podniku v odvetviach biopriemyslu (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AGRI, ENVI, BUDG, JURI, REGI

- Návrh nariadenia Rady o spoločnom podniku ECSEL (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nariadenia Rady o spoločnom podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, JURI

2.2) poslancov

2.1) návrhy uznesenia (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o revitalizácii environmentálne ohrozených oblastí (B7-0370/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Silvia-Adriana Ţicău. Návrh uznesenia o ochrane občanov EÚ proti obchodovaniu s falšovanými liekmi (B7-0371/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o vykonávaní spoločného rámca v oblasti riadenia a regulácie prostitúcie (B7-0372/2013)
pridelené gestorský výbor: FEMM
stanovisko: LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o uprednostnení systému zdravotnej starostlivosti pri vymáhaní verejného dlhu (B7-0373/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nevyhnutnosti spoločnej stratégie s cieľom predchádzať pirátstvu v Stredomorí a bojovať proti nemu (B7-0375/2013)
pridelené gestorský výbor: AFET

2.2) návrhy uznesenia (článok 42 rokovacieho poriadku)

- Dimitrios Droutsas, Ismail Ertug, Rebecca Harms, Georgios Koumoutsakos, Petru Constantin Luhan, Arlene McCarthy, Gesine Meissner, Michael Theurer a Gabriele Zimmer. Návrh aktu Únie o dobrovoľnom uvádzaní informácií týkajúcich sa vhodnosti potravín pre vegetariánov alebo vegánov (B7-0401/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, IMCO


7. Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Antolín Sánchez Presedo uviedol správu.

Vystúpili: Rimantas Šadžius (úradujúci predseda Rady) a Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Alfredo Pallone v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nikola Vuljanić, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Alexandra Thein (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Ivo Strejček, Sławomir Nitras a Marlene Mizzi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Marisa Matias a Krišjānis Kariņš.

Vystúpili: Michel Barnier, Rimantas Šadžius a Antolín Sánchez Presedo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.6 zápisnice zo dňa 10.9.2013


8. Zloženie politických skupín

Mike Nattrass patrí od 9. septembra 2013 medzi nezaradených poslancov.


9. Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

Arlene McCarthy uviedla správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Richard Seeber (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Alexandra Thein (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Ildikó Gáll-Pelcz v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Wolf Klinz v mene skupiny ALDE, Kay Swinburne v mene skupiny ECR a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec a Olle Ludvigsson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Miroslav Mikolášik.

Vystúpili: Michel Barnier a Arlene McCarthy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 zápisnice zo dňa 10.9.2013


10. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Véronique Mathieu Houillon v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Mariya Gabriel a Jacek Protasiewicz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski a Franz Obermayr ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ulrike Lunacek.

Vystúpili títo poslanci: Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Neven Mimica, aby reagovali na pripomienky spravodajcu, a spravodajca, ktorý reagoval n tieto vystúpenia.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 12.9.2013.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Graham Watson pred prvým hlasovaním.


11.1. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov [COM(2012)0432 - C7-0211/2012- 2012/0208(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0336)


11.2. Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0337)


11.3. Majetkové režimy manželov * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0338)


11.4. Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy* (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o podpore európskej stratégie pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy [2012/2298(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A7-0241/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0339)


11.5. Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na prístup k advokátovi v trestnom konaní a o práve na komunikáciu po zatknutí [COM(2011)0326 - C7-0157/2011- 2011/0154(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0340)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0340)


11.6. Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0341)

Antolín Sánchez Presedo (spravodajca) navrhol v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament vyjadril s týmto návrhom súhlas. Vec sa preto považuje za pridelenú výboru, v ktorého pôsobnosti je jej opätovné posúdenie.


11.7. Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0342)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0342)


11.8. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení [COM(2012)0591 - C7-0332/2012- 2012/0285(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0343)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0343)


11.9. Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou (hlasovanie)

Správa o zabezpečení fungovania vnútorného trhu s energiou [2013/2005(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0344)


11.10. Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti (hlasovanie)

Správa k vykonávaniu a vplyvu opatrení energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti [2013/2038(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0345)


11.11. Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori (hlasovanie)

Správa o stratégii pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori [2012/2261(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Guido Milana (A7-0234/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0346)

Vystúpenie

Guido Milana (spravodajca), pred prvým hlasovaním, aby navrhol technickú opravu s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska.


11.12. K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (hlasovanie)

Správa na tému K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente [2011/2287(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Esther de Lange (A7-0233/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0347)


11.13. Online hazardné hry na vnútornom trhu (hlasovanie)

Správa o online hazardných hrách na vnútornom trhu [2012/2322(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Ashley Fox (A7-0218/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0348)


11.14. Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (hlasovanie)

NÁVRH ROZHODNUTIA 2013/2161(INS) (B7-0384/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 10.9.2013)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2013)0349)


PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Alexandra Thein - A7-0254/2013
Monica Luisa Macovei

Správa: Alexandra Thein - A7-0253/2013
Roberta Angelilli, Erminia Mazzoni a Monica Luisa Macovei

Správa: Michael Cramer - A7-0241/2013
Kay Swinburne, Oreste Rossi a Jim Higgins

Správa: Elena Oana Antonescu - A7-0228/2013
Franco Bonanini, Kay Swinburne, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo a Jim Higgins

Správa: Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei a Izaskun Bilbao Barandica

Správa: Arlene McCarthy - A7-0347/2012
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock, Hannu Takkula a Seán Kelly

Správa: Jerzy Buzek - A7-0262/2013
Francesco De Angelis, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Mario Pirillo, Adam Bielan, Oreste Rossi, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Danuta Jazłowiecka, Mitro Repo a Seán Kelly

Správa: Mojca Kleva Kekuš - A7-0271/2013
Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Adam Bielan, Jim Higgins, Oreste Rossi a Monica Luisa Macovei

Správa: Guido Milana - A7-0234/2013
Mario Pirillo, Jim Higgins a Roberta Angelilli

Správa: Esther de Lange - A7-0233/2013
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Nikola Vuljanić, George Lyon, Monica Luisa Macovei a Charles Tannock.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Paolo De Castro (predseda výboru AGRI) oznámil, že nebol prítomný na zasadnutiach 9. a 10. septembra 2013, pretože sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, ktoré sa v uvedených dňoch konalo vo Vilniuse.


15. Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2014 (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2014 (2013/2624(RSP))

Algimantas Rimkūnas (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili: Janusz Lewandowski (člen Komisie), Monika Hohlmeier (spravodajkyňa), Anne E. Jensen (spravodajkyňa), Alain Lamassoure (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko) a Algimantas Rimkūnas.

Rozprava sa skončila.


16. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšenie prognóz týkajúcich sa ostatných príjmov pochádzajúcich z pokút a penále – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov (rozprava)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

Giovanni La Via uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Luc Dehaene v mene skupiny PPE, Eider Gardiazábal Rubial v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Hynek Fajmon v mene skupiny ECR, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Göran Färm, Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Marta Andreasen, Roger Helmer, Jean-Marie Le Pen a Jan Olbrycht.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Alda Sousa, Andrej Plenković a Jan Kozłowski.

Vystúpili: Janusz Lewandowski a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 11.9.2013


17. Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 - Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská (rozprava)

Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 [2013/2073(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

Správa o riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská [2013/2045(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Georgios Papanikolaou a Joanna Katarzyna Skrzydlewska uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ole Christensen (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Luís Paulo Alves (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Martina Anderson (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Roberta Angelilli (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Marco Scurria v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Liam Aylward v mene skupiny ALDE, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Paul Nuttall v mene skupiny EFD a Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Edit Bauer, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Dimitar Stoyanov, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Nikolaos Salavrakos, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Sylvana Rapti, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino a David Casa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič a Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden a Eija-Riitta Korhola.

Vystúpili títo poslanci: László Andor, Georgios Papanikolaou a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.16 zápisnice zo dňa 11.9.2013 a bod 5.17 zápisnice zo dňa 11.9.2013.


18. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 10 zápisnice zo dňa 9.9.2013) boli oznámené korigendá k P7_TA-PROV(2013)0259(COR01) a P7_TA-PROV(2013)0311(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nepožiadala v súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.


19. Zloženie výborov

Na základe žiadosti skupiny GUE/NGL Parlament schválil menovanie:

výbor CULT: Martina Michels.


20. Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor - Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (2013/2606(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000085/2013), ktorú položil Jens Rohde, v mene výboru ITRE, pre Radu: Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť: čas zaradiť vyššiu rýchlosť (B7-0219/2013) (2013/2593(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000086/2013), ktorú položil Jens Rohde, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť: čas zaradiť vyššiu rýchlosť (B7-0220/2013) (2013/2593(RSP))

Jens Rohde rozvinul otázky.

Vystúpili títo poslanci: Linas Antanas Linkevičius (úradujúci predseda Rady), ktorý odpovedal na otázku B7-0219/2013 a Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie), ktorá odpovedala na otázku B7-0220/2013 a vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón v mene skupiny S&D, Toine Manders v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Gunnar Hökmark, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Jan Philipp Albrecht, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Norica Nicolai, Christian Engström, Tunne Kelam, Francesco De Angelis, Amelia Andersdotter, Lara Comi, Ivailo Kalfin a Pilar del Castillo Vera.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

V rozprave vystúpil Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Janusz Władysław Zemke, Malcolm Harbour a Roberta Metsola.

Vystúpili: Neelie Kroes a Linas Antanas Linkevičius.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.9 zápisnice zo dňa 12.9.2013 a bod 13.10 zápisnice zo dňa 12.9.2013.


21. Ohrozenie slobody médií a sledovanie občanov (prípad Miranda) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ohrozenie slobody médií a sledovanie občanov (prípad Miranda) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (úradujúci predseda Rady) a Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

Vystúpili títo poslanci: Neelie Kroes a Linas Antanas Linkevičius.

Rozprava sa skončila.


22. Opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

Isabella Lövin uviedla správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Kuhn v mene skupiny PPE, Jens Nilsson v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Gabriel Mato Adrover, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Alain Cadec, Isabelle Thomas, James Nicholson a Lambert van Nistelrooij.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Martina Anderson a João Ferreira.

Vystúpili: Maria Damanaki a Isabella Lövin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 11.9.2013


23. Vnútorný trh so službami (rozprava)

Správa k vnútornému trhu so službami: súčasný stav a ďalšie kroky [2012/2144(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

Anna Maria Corazza Bildt uviedla správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: David Casa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Ildikó Gáll-Pelcz v mene skupiny PPE, Sylvana Rapti v mene skupiny S&D, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer a Olga Sehnalová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi a Claudio Morganti.

Vystúpili: Michel Barnier a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.18 zápisnice zo dňa 11.9.2013


24. Colný kódex Únie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

Constance Le Grip uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristiana Muscardini ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Danuta Jazłowiecka v mene skupiny PPE, Sylvana Rapti v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Evelyne Gebhardt a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lara Comi, Zuzana Roithová a Malcolm Harbour.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Constance Le Grip.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 11.9.2013


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 515.412/OJME).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.15 h.

Klaus Welle

Othmar Karas

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Pitsillides, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia