Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. september 2013 - Strasbourg

9. Olukord Süürias (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2013/2819(RSP))

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Charles Tannock ja Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, kes vastas ka kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bogusław Liberadzki, Susy De Martini ja Jean-Luc Mélenchon, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham Watson, Judith Sargentini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker, Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola ja Sophocles Sophocleous.

Sõna võttis Catherine Ashton.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Süürias (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013);

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes ja Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Süürias (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee ja Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Süürias (2013/2819(RSP)) (B7-0424/2013);

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel olukorra kohta Süürias (2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux ja Lena Kolarska-Bobińska fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Süürias (2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013);

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Süürias (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Süürias (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2013protokoll punkt 13.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika