Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg

2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforanów (E 450), trifosforanów (E 451) oraz polifosforanów (E 452) w rybach solonych na mokro (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - termin: 19/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki do rozporządzeń (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w tuszach wieprzowych (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni Trichinella w mięsie (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - termin: 17/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu), IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do histaminy w produktach rybołówstwa (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń: dioksyn, polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach niepodobnych do dioksyn w wątrobie zwierząt lądowych (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - termin: 18/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nr 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - termin: 13/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ECON (art. 50 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - termin: 18/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO (art. 50 Regulaminu)
opinia: TRAN (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2013 (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - termin: 18/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE toaletom spłukiwanym i pisuarom (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - termin: 13/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla urządzeń do przetwarzania obrazu (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - termin: 30/11/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczeń w ramach systemu Intrastat oraz gromadzenia danych Intrastat (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - termin: 13/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III), lotnego olejku gorczycznego i szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - termin: 22/11/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: AGRI (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do wniosków o licencje na przywóz i wywóz produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej bromku metylu (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - termin: 13/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach:

- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - termin: 03/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bitertanolu, chlorfenwinfosu, dodyny i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - termin: 24/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w szczególności w celu umieszczenia w wykazie platformy aukcyjnej, która ma być wyznaczona przez Niemcy (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - termin: 23/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2007/742/WE w celu w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych na potrzeby przyznawania oznakowania ekologicznego UE pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - termin: 11/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanów sodu (E 339) w osłonkach naturalnych do kiełbas (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - termin: 20/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - termin: 01/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załączników II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do niektórych dodatków do żywności (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - termin: 22/11/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - termin: 25/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - termin: 24/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - termin: 24/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) Nr 865/2006 ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 640/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - termin: 25/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - termin: 25/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - termin: 25/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności