Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

12. Κατάσταση στην Αίγυπτο (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2013)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes και Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Lisek και Ioan Mircea Paşcu.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Adam Bielan και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κρίση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee και Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου