Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург

2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на дифосфати (E 450), трифосфати (E 451) и полифосфати (E 452) в мокро осолени риби (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - срок: 19/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложенията към регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и към Регламент (ЕО) № 2074/2005 (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на наличието на салмонела в кланичните трупове на прасета (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - срок: 17/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на многопръстенните ароматни въглеводороди (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността), IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на хистамин в рибните продукти (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на замърсители диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподбни PCB в черния дроб на сухоземни животни (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - срок: 16/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - срок: 18/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 10 и 12 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - срок: 13/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : JURI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ECON (член 50 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства, Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и на Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на дву- или триколесните моторни превозни средства (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - срок: 18/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: TRAN (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за поправка на текста на испански език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — товарни вагони“ на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 321/2013 на Комисията (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - срок: 16/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2012/757/ЕС на Комисията относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - срок: 16/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - срок: 16/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - срок: 18/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за определяне на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на промивни тоалетни и писоари (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - срок: 13/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на оборудване за получаване на изображения (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - срок: 30/11/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1982/2004 на Комисията по отношение на опростяването в рамките на системата Интрастат и събирането на информация по Интрастат (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - срок: 13/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично синапено масло и вредни ботанически примеси (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - срок: 22/11/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AGRI (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за заявленията за вносни и износни лицензии за продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за докладването на количествата метилбромид (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012 за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - срок: 13/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AGRI (член 50 от Правилника за дейността)

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици:

-Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - срок: 03/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ, ІІІ и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества за битертанол, хлорфенвинфос, додин и винклозолин във или върху определени продукти (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - срок: 24/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по-специално с цел вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде определена от Германия. (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - срок: 23/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - срок: 12/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2007/742/EC с цел удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на ЕС на електрически, газови или абсорбционни термопомпи (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - срок: 11/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на натриеви фосфати (E 339) в естествените обвивки за колбаси (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - срок: 20/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на приложение І към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои ароматични вещества (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - срок: 01/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на някои хранителни добавки (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - срок: 22/11/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - срок: 25/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията от XXX година за изменение на Решение 2010/2/ЕС и Решение 2011/278/ЕС по отношение на отраслите и подотраслите, за които се смята, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - срок: 24/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за определяне на права за международни кредити съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - срок: 24/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - срок: 16/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 640/2009 за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - срок: 25/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - срок: 25/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - срок: 25/10/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : REGI.

Правна информация - Политика за поверителност