Index 
Protokoll
PDF 271kWORD 200k
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Bostadslåneavtal ***I (debatt)
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***I (debatt)
 10.Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser ***I (debatt)
 11.Omröstning
  
11.1.Ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Makars förmögenhetsförhållanden * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.4.En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet* (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.5.Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande ***I (omröstning)
  
11.6.Bostadslåneavtal ***I (omröstning)
  
11.7.Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***I (omröstning)
  
11.8.Ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund ***I (omröstning)
  
11.9.För en välfungerande inre marknad för energi (omröstning)
  
11.10.Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (omröstning)
  
11.11.En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet (omröstning)
  
11.12.Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (omröstning)
  
11.13.Onlinespel på den inre marknaden (omröstning)
  
11.14.Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Rådets redogörelse för sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget för budgetåret 2014 (debatt)
 16.Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena (debatt)
 17.Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 – Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (debatt)
 18.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 19.Utskottens sammansättning
 20.Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd – Digital agenda för tillväxt, rörlighet och sysselsättning (debatt)
 21.Hot mot mediefriheten och övervakning av medborgare (fallet Miranda) (debatt)
 22.Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I (debatt)
 23.Den inre marknaden för tjänster (debatt)
 24.Tullkodex för unionen ***I (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen i Demokratiska republiken Kongo (2013/2822(RSP))

- Charles Tannock, Jan Zahradil och Adam Bielan för ECR-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B7-0390/2013),

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0391/2013),

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0398/2013),

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Graham Watson, Hannu Takkula och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0403/2013),

- Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0404/2013),

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0405/2013).

II.   Situationen i Centralafrikanska republiken (2013/2823(RSP))

- Charles Tannock och Adam Bielan för ECR-gruppen, om situationen i Centralafrikanska republiken (B7-0399/2013),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om situationen i Centralafrikanska republiken (B7-0402/2013),

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen, om situationen i Centralafrikanska republiken (B7-0406/2013),

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om situationen i Centralafrikanska republiken (B7-0407/2013),

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B7-0408/2013),

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B7-0409/2013).

III.   Situationen i Bahrain (2013/2830(RSP))

- Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Bahrain (B7-0410/2013),

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou och Joanna Senyszyn för S&D-gruppen, om situationen i Bahrain (B7-0416/2013),

- Charles Tannock och Adam Bielan för ECR-gruppen, om situationen i Bahrain (B7-0418/2013),

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing och Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen i Bahrain (B7-0419/2013),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa och Krzysztof Lisek för PPE-gruppen, om situationen i Bahrain (B7-0421/2013),

- Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann och Graham Watson för ALDE-gruppen, om situationen i Bahrain (B7-0422/2013).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


3. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Martina Michels utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Lothar Bisky med verkan från och med den 5 september 2013.

Parlamentet noterade detta och konstaterade, i enlighet med artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant med verkan från och med den 5 september 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Martina Michels fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under under sammanträdesperioden i januari 2013 och till följd av de ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna mars och april 2013 finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.


5. Anslagsöverföringar

Europeiska datatillsynsmannen hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om förslaget till anslagsöverföring 1/2013.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om förslaget till anslagsöverföring 3/2013.

Revisionsrätten hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om förslagen till anslagsöverföring V/AB-05/T/13 och V/AB-06/C/13.

Europeiska ombudsmannen hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om förslaget till anslagsöverföring 03/2013.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat parlamentet om sitt godkännande av anslagsöverföringarna DEC 08/2013, DEC 09/2013, DEC 11/2013, DEC 13/2013 och DEC 14/2013.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens anslagsöverföringar DEC 13/2013 (N7-0068/2013 - C7-0187/2013 – 2013/2124(GBD)), DEC 16/2013 (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 – 2013/2140(GBD)), DEC 17/2013 (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 – 2013/2141(GBD)), DEC 18/2013 (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 – 2013/2142(GBD)), DEC 19/2013 (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 – 2013/2143(GBD)) och DEC 21/2013 (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 – 2013/2144(GBD)).

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 203 i budgetförordningen undersökt Europeiska utrikestjänstens ingående av ett nytt hyreskontrakt för dess administrativa byggand i Angola och beslutat att inte avge något yttrande.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen undersökt domstolens förslag till anslagsöverföring 2/2013, 3/2013 och 4/2013 och beslutat att inte avge något yttrnade.

Rådet hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen underrättat parlamentet om sitt godkännande av förslagen till anslagsöverföring DEC 16/2013, DEC 17/2013 och DEC 21/2013.

Rådet hade i enlighet med artiklarna 27 och 29.2 i budgetförordningen underrättat parlamentet om sitt godkännande av förslagen till anslagsöverföring DEC 18/2013 och DEC 19/2013.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 125.1 i arbetsordningen, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

JURI, TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2013-2018) (08701/2013 - C7-0216/2013 - 2013/0102(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (COM(2013)0521 - C7-0218/2013 – 2013/0247(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 125.1 i arbetsordningen, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende som inletts av flera medlemsstater (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

FEMM, EMPL, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning som genomförs av flera medlemsstater (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget frivilligt höra Europeiska centralbanken.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AFCO, BUDG, JURI, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 (COM(2013)0525 - C7-0224/2013 - 2013/0249(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015) (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget frivilligt höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

rådgivande utskott :

FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (konvention nr 189) (11462/2013 - C7-0234/2013 - 2013/0085(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 1990 om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (konvention nr 170) (11463/2013 - C7-0236/2013 - 2012/0320(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ENVI, IMCO

- Förslag till rådets beslut om förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

rådgivande utskott :

AFET, REGI

- Förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

EMPL, BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0076/2013 - C7-0250/2013 - 2013/2162(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0077/2013 - C7-0251/2013 - 2013/2163(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 24/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0078/2013 - C7-0252/2013 - 2013/2164(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 25/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0079/2013 - C7-0253/2013 - 2013/2165(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) i fråga om förlängningen av det gemensamma företaget till 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, TRAN

- Förslag till rådets förordning om det gemensamma företaget Clean Sky 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG

- Förslag till rådets förordning om det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI

- Förslag till rådets förordning om det gemensamma företaget för biobaserade industrier (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AGRI, ENVI, BUDG, JURI, REGI

- Förslag till rådets förordning om det gemensamma företaget Ecsel (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till rådets förordning om det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, JURI

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om återställning till det naturliga tillståndet av områden som är utsatta för miljörisker (B7-0370/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Silvia-Adriana Ţicău. Förslag till resolution om skydd för EU:s medborgare mot försäljning av förfalskade läkemedel (B7-0371/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om införandet av en gemensam ram för hantering och reglering av prostitution (B7-0372/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om att särbehandla vårdsystemet vid indrivning av den offentliga förvaltningens skulder (B7-0373/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av en gemensam strategi för att förhindra och bekämpa piratdåd i Medelhavet (B7-0375/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

2.2) resolutionsförslag (artikel 42 i arbetsordningen)

- Dimitrios Droutsas, Ismail Ertug, Rebecca Harms, Georgios Koumoutsakos, Petru Constantin Luhan, Arlene McCarthy, Gesine Meissner, Michael Theurer och Gabriele Zimmer. Förslag till unionsrättsakt om frivilliga märkningsregler för information om ett livsmedels lämplighet för vegetarianer eller veganer (B7-0401/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI, IMCO


7. Bostadslåneavtal ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Antolín Sánchez Presedo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Rimantas Šadžius (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Andreas Schwab (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Alfredo Pallone för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nikola Vuljanić, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Alexandra Thein (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Ivo Strejček, Sławomir Nitras och Marlene Mizzi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Marisa Matias och Krišjānis Kariņš.

Talare: Michel Barnier, Rimantas Šadžius och Antolín Sánchez Presedo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 10.9.2013


8. De politiska gruppernas sammansättning

Mike Nattrass tillhörde de grupplösa med verkan från och med den 9 september 2013.


9. Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

Arlene McCarthy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Richard Seeber (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Alexandra Thein (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

Talare: Hans-Peter Martin, grupplös, och Olle Ludvigsson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik.

Talare: Michel Barnier och Arlene McCarthy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 i protokollet av den 10.9.2013


10. Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Véronique Mathieu Houillon för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Mariya Gabriel och Jacek Protasiewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski och Franz Obermayr som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek.

Talare: Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Neven Mimica, som besvarade föredragandens kommentarer, samt föredraganden, som kommenterade detta inlägg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 12.9.2013

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Graham Watson yttrade sig före den första omröstningen.


11.1. Ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer [COM(2012)0432 - C7-0211/2012- 2012/0208(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0336)


11.2. Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0337)


11.3. Makars förmögenhetsförhållanden * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0338)


11.4. En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet* (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en europeisk strategi för transportteknik för Europas framtida hållbara rörlighet [2012/2298(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A7-0241/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0339)


11.5. Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande [COM(2011)0326 - C7-0157/2011- 2011/0154(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0340)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0340)


11.6. Bostadslåneavtal ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0341)

Antolín Sánchez Presedo (föredragande) föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


11.7. Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) [COM(2011)0651 - C7-0360/2011- 2011/0295(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0342)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0342)


11.8. Ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund [COM(2012)0591 - C7-0332/2012- 2012/0285(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0343)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0343)


11.9. För en välfungerande inre marknad för energi (omröstning)

Betänkande om en välfungerande inre marknad för energi [2013/2005(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0344)


11.10. Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (omröstning)

Betänkande om genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken [2013/2038(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0345)


11.11. En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet (omröstning)

Betänkande om en strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet [2012/2261(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Guido Milana (A7-0234/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0346)

Inlägg

Guido Milana (föredragande) yttrade sig före omröstningne för att föreslå en teknisk korrigering för att beakta Kroatiens EU-anslutning.


11.12. Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om åtgärder för att göra tolkningen i Europaparlamentet mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv [2011/2287(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Esther de Lange (A7-0233/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0347)


11.13. Onlinespel på den inre marknaden (omröstning)

Betänkande om onlinespel på den inre marknaden [2012/2322(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Ashley Fox (A7-0218/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0348)


11.14. Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget (omröstning)

Förslag till beslut ingivet av Klaus-Heiner Lehne för utskottet för rättsliga frågor, i enlighet med artikel 107.a i arbetsordningen, med förslag om att utnämna Luigi Berlinguer till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2013/2161(INS)) (B7-0384/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 10.9.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0349)


ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Alexandra Thein - A7-0254/2013
Monica Luisa Macovei

Betänkande Alexandra Thein - A7-0253/2013
Roberta Angelilli, Erminia Mazzoni och Monica Luisa Macovei

Betänkande Michael Cramer - A7-0241/2013
Kay Swinburne, Oreste Rossi och Jim Higgins

Betänkande Elena Oana Antonescu - A7-0228/2013
Franco Bonanini, Kay Swinburne, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo och Jim Higgins

Betänkande Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei och Izaskun Bilbao Barandica

Betänkande Arlene McCarthy - A7-0347/2012
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock, Hannu Takkula och Seán Kelly

Betänkande Jerzy Buzek - A7-0262/2013
Francesco De Angelis, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Mario Pirillo, Adam Bielan, Oreste Rossi, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Danuta Jazłowiecka, Mitro Repo och Seán Kelly

Betänkande Mojca Kleva Kekuš - A7-0271/2013
Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Adam Bielan, Jim Higgins, Oreste Rossi och Monica Luisa Macovei

Betänkande Guido Milana - A7-0234/2013
Mario Pirillo, Jim Higgins och Roberta Angelilli

Betänkande Esther de Lange - A7-0233/2013
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Nikola Vuljanić, George Lyon, Monica Luisa Macovei och Charles Tannock


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Paolo De Castro (ordförande för utskottet AGRI) hade meddelat att han inte hade varit närvarande under sammanträdena den 9 och 10 september 2013 på grund av att han deltagit i ett informelllt möte i rådet (jordbruk) som hölls i Vilnius dessa datum.


15. Rådets redogörelse för sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget för budgetåret 2014 (debatt)

Uttalande av rådet: Rådets redogörelse för sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget för budgetåret 2014 (2013/2624(RSP))

Algimantas Rimkūnas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen), Monika Hohlmeier (föredragande), Anne E. Jensen (föredragande), Alain Lamassoure (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Algimantas Rimkūnas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

Giovanni La Via redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Jean-Luc Dehaene för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Hynek Fajmon för ECR-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Göran Färm, Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Marta Andreasen, Roger Helmer, Jean-Marie Le Pen och Jan Olbrycht.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Alda Sousa, Andrej Plenković och Jan Kozłowski.

Talare: Janusz Lewandowski och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 11.9.2013.


17. Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 – Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (debatt)

Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 [2013/2073(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

Betänkande om att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar [2013/2045(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Georgios Papanikolaou och Joanna Katarzyna Skrzydlewska redogjorde för sina betänkanden.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Ole Christensen (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Luís Paulo Alves (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Martina Anderson (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Roberta Angelilli (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Marco Scurria för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Liam Aylward för ALDE-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Paul Nuttall för EFD-gruppen, och Francisco Sosa Wagner, grupplös, Edit Bauer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Dimitar Stoyanov, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Nikolaos Salavrakos, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Sylvana Rapti, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino och David Casa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič och Sergio Gaetano Cofferati.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden och Eija-Riitta Korhola.

Talare: László Andor, Georgios Papanikolaou och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.16 i protokollet av den 11.9.2013 och punkt 5.17 i protokollet av den 11.9.2013.


18. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

Rättelserna (P7_TA-PROV(2013)0259(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 10 i protokollet av den 9.9.2013).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 216.4 i arbetsordningen), ansågs de ha godkänts.


19. Utskottens sammansättning

På begäran av GUE/NGL-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

CULT-utskottet: Martina Michels.


20. Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd – Digital agenda för tillväxt, rörlighet och sysselsättning (debatt)

Uttalande av kommissionen: Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd (2013/2606(RSP))

Fråga för muntligt besvarande (O-000085/2013) från Jens Rohde, för utskottet ITRE, till rådet: Den digitala agendan för tillväxt, rörlighet och sysselsättning - dags att lägga i en högre växel (B7-0219/2013) (2013/2593(RSP))

Fråga för muntligt besvarande (O-000086/2013) från Jens Rohde, för utskottet ITRE, till kommissionen: Den digitala agendan för tillväxt, rörlighet och sysselsättning - dags att lägga i en högre växel (B7-0220/2013) (2013/2593(RSP))

Jens Rohde utvecklade frågorna.

Talare: Linas Antanas Linkevičius (rådets tjänstgörande ordförande), som besvarade frågan B7-0219/2013, och Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen), som besvarade frågan B7-0220/2013 och gjorde ett uttalande.

Talare: Salvatore Iacolino för PPE-gruppen, Vicente Miguel Garcés Ramón för S&D-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Gunnar Hökmark, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Jan Philipp Albrecht, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Norica Nicolai, Christian Engström, Tunne Kelam, Francesco De Angelis, Amelia Andersdotter, Lara Comi, Ivailo Kalfin och Pilar del Castillo Vera.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Zigmantas Balčytis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Janusz Władysław Zemke, Malcolm Harbour och Roberta Metsola.

Talare: Neelie Kroes och Linas Antanas Linkevičius.

Resolutionsförslaget (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.9 i protokollet av den 12.9.2013 och punkt 13.10 i protokollet av den 12.9.2013


21. Hot mot mediefriheten och övervakning av medborgare (fallet Miranda) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Hot mot mediefriheten och övervakning av medborgare (fallet Miranda) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Talare: Neelie Kroes och Linas Antanas Linkevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

Isabella Lövin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Kuhn för PPE-gruppen, Jens Nilsson för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Gabriel Mato Adrover, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Alain Cadec, Isabelle Thomas, James Nicholson och Lambert van Nistelrooij.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Martina Anderson och João Ferreira.

Talare: Maria Damanaki och Isabella Lövin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 11.9.2013.


23. Den inre marknaden för tjänster (debatt)

Betänkande om den inre marknaden för tjänster: lägesrapport och kommande steg [2012/2144(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

Anna Maria Corazza Bildt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: David Casa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Sylvana Rapti för S&D-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Zofija Mazej Kukovič, Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer och Olga Sehnalová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi och Claudio Morganti.

Talare: Michel Barnier och Anna Maria Corazza Bildt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.18 i protokollet av den 11.9.2013.


24. Tullkodex för unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

Constance Le Grip redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristiana Muscardini (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Danuta Jazłowiecka för PPE-gruppen, Sylvana Rapti för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Evelyne Gebhardt och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Zuzana Roithová och Malcolm Harbour.

Talare: Algirdas Šemeta och Constance Le Grip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 11.9.2013.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 515.412/OJME).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.15.

Klaus Welle

Othmar Karas

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 – Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Pitsillides, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy