Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2085(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0283/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0283/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0355

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

5.6. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το φθινόπωρο του 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2013)0259 - C7-0116/2013- 2013/2085(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0355)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου