Rodyklė 
Protokolas
PDF 255kWORD 200k
Trečiadienis, 2013 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Europos kalbų išnykimo grėsmė ir kalbų įvairovė (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Parlamento teisės vykdant būsimų Europos aplinkos agentūros vykdančiųjų direktorių skyrimo procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2013. Prognozuojamos didesnės kitos įplaukos, gaunamos iš baudų ir nuobaudų. Mokėjimų asignavimų didinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.4.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2013 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2012 m. biudžetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2013 projektas. Europos GNSS agentūros personalas. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) personalas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo personalas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.6.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Slovėnijoje, Kroatijoje ir Austrijoje 2012 m. rudenį (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.7.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2013 projektas. Solidarumo fondo lėšų mobilizavimas po 2012 m. potvynių Slovėnijoje, Kroatijoje ir Austrijoje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.8.Degalų kokybės direktyva ir atsinaujinančių išteklių energija ***I (balsavimas)
  5.9.Priemonės europinių ungurių ištekliams atkurti ***I (balsavimas)
  5.10.Sąjungos muitinės kodeksas ***I (balsavimas)
  5.11.Žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklo Europos bendrijoje sukūrimas ***I (balsavimas)
  5.12.Maisto saugos direktyvų nuostatų dėl Komisijai suteikiamų įgalliojimų dalinis keitimas ***I (balsavimas)
  5.13.Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinis keitimas ***I (balsavimas)
  5.14.Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos sudarymo *** (balsavimas)
  5.15.Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos sudarymo *** (balsavimas)
  5.16.ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 2010–2012 m. (balsavimas)
  5.17.Galimi jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdai (balsavimas)
  5.18.Paslaugų vidaus rinka (balsavimas)
  5.19.Derybos dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 10.Padėtis Egipte (diskusijos)
 11.Oficialus pasveikinimas
 12.Padėtis Egipte (diskusijų tęsinys)
 13.Bendros saugumo ir gynybos politikos jūrų dimensija - ES karinės struktūros. Padėtis ir ateities perspektyvos (diskusijos)
 14.ES politika Baltarusijos atžvilgiu (diskusijos)
 15.Rusijos daromas spaudimas Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (diskusijos)
 16.Galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningas bei teisingas naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimas Sąjungoje ***I (diskusijos)
 17.ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2013 M RUGSĖJO 11 TREČIADIENIS

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl difosfatų (E 450), trifosfatų (E 451) ir polifosfatų (E 452) naudojimo ruošiant šlapio sūdymo žuvis iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - terminas: 19/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 priedai (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl salmonelių kiaulių skerdenose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2075/2005, nustatantį specialiąsias oficialios Trichinella kontrolės mėsoje taisykles (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - terminas: 17/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl histamino žuvininkystės produktuose iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedas (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios teršalų dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos sausumos gyvūnų kepenyse iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - terminas: 16/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - terminas: 18/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 10-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - terminas: 13/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: ECON

- Komisijos direktyva, kuria dėl derinimo prie technikos pažangos iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - terminas: 18/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo taisomas Reglamento (EB) Nr. 1881/2006, nustatančio didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, tekstas ispanų kalba (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 321/2013 (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - terminas: 16/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2012/757/ES dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - terminas: 16/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - terminas: 16/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - terminas: 18/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - terminas: 13/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą vaizdo gavimo įrenginiams (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - terminas: 30/11/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Intrastato sistemos supaprastinimo ir Intrastato informacijos rinkimo tvarkos iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2004 (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - terminas: 13/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios arseno, kadmio, švino, nitritų, lakiojo garstyčių aliejaus ir žalingų botaninių priemaišų koncentracijos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/32/EB I priedas (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - terminas: 22/11/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl būtiniausioms orlaivių reikmėms skirtų produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba kurių veikimas priklauso nuo halonų, importo arba eksporto licencijų prašymų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 nuostatos dėl informacijos apie metilbromidą teikimo (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - terminas: 13/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra.

- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - terminas: 03/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bitertanolio, chlorfenvinfoso, dodino ir vinklozolino likučių koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - terminas: 24/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų, visų pirma siekiant į sąrašą įtraukti aukciono platformą, kurią paskirs Vokietija (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - terminas: 23/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - terminas: 12/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą elektra arba dujomis varomiems arba absorbciniams dujiniams šilumos siurbliams, galiojimą, iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/742/EB (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - terminas: 11/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl natrio fosfatų (E 339) naudojimo natūraliose žarnose dešroms kimšti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - terminas: 20/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - terminas: 01/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų maisto priedų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - terminas: 22/11/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - terminas: 25/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl sektorių ir pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, iš dalies keičiami sprendimai 2010/2/ES ir 2011/278/ES (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - terminas: 24/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas dėl teisių naudotis tarptautiniais kreditais nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - terminas: 24/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo taisomas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, tekstas prancūzų kalba (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - terminas: 16/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 640/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - terminas: 25/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - terminas: 25/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - terminas: 25/10/2013)
perduota atsakingam komitetui: REGI.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų nuostatos dėl subjektų, kuriam jis netaikomas, sąrašo C(2013)04289 - 2013/2730(DEA)

perduota atsakingam komitetui: ECON

Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėn. nuo gavimo dienos – 2013 m. liepos 12 d.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms C(2013)04363 - 2013/2729(DEA)

perduota atsakingam komitetui: ECON

Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėn. nuo gavimo dienos – 2013 m. liepos 12 d.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl gamintojo „Piaggio“ 2010m. vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio ištaisymo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.114/2013 C(2013)05393 - 2013/2790(DEA)

perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos – 2013 m. rugpjūčio 21 d.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl informacijos apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams ( C(2013)05405 - 2013/2789(DEA)


perduota atsakingam komitetui:ENVI

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos – 2013 m. rugpjūčio 21 d.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo ir bendrųjų apsaugos priemonių priėmimo procedūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ( C(2013)05531 - 2013/2814(DEA)

perduota atsakingam komitetui: INTA

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos – 2013 m. rugpjūčio 28 d.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas ( C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)

perduota atsakingam komitetui:INTA

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos – 2013 m. rugpjūčio 28 d.


4. Sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pareiškimas: Sąjungos padėtis (2013/2623(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą įžanginį pareiškimą.

José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jaime Mayor Oreja pateiktą klausimą, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, ( jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Miloslav Ransdorf pateiktą klausimą), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Daniel Caspary pateiktą klausimą, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Graham Watson pateiktą klausimą), Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą), ir Nicole Sinclaire, nepriklausoma Parlamento narė.

Kalbėjo Linas Antanas Linkevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Herbert Reul, ( jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ana Gomes pateiktą klausimą, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Jan Zahradil, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Michael Theurer pateiktą klausimą), Lorenzo Fontana, ( jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Philip Claeys, Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Andrew Duff, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via ir Patrizia Toia.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Karin Kadenbach, ji Patrizia Toia pagal mėlynosios kortelės procedūrą pateikė klausimą ir pastaroji į jį atsakė, Jean-Pierre Audy, Glenis Willmott, Marian-Jean Marinescu ir Jacek Protasiewicz.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Othmar Karas ir Paulo Rangel.

Kalbėjo José Manuel Barroso.

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual, dėl darbo tvarkos, Nicole Sinclaire, Nigel Farage, Takis Hadjigeorgiou, Martin Callanan, Rebecca Harms, Guy Verhofstadt, Hannes Swoboda, ir Joseph Daul.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Struan Stevenson dėl Irano opozicijos narių likimo Ašrafo stovykloje( Pirmininkė nurodė, kad šį klausimą bus galima užduoti Catherine Ashton (Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai) per šią popietę vyksiančias diskusijas, Willy Meyer dėl 40-ųjų perversmo Čilėje metinių, Hannes Swoboda dėl Švedijos užsienio reikalų ministrės Anos Lindh nužudymo metinių ir Petri Sarvamaa, primindamas 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykdytų terorizmo išpuolių JAV metines.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

(Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti 2013 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienį).


5.1. Europos kalbų išnykimo grėsmė ir kalbų įvairovė (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos kalbų išnykimo grėsmės ir kalbų įvairovės [2013/2007(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: François Alfonsi (A7-0239/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0350)

Kalbėjo:

François Alfonsi (pranešėjas) prieš balsavimą


5.2. Parlamento teisės vykdant būsimų Europos aplinkos agentūros vykdančiųjų direktorių skyrimo procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Parlamento teisių skiriant būsimus Europos aplinkos agentūros vykdančiuosius direktorius – 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo 9 straipsnio pakeitimas [2013/2089(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Matthias Groote (A7-0264/2013)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0351)


5.3. Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2013. Prognozuojamos didesnės kitos įplaukos, gaunamos iš baudų ir nuobaudų. Mokėjimų asignavimų didinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2013. III skirsnis. Komisija [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0352)


5.4. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2013 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2012 m. biudžetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2013 projekto. III skirsnis. Komisija [11694/2013 - C7-0246/2013- 2013/2070(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0353)


5.5. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2013 projektas. Europos GNSS agentūros personalas. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) personalas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo personalas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2013 projekto. III skirsnis. Komisija, IV skirsnis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [11696/2013 - C7-0247/2013- 2013/2084(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Giovanni La Via ir Derek Vaughan (A7-0285/2013)

(Reikalinga paprasta balsų daugumą)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0354)


5.6. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Slovėnijoje, Kroatijoje ir Austrijoje 2012 m. rudenį (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą [COM(2013)0259 - C7-0116/2013- 2013/2085(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0355)


5.7. Taisomojo biudžeto Nr. 5/2013 projektas. Solidarumo fondo lėšų mobilizavimas po 2012 m. potvynių Slovėnijoje, Kroatijoje ir Austrijoje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 5/2013 projekto. III skirsnis. Komisija [11697/2013 - C7-0248/2013- 2013/2086(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0356)


5.8. Degalų kokybės direktyva ir atsinaujinančių išteklių energija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0357)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0357)

Kalbėjo:

- Alejo Vidal-Quadras nurodė PPE balsavimo sąraše įsivėlusią klaidą;
- Corinne Lepage (pranešėja) pateikė žodinį pakeitimą dėl 186 pakeitimo, kuriam buvo pritarta, ir pasiūlė, kad balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto būtų atidėtas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi;
- Christa Klaß prieštaravo šiam prašymui.

Elektroninio balsavimo metu Parlamentas nepritarė šiam prašymui (346 už, 347 prieš, 10 susilaikė).


5.9. Priemonės europinių ungurių ištekliams atkurti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007, nustatantis priemones europinių ungurių ištekliams atkurti [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0358)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0358)

Kalbėjo:

Isabella Lövin (pranešėja) pateikė žodinį pakeitimą dėl 13 pakeitimo, kuriam buvo pritarta.


5.10. Sąjungos muitinės kodeksas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (Nauja redakcija) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0359)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0359)


5.11. Žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklo Europos bendrijoje sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje [COM(2011)0855 - C7-0468/2011- 2011/0416(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0360)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0360)


5.12. Maisto saugos direktyvų nuostatų dėl Komisijai suteikiamų įgalliojimų dalinis keitimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvų 1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos dėl Komisijai suteikiamų įgaliojimų [COM(2012)0150 - C7-0089/2012- 2012/0075(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Matthias Groote (A7-0045/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0361)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0361)

Kalbėjo:

Matthias Groote (pranešėjas) prieš balsavimą.


5.13. Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinis keitimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu paprašė pagal Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnio 4 dalį perkelti balsavimą į kitą mėnesinę sesiją. Parlamentas pritarė šiam prašymui ir pranešimas A7-0277/2013 kartu su diskusijomis buvo įtrauktas į Pirmosios spalio mėnesio sesijos darbotvarkę.


5.14. Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos sudarymo *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos sudarymo projekto [05674/2013 - C7-0110/2013- 2012/0271(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0362)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.15. Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos sudarymo *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos sudarymo projekto [14546/2012 - C7-0109/2013- 2012/0268(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0363)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.16. ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 2010–2012 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl ES jaunimo strategijos įgyvendinimo 2010–2012 m. [2013/2073(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0364)


5.17. Galimi jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdai (balsavimas)

Pranešimas dėl galimų jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdų [2013/2045(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0365)


5.18. Paslaugų vidaus rinka (balsavimas)

Pranešimas dėl paslaugų vidaus rinkos: padėtis ir artimiausi veiksmai [2012/2144(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0366)

Kalbėjo:

Anna Maria Corazza Bildt (pranešėja) prieš balsavimą dėl balsavimo eigos.
Evelyne Gebhardt išreiškė pastebėjimus dėl pranešėjos išsakytos minties.


5.19. Derybos dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) dėl derybų dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo [2013/2052(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0367)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti 2013 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienį.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 14.35 val.)

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Norbert Glante pranešė, kad dalyvavo 2013 m. rugsėjo 9 dienos posėdyje, bet jo pavardė nebuvo įrašyta į dalyvių sąrašą.


9. Padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2013/2819(RSP))

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę du Charles Tannock ir Ioan Mircea Paşcu pateiktus klausimus, Bruno Gollnisch , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, jis atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktus tris Bogusław Liberadzki, Susy De Martini ir Jean-Luc Mélenchon klausimus, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą, Libor Rouček, Graham Watson, Judith Sargentini, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexandra Thein pateiktą klausimą, Geoffrey Van Orden, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Pino Arlacchi pateiktą klausimą, Bastiaan Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker, Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel ir Salvatore Iacolino.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola ir Sophocles Sophocleous.

Kalbėjo Catherine Ashton.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013);

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes ir Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee ir Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2013/2819(RSP)) (B7-0424/2013);

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška ir Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux ir Lena Kolarska-Bobińska PPE frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013);

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann ir Boris Zala S&D frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. Protokolo 11.13 punktas.


10. Padėtis Egipte (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Egipte (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Susy De Martini ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, ir Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys.

(Diskusijų tęsinys: 12 punktas)


11. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas pasveikino posėdį stebinčius Freedom Drive” iniciatyvos, kuriai šiais metais sueina 10 metų, narius.


12. Padėtis Egipte (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia: 10 punktas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Egipte (2013/2820(RSP))

Kalbėjo: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes ir Davor Ivo Stier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Lisek ir Ioan Mircea Paşcu.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock, Adam Bielan ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu dėl padėties Egipte (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ir Boris Zala S&D frakcijos vardu dėl padėties Egipte (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino ir Giovanni La Via PPE frakcijos vardu dėl padėties Egipte(2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee ir Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Egipte(2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu dėl Egipto (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu dėl Egipto (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. protokolo 12.13 punktas.


13. Bendros saugumo ir gynybos politikos jūrų dimensija - ES karinės struktūros. Padėtis ir ateities perspektyvos (diskusijos)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos jūrų dimensijos [2012/2318(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Pranešimas dėl ES karinės struktūros: padėtis ir ateities perspektyvos [2012/2319(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou ir Ana Gomes pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Linas Antanas Linkevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maria Eleni Koppa S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę du Luis Yáñez-Barnuevo García ir Arnaud Danjean pateiktus klausimus, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Laurence J.A.J. Stassen , nepriklausoma Parlamento narė, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas ir Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou ir Ana Gomes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. Protokolo 13.13 punktas ir 14.13 punktas.


14. ES politika Baltarusijos atžvilgiu (diskusijos)

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl ES politikos Baltarusijos atžvilgiu [2013/2036(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

Justas Vincas Paleckis pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys) Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės) vardu.

Kalbėjo: Jacek Protasiewicz PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, ir Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski ir Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jan Kozłowski, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Kristiina Ojuland, Andreas Mölzer ir Eduard Kukan.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Justas Vincas Paleckis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. Protokolo 15.13 punktas.


15. Rusijos daromas spaudimas Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Rusijos daromas spaudimas Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (2013/2826(RSP))

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, ir Helmut Scholz (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marek Siwiec pateiktą klausimą), Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Adrian Severin , nepriklausomas Parlamento narys,(jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Elmar Brok pateiktą klausimą), Jacek Saryusz-Wolski (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marek Henryk Migalski pateiktą klausimą), Paweł Robert Kowal, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Tatjana Ždanoka,Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, Ivo Vajgl, Traian Ungureanu, Knut Fleckenstein, Andrej Plenković, Boris Zala, Seán Kelly (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Knut Fleckenstein pateiktą klausimą), ir Edit Herczog.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Fabrizio Bertot, Jerzy Buzek, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Lyubcheva ir Marek Henryk Migalski.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek ir Oreste Rossi PPE frakcijos vardu dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (2013/2826(RSP)) (B7-0389/2013);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (2013/2826(RSP)) (B7-0393/2013);

- Rebecca Harms ir Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (2013/2826(RSP)) (B7-0394/2013);

- Helmut Scholz ir Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (2013/2826(RSP)) (B7-0395/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims (2013/2826(RSP)) (B7-0396/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein ir Marusya Lyubcheva S&D frakcijos vardu dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (2013/2826(RSP)) (B7-0397/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. Protokolo 16.13 punktas.


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

16. Galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningas bei teisingas naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimas Sąjungoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Sandrine Bélier pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Catherine Grèze (DEVE komiteto nuomonės referentė), Isabella Lövin (PECH komiteto nuomonės referentė), Cristina Gutiérrez-Cortines PPE frakcijos vardu, Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Herbert Dorfmann ir Christa Klaß.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jaroslav Paška.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Sandrine Bélier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. Protokolo 6.13 punktas.


17. ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000068/2013) kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar, LIBE komiteto vardu, Komisijai: Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

Juan Fernando López Aguilar pristatė klausimą.

László Andor (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Marco Scurria PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová.

Kalbėjo László Andor.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Juan Fernando López Aguilar, LIBE komiteto vardu, dėl antrosios ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitos (2013/2636(RSP)) (B7-0377/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. Protokolo 17.13 punktas.


18. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000073/2013), kurį pateikė Pervenche Berès EMPL komiteto vardu Komisijai: Europos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija (B7-0214/2013) (2013/2685(RSP))

László Andor (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Pervenche Berès toliau kalbėjo dėl pateikto klausimo..

Kalbėjo: Csaba Őry PPE frakcijos vardu, Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Edit Bauer, Edite Estrela, Danuta Jazłowiecka ir Emer Costello.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Biljana Borzan.

Kalbėjo László Andor.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Pervenche Berès EMPL komiteto vardu dėl Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos (2013/2685(RSP)) (B7-0376/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. Protokolo 18.13 punktas.


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

S&D frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

ENVI komitetas: Spyros Danellis vietoj Kriton Arsenis

Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Spyros Danellis vietoj Kriton Arsenis


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 515.412/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika