Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург

12. Положението в Египет (продължeние на разискването)
CRE

(Начало на разискването: точка 10 от протокола от 11.9.2013 г.)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Египет (2013/2820(RSP))

Изказаха се: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes и Davor Ivo Stier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Lisek и Ioan Mircea Paşcu.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Adam Bielan и Sajjad Karim, от името на групата ECR, относно кризата в Египет (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn и Boris Zala, от името на групата S&D, относно положението в Египет (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino и Giovanni La Via, от името на групата PPE относно положението в Египет (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee и Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Египет (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Египет (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula и Louis Michel, от името на групата ALDE, относно Египет (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.12 от протокола от 12.9.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност