Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. septembra 2013 - Štrasburg

12. Situácia v Egypte (pokračovanie rozpravy)
CRE

(Začiatok rozpravy: bod 10 zápisnice zo dňa 11.9.2013)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Egypte (2013/2820(RSP))

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes a Davor Ivo Stier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Lisek a Ioan Mircea Paşcu.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Adam Bielan a Sajjad Karim v mene skupiny ECR, o kríze v Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn a Boris Zala v mene skupiny S&D, o situácii v Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino a Giovanni La Via v mene skupiny PPE, o situácii v Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee a Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Louis Michel v mene skupiny ALDE, o Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.12 zápisnice zo dňa 12.9.2013

.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia