Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg

12. Sytuacja w Egipcie (ciąg dalszy debaty)
CRE

(Rozpoczęcie debaty: pkt 10 protokołu z dnia 11.9.2013)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Egipcie (2013/2820(RSP))

Głos zabrali: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes i Davor Ivo Stier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Lisek i Ioan Mircea Paşcu.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Adam Bielan i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR w sprawie kryzysu w Egipcie (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn i Boris Zala w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino i Giovanni La Via w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee i Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Egiptu (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Louis Michel w imieniu grupy ALDE w sprawie Egiptu (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.12 protokołu z dnia 12.9.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności