Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 272kWORD 214k
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 4.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και γλωσσική πολυμορφία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Δικαιώματα του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 - Αύξηση των προβλέψεων σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2013 - Πλεόνασμα που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έτος 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013 - Προσωπικό του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS - Προσωπικό του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA) - Προσωπικό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το φθινόπωρο του 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2013 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης μετά τις πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***I (ψηφοφορία)
  
5.9.Μέτρα για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού ***I (ψηφοφορία)
  
5.10.Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας ***I (ψηφοφορία)
  
5.11.Γεωργική λογιστική πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ***I (ψηφοφορία)
  
5.12.Τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή ***I (ψηφοφορία)
  
5.13.Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I (ψηφοφορία)
  
5.14.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της ΕΕ *** (ψηφοφορία)
  
5.15.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)
  
5.16.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 (ψηφοφορία)
  
5.17.Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (ψηφοφορία)
  
5.18.Εσωτερική αγορά υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  
5.19.Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μαλαισίας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 10.Κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 11.Υποδοχή
 12.Κατάσταση στην Αίγυπτο (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Η θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)
 14.Πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας (συζήτηση)
 15.Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (συζήτηση)
 16.Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση ***I (συζήτηση)
 17.Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των διφωσφορικών αλάτων (E 450), των τριφωσφορικών αλάτων (E 451) και πολυφωσφορικών αλάτων (E 452) στα υγράλατα ψάρια (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - προθεσμία: 19/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 όσον αφορά τη σαλμονέλα σε σφάγια χοίρων (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - προθεσμία: 17/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 όσον αφορά την ισταμίνη στα αλιευτικά προϊόντα (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα διοξινών, παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στο ήπαρ χερσαίων ζώων (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - προθεσμία: 16/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - προθεσμία: 18/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 και 12 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - προθεσμία: 13/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: JURI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ECON (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και της οδηγίας 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - προθεσμία: 18/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: TRAN (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κειμένου στην ισπανική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό – εμπορευματικές φορτάμαξες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 321/2013 της Επιτροπής (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - προθεσμία: 16/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2012/757/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - προθεσμία: 16/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 454/2011 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - προθεσμία: 16/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - προθεσμία: 18/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε αποχωρητήρια με καταιονισμό ύδατος και ουρητήρια (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - προθεσμία: 13/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εξοπλισμό απεικόνισης (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - προθεσμία: 30/11/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 της Επιτροπής όσον αφορά την απλούστευση του συστήματος Intrastat και τη συλλογή πληροφοριών Intrastat (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - προθεσμία: 13/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια για το αρσενικό, το κάδμιο, τον μόλυβδο, τα νιτρώδη άλατα, το πτητικό σιναπέλαιο και τις επιβλαβείς βοτανικές προσμείξεις (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - προθεσμία: 22/11/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για το μεθυλοβρωμίδιο (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - προθεσμία: 13/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Ο τίτλος αυτός δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες:
- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - προθεσμία: 03/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών bitertanol, chlorfenvinphos, dodine και vinclozolin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - προθεσμία: 24/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ιδίως για την εγγραφή του χώρου πλειστηριασμών που θα ορίσει η Γερμανία (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - προθεσμία: 23/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - προθεσμία: 12/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2007/742/EK ώστε να παραταθεί η ισχύς των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του ενωσιακού οικολογικού σήματος σε ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - προθεσμία: 11/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων του νατρίου (E 339) σε φυσικά περιβλήματα για λουκάνικα (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - προθεσμία: 20/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και διόρθωση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αρωματικές ουσίες (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - προθεσμία: 01/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα πρόσθετα τροφίμων (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - προθεσμία: 22/11/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών φούρνων, εστιών και απορροφητήρων κουζίνας (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - προθεσμία: 25/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων 2010/2/ΕΕ και 2011/278/ΕΕ όσον αφορά τους τομείς και κλάδους που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - προθεσμία: 24/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον προσδιορισμό διεθνών δικαιωμάτων πιστωτικών μορίων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - προθεσμία: 24/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του γαλλικού κειμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - προθεσμία: 16/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 640/2009 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ηλεκτροκινητήρων (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - προθεσμία: 25/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - προθεσμία: 25/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - προθεσμία: 25/10/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: REGI.


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων φορέων (C(2013)04289 – 2013/2730(DEA))

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Ιουλίου 2013.

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2013)04363 – 2013/2729(DEA))

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Ιουλίου 2013.

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 114/2013 της Επιτροπής με σκοπό τη διόρθωση των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 το 2010 που ορίζονται για τον κατασκευαστή Piaggio (C(2013)05393 – 2013/2790(DEA))

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2013.

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, όσον αφορά τις πληροφορίες για την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης στα τρόφιμα (C(2013)05405 – 2013/2789(DEA))

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2013.

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τη διαδικασία προσωρινής αναστολής των δασμολογικών προτιμήσεων και τη λήψη γενικών μέτρων διασφάλισης σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2013)05531 – 2013/2814(DEA))

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Αυγούστου 2013.

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2013)05541 – 2013/2815(DEA))

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Αυγούστου 2013.


4. Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής: Κατάσταση της Ένωσης (2013/2623(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση.

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jaime Mayor Oreja, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Miloslav Ransdorf, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Graham Watson, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, και Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Linas Antanas Linkevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Jan Zahradil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer, Lorenzo Fontana, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Philip Claeys, Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Andrew Duff, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via και Patrizia Toia.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Karin Kadenbach, για να υποβάλει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Patrizia Toia, η οποία απαντά, Jean-Pierre Audy, Glenis Willmott, Marian-Jean Marinescu και Jacek Protasiewicz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Othmar Karas και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso.

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, επί του Κανονισμού, Nicole Sinclaire, Nigel Farage, Τάκης Χατζηγεωργίου, Martin Callanan, Rebecca Harms, Guy Verhofstadt, Hannes Swoboda, και Joseph Daul.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

°
° ° °

Παρεμβαίνουν oι Struan Stevenson, σχετικά με την τύχη των Ιρανών αντιφρονούντων στο Στρατόπεδο Ασράφ (Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να τεθεί στην Catherine Ashton (Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) κατά την απογευματινή συνεδρίαση), Willy Meyer, σχετικά με την 40ή επέτειο του πραξικοπήματος στη Χιλή, Hannes Swoboda, σχετικά με την επέτειο της δολοφονίας της Σουηδής Υπουργού Εξωτερικών Anna Lindh, και Petri Sarvamaa, για να υπενθυμίσει την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

(Οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου που αφορούν τη σημερινή ψηφοφορία θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013).


5.1. Ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και γλωσσική πολυμορφία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2013/2007(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: François Alfonsi (A7-0239/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0350)

Παρεμβάσεις

François Alfonsi (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.


5.2. Δικαιώματα του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος - τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον [2013/2089(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0264/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0351)


5.3. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 - Αύξηση των προβλέψεων σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0352)


5.4. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2013 - Πλεόνασμα που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έτος 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [11694/2013 - C7-0246/2013- 2013/2070(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0353)


5.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013 - Προσωπικό του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS - Προσωπικό του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA) - Προσωπικό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή, τμήμα IV – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [11696/2013 - C7-0247/2013- 2013/2084(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Giovanni La Via και Derek Vaughan (A7-0285/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0354)


5.6. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το φθινόπωρο του 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2013)0259 - C7-0116/2013- 2013/2085(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0355)


5.7. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2013 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης μετά τις πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [11697/2013 - C7-0248/2013- 2013/2086(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0356)


5.8. Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0357)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0357)

Παρεμβάσεις

- ο Alejo Vidal-Quadras επισημαίνει ένα σφάλμα στην κατάσταση ψηφοφορίας της Ομάδας PPE·
- η Corinne Lepage (εισηγήτρια) παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 186, η οποία κρατείται, και προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού·
-η Christa Klaß εκφράζει την αντίθεσή της σε αυτό το αίτημα.

Με ηλεκτρονική ψηφοφορία (346 υπέρ, 347 κατά, 10 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


5.9. Μέτρα για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0358)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0358)

Παρεμβάσεις

Η Isabella Lövin (εισηγήτρια) παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 13, η οποία κρατείται.


5.10. Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0359)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0359)


5.11. Γεωργική λογιστική πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [COM(2011)0855 - C7-0468/2011- 2011/0416(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0360)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0360)


5.12. Τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή [COM(2012)0150 - C7-0089/2012- 2012/0075(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0045/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0361)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0361)

Παρεμβάσεις

Matthias Groote (εισηγητής) πριν την ψηφοφορία.


5.13. Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Ο Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 177 παράγραφος 4 του Κανονισμού , την αναβολή της ψηφοφορίας μέχρι την επόμενη περίοδο συνόδου. Το Σώμα εγκρίνει αυτό το αίτημα και, ως εκ τούτου, η έκθεση A7-0277/2013 εγγράφεται με συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου του Οκτωβρίου I.


5.14. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της ΕΕ *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05674/2013 - C7-0110/2013- 2012/0271(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0362)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.15. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια [14546/2012 - C7-0109/2013- 2012/0268(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0363)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.16. Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 [2013/2073(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Γεώργιος Παπανικολάου (A7-0238/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0364)


5.17. Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις [2013/2045(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0365)


5.18. Εσωτερική αγορά υπηρεσιών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών: Πορεία των Εργασιών και Επόμενα Βήματα [2012/2144(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0366)

Παρεμβάσεις

Anna Maria Corazza Bildt (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία καθώς και μετά την ψηφοφορία.
Evelyne Gebhardt η οποία αντιδρά στην τελευταία παρέμβαση της εισηγήτριας.


5.19. Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μαλαισίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Μαλαισίας [2013/2052(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0367)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου θα πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25 και επαναλαμβάνεται στις 14.35.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Norbert Glante γνωστοποιεί ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2013, αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


9. Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Κατάσταση στη Συρία (2013/2819(RSP))

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock και Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Bogusław Liberadzki, Susy De Martini και Jean-Luc Mélenchon, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham Watson, Judith Sargentini, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Μαρία-Ελένη Κοππά, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker, Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Μαριέττα Γιαννάκου, Catherine Trautmann, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Γεώργιος Τούσσας, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola και Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes και Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013

- Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sabine Lösing, Younous Omarjee και Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2013/2819(RSP)) (B7-0424/2013

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Ελένη Θεοχάρους, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux και Lena Kolarska-Bobińska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013.


10. Κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP))

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Susy De Martini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2013)


11. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος χαιρετίζει την παρουσία στο θεωρείο μελών της πρωτοβουλίας «Freedom Drive», που εορτάζει φέτος την 10η επέτειό της.


12. Κατάσταση στην Αίγυπτο (συνέχεια της συζήτησης)

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2013)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes και Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Lisek και Ioan Mircea Paşcu.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Adam Bielan και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κρίση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee και Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Αίγυπτο (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013.


13. Η θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας [2012/2318(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Έκθεση σχετικά με τις στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές [2012/2319(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαριέττα Γιαννάκου (A7-0205/2013)

Οι Μαριέττα Γιαννάκου και Ana Gomes παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Linas Antanas Linkevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνει ο Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Luis Yáñez-Barnuevo García και Arnaud Danjean, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Linas Antanas Linkevičius, Μαριέττα Γιαννάκου και Ana Gomes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013 και σημείο 13.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013.


14. Πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας (συζήτηση)

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας [2013/2036(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

Ο Justas Vincas Paleckis παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Kristiina Ojuland, Andreas Mölzer και Eduard Kukan.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Justas Vincas Paleckis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013.


15. Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (2013/2826(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Siwiec, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Adrian Severin, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Tatjana Ždanoka, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, Ivo Vajgl, Traian Ungureanu, Knut Fleckenstein, Andrej Plenković, Boris Zala, Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Knut Fleckenstein, και Edit Herczog.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Fabrizio Bertot, Jerzy Buzek, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Lyubcheva και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek και Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (2013/2826(RSP)) (B7-0389/2013

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (2013/2826(RSP)) (B7-0393/2013

- Rebecca Harms και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (2013/2826(RSP)) (B7-0394/2013

- Helmut Scholz και Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (2013/2826(RSP)) (B7-0395/2013

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (2013/2826(RSP)) (B7-0396/2013

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein και Marusya Lyubcheva, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (2013/2826(RSP)) (B7-0397/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

16. Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Η Sandrine Bélier παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Catherine Grèze (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Isabella Lövin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Herbert Dorfmann και Christa Klaß.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Sandrine Bélier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013.


17. Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης με αίτηση προφορικής απάντησης (O-000068/2013) που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

Ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Γεώργιος Παπανικολάου, Salvatore Iacolino και Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/2636(RSP)) (B7-0377/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013


18. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης με αίτηση προφορικής απάντησης (O-000073/2013) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Η Pervenche Berès αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Edit Bauer, Edite Estrela, Danuta Jazłowiecka και Emer Costello.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Biljana Borzan.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2013/2685(RSP)) (B7-0376/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013


19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή ENVI: Σπύρος Δανέλλης αντί του Κρίτων Αρσένης

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Σπύρος Δανέλλης αντί του Κρίτων Αρσένης


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 515.412/OJJE).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου