Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. syyskuuta 2013 - Strasbourg

2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse difosfaattien (E 450), trifosfaattien (E 451) ja polyfosfaattien (E 452) käytöstä tynnyrisuolatussa kalassa (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - määräaika: 19/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 sekä komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteiden muuttamisesta (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta sianruhoissa esiintyvän salmonellan osalta (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - määräaika: 17/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen osalta (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla), IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EY) n:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta kalastustuotteissa olevan histamiinin osalta (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta maaeläinten maksassa vierasaineina olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden enimmäismäärien osalta (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - määräaika: 16/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - määräaika: 18/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 27 osalta (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - määräaika: 13/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ECON (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission direktiivi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/24/EY, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/67/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - määräaika: 18/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: TRAN (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1881/2006 espanjankielisen toisinnon oikaisemisesta (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – tavaraliikenteen vaunut” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja komission asetuksen (EU) N:o 321/2013 muuttamisesta (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - määräaika: 16/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission päätöksen 2012/757/EU muuttamisesta (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - määräaika: 16/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EU) N:o 454/2011 muuttamisesta (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - määräaika: 16/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - määräaika: 18/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi huuhdottaville wc-laitteistoille ja urinaalilaitteistoille (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - määräaika: 13/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tulostimille, kopiokoneille ja monikäyttölaitteille (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - määräaika: 30/11/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 638/2004 ja komission asetuksen (EY) N:o 1982/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Intrastat-järjestelmän yksinkertaistamisesta ja Intrastat-tietojen keruusta (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - määräaika: 13/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, kadmiumin, lyijyn, nitriittien, haihtuvan sinappiöljyn ja haitallisten kasviperäisten epäpuhtauksien enimmäispitoisuuksista (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - määräaika: 22/11/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilma-aluksissa kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja haloneja sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita koskevien vienti- ja tuontilupien hakemisesta (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 muuttamisesta metyylibromidia koskevan raportoinnin osalta (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - määräaika: 13/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä:
Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - määräaika: 03/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bitertanolin, klorfenvinfossin, dodiinin ja vinklotsoliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - määräaika: 24/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista annetun asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta Saksan nimeämän huutokauppapaikan luetteloimiseksi (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - määräaika: 23/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - määräaika: 12/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös, päätöksen 2007/742/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon jatkamisesta, joita käytetään EU:n ympäristömerkin myöntämiseksi sähkökäyttöisille, kaasukäyttöisille ja absorptiolämpöpumpuille (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - määräaika: 11/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse natriumfosfaattien (E 339) käytöstä makkaroiden luonnonkuorissa (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - määräaika: 20/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta ja oikaisemisesta tiettyjen aromiaineiden osalta (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - määräaika: 01/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta ja oikaisemisesta tiettyjen elintarvikelisäaineiden osalta (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - määräaika: 22/11/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - määräaika: 25/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten 2010/2/EU ja 2011/278/EU muuttamisesta niiden toimialojen tai toimialojen osien osalta, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - määräaika: 24/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeuksien määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - määräaika: 24/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - määräaika: 16/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 640/2009 muuttamisesta (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - määräaika: 25/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - määräaika: 25/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - määräaika: 25/10/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö