Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg

9. Sytuacja w Syrii (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2013/2819(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexander Graf Lambsdorff, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charles Tannock i Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogusława Liberadzkiego, Susy De Martini i Jean-Luca Mélenchona, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham Watson, Judith Sargentini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker, Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola i Sophocles Sophocleous.

Głos zabrała Catherine Ashton.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013);

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes i Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0424/2013);

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux i Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013);

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann i Boris Zala w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.11 protokołu z dnia 12.9.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności