Index 
Notulen
PDF 268kWORD 195k
Woensdag 11 september 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Staat van de Unie (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Europese talen die met uitsterven worden bedreigd en taalkundige verscheidenheid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Rechten van het Parlement bij de procedure tot aanstelling van toekomstige uitvoerend directeuren van het Europees Milieuagentschap (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2013 - Verhoging van de verwachtingen betreffende de overige inkomsten uit boeten en sancties - Toename van de betalingskredieten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2013 - Overschot naar aanleiding van de uitvoering van de begroting 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2013 - personeel van de Europese GNSS-toezichtautoriteit (GSA) - personeel van het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) - personeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: overstromingen in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk in het najaar van 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2013 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds naar aanleiding van de overstromingen in 2012 in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Richtlijn inzake kwaliteit van brandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen ***I (stemming)
  
5.9.Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I (stemming)
  
5.10.Het douanewetboek van de Unie ***I (stemming)
  
5.11.Boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven ***I (stemming)
  
5.12.Wijziging van de voedselveiligheidsrichtlijnen wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden ***I (stemming)
  
5.13.Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ***I (stemming)
  
5.14.Overeenkomst EU-Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de EU *** (stemming)
  
5.15.Overeenkomst EU-Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven *** (stemming)
  
5.16.Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012 (stemming)
  
5.17.Bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen (stemming)
  
5.18.De interne dienstenmarkt (stemming)
  
5.19.Onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Maleisië (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Situatie in Syrië (debat)
 10.Situatie in Egypte (debat)
 11.Welkomstwoord
 12.Situatie in Egypte (voortzetting van het debat)
 13.Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid - De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (debat)
 14.EU-beleid ten aanzien van Belarus (debat)
 15.Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (debat)
 16.Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I (debat)
 17.Interneveiligheidsstrategie van de EU (debat)
 18.Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (debat)
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2013

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Bijlage II van Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van difosfaten (E 450), trifosfaten (E 451) en polyfosfaten (E 452) in nat gezouten vis (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - termijn: 19/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad en bij Verordening (EG) nr. 2074/2005 (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 wat betreft de aanwezigheid van salmonella bij geslachte varkens (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2075/2005 tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de officiële controles op Trichinella in vlees (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - termijn: 17/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat polycyclische aromatische koolwaterstoffen betreft (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement), IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 wat histamine in visserijproducten betreft (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten van de contaminanten dioxinen, dioxineachtige pcb's en niet-dioxineachtige pcb's in de lever van landdieren (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - termijn: 16/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO(artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - termijn: 18/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI(artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standards 10 en 12 en Internationale Accounting Standard 27 betreft (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - termijn: 13/10/2013)
verwezen naar ten principale: JURI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ECON (artikel 50 van het Reglement)

- Richtlijn van de Commissie tot wijzing, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen, Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en Richtlijn 2009/67/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - termijn: 18/10/2013)
verwezen naar ten principale: IMCO (artikel 50 van het Reglement)
advies: TRAN (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Spaanse versie van Verordening (EG) nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel – goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 321/2013 van de Commissie (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - termijn: 16/10/2013)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2012/757/EU van de Commissie betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie en verkeersleiding van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - termijn: 16/10/2013)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 454/2011 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - termijn: 16/10/2013)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - termijn: 18/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor spoeltoiletten en urinoirs (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - termijn: 13/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor beeldverwerkingsapparatuur (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - termijn: 30/11/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie wat de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem en het verzamelen van Intrastat-gegevens betreft (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - termijn: 13/10/2013)
verwezen naar ten principale: ECON

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor arseen, cadmium, lood, nitrieten, vluchtige mosterdolie en schadelijke botanische verontreinigingen (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - termijn: 22/11/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot aanvragen voor invoer- en uitvoervergunningen voor producten en apparaten die halonen bevatten of nodig hebben voor kritische toepassingen in vliegtuigen (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de rapportage over methylbromide (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - termijn: 13/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 50 van het Reglement)

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar.

- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - termijn: 03/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bitertanol, chloorfenvinfos, dodine en vinclozolin in of op bepaalde producten (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - termijn: 24/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap met name ter opneming van een door Duitsland aan te wijzen veilingplatform (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - termijn: 23/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - termijn: 12/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2007/742/EG om de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen te verlengen (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - termijn: 11/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van natriumfosfaten (E 339) in natuurlijke darmen voor worsten (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - termijn: 20/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde aromastoffen (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - termijn: 01/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging en rectificatie van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat bepaalde levensmiddelenadditieven betreft (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - termijn: 22/11/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - termijn: 25/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten 2010/2/EU en 2011/278/EU wat betreft de bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2 weglekrisico (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - termijn: 24/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van rechten op het gebruik van internationale kredieten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - termijn: 24/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende rectificatie van de Franse versie van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende gedetailleerde uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - termijn: 16/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 640/2009 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - termijn: 25/10/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - termijn: 25/10/2013)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - termijn: 25/10/2013)
verwezen naar ten principale: REGI.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging, ten aanzien van de lijst van vrijgestelde entiteiten, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (C(2013)04289 – 2013/2730(DEA))

verwezen naar: ten principale: ECON

Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2013.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters aangerekende vergoedingen (C(2013)04363 – 2013/2729(DEA))

verwezen naar: ten principale: ECON

Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2013.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.114/2013 van de Commissie teneinde de gemiddelde specifieke CO2-emissies in 2010 voor de fabrikant Piaggio te corrigeren (C(2013)05393 – 2013/2790(DEA))

verwezen naar: ten principale: ENVI, ITRE (artikel 50 van het Reglement)

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2013.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten over de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen (C(2013)05405 – 2013/2789(DEA))

verwezen naar: ten principale: ENVI

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2013.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van regels voor de procedure voor tijdelijke intrekking van tariefpreferenties en voor instelling van algemene vrijwaringsmaatregelen in het kader van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2013)05531 – 2013/2814(DEA))

verwezen naar: ten principale: INTA

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2013.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2013)05541 – 2013/2815(DEA))

verwezen naar: ten principale: INTA

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2013.


4. Staat van de Unie (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Staat van de Unie (2013/2623(RSP))

De Voorzitter legt een korte inleidende verklaring af.

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jaime Mayor Oreja, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miloslav Ransdorf, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Graham Watson, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, en Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Linas Antanas Linkevičius (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Jan Zahradil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer, Lorenzo Fontana, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Philip Claeys, Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Andrew Duff, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via en Patrizia Toia.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karin Kadenbach, om een “blauwe kaart”-vraag te stellen aan Patrizia Toia, die deze beantwoordt, Jean-Pierre Audy, Glenis Willmott, Marian-Jean Marinescu en Jacek Protasiewicz.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Othmar Karas en Paulo Rangel.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, voor een beroep op het Reglement, Nicole Sinclaire, Nigel Farage, Takis Hadjigeorgiou, Martin Callanan, Rebecca Harms, Guy Verhofstadt, Hannes Swoboda, en Joseph Daul.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Struan Stevenson, over het lot van de dissidente Iraniërs in het kamp Ashraf ( de Voorzitter merkt op dat hij deze kwestie zal kunnen voorleggen aan Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) tijdens het debat van deze middag, Willy Meyer, over de 40e verjaardag van de staatsgreep in Chili, Hannes Swoboda, over de verjaardag van de moord op Anna Lindh, Zweeds minister van Buitenlandse Zaken, en Petri Sarvamaa, om te herinneren aan de verjaardag van de terroristische aanvallen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

(De stemverklaringen met betrekking tot de stemmingen van vandaag zullen op donderdag 12 september 2013 plaatsvinden).


5.1. Europese talen die met uitsterven worden bedreigd en taalkundige verscheidenheid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over Europese talen die met uitsterven worden bedreigd en taalkundige verscheidenheid in de Europese Unie [2013/2007(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: François Alfonsi (A7-0239/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0350)

Het woord werd gevoerd door:

François Alfonsi (rapporteur) vóór de stemming.


5.2. Rechten van het Parlement bij de procedure tot aanstelling van toekomstige uitvoerend directeuren van het Europees Milieuagentschap (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de rechten van het Parlement bij de procedure tot aanstelling van toekomstige uitvoerend directeuren van het Europees Milieuagentschap - wijziging van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk [2013/2089(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0264/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0351)


5.3. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2013 - Verhoging van de verwachtingen betreffende de overige inkomsten uit boeten en sancties - Toename van de betalingskredieten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0352)


5.4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2013 - Overschot naar aanleiding van de uitvoering van de begroting 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie [11694/2013 - C7-0246/2013- 2013/2070(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0353)


5.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2013 - personeel van de Europese GNSS-toezichtautoriteit (GSA) - personeel van het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) - personeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie, afdeling IV – Hof van Justitie van de Europese Unie [11696/2013 - C7-0247/2013- 2013/2084(BUD)] - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Giovanni La Via en Derek Vaughan (A7-0285/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0354)


5.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: overstromingen in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk in het najaar van 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2013)0259 - C7-0116/2013- 2013/2085(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0355)


5.7. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2013 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds naar aanleiding van de overstromingen in 2012 in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie [11697/2013 - C7-0248/2013- 2013/2086(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0356)


5.8. Richtlijn inzake kwaliteit van brandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0357)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0357)

Het woord werd gevoerd door:

- Alejo Vidal-Quadras,om te wijzen op een fout in de stemlijst van de PPE-Fractie;
- Corinne Lepage (rapporteur), om een mondeling amendement op amendement 186 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen, en om voor te stellen de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen overeenkomstig artikel 57, lid 2 van het Reglement;
- Christa Klaß, om tegen dit verzoek bezwaar aan te tekenen.

Bij ES (346 vóór, 347 tegen, 10 onthoudingen), verwerpt het Parlement dit verzoek.


5.9. Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0358)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0358)

Het woord werd gevoerd door:

Isabella Lövin (rapporteur) om een mondeling amendement op amendement 13 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


5.10. Het douanewetboek van de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0359)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0359)


5.11. Boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap [COM(2011)0855 - C7-0468/2011- 2011/0416(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0360)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0360)


5.12. Wijziging van de voedselveiligheidsrichtlijnen wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden [COM(2012)0150 - C7-0089/2012- 2012/0075(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0045/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0361)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0361)

Het woord werd gevoerd door:

Matthias Groote (rapporteur) vóór de stemming.


5.13. Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, verzocht om uitstel van de stemming tot de volgende vergaderperiode overeenkomstig artikel 177, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt dit verzoek in en derhalve wordt het verslag A7-0277/2013 met debat ingeschreven op de agenda van de vergaderperiode oktober I.


5.14. Overeenkomst EU-Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de EU *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie [05674/2013 - C7-0110/2013- 2012/0271(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0362)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.15. Overeenkomst EU-Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven [14546/2012 - C7-0109/2013- 2012/0268(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0363)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.16. Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012 (stemming)

Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012 [2013/2073(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0364)


5.17. Bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen (stemming)

Verslag over de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen [2013/2045(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0365)


5.18. De interne dienstenmarkt (stemming)

Verslag over de interne dienstenmarkt: stand van zaken en volgende stappen [2012/2144(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0366)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt (rapporteur) vóór de stemming alsook na afloop van de stemming.
Evelyne Gebhardt om te reageren op de laatste woorden van de rapporteur.


5.19. Onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Maleisië (stemming)

Verslag over de aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Maleisië [2013/2052(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0367)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

De stemverklaringen zullen morgen donderdag 12 september plaatsvinden.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 14.35 uur hervat.)

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Norbert Glante heeft laten weten dat hij aanwezig was op de vergadering van 9 september 2013, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


9. Situatie in Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Syrië (2013/2819(RSP))

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Charles Tannock en Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Bogusław Liberadzki, Susy De Martini en Jean-Luc Mélenchon, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham Watson, Judith Sargentini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker, Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola en Sophocles Sophocleous.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Syrië (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013);

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes en Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Syrië (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Syrië (2013/2819(RSP)) (B7-0424/2013);

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška en Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, over de situatie in Syrië (2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux en Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Syrië (2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013);

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Syrië (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Syrië (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.11 van de notulen van 12.9.2013.


10. Situatie in Egypte (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Egypte (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Susy De Martini, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, en Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid.

(Vervolg van het debat: punt 12 van de notulen van 10.9.2013)


11. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt de deelnemers aan de «Freedom Drive», een initiatief dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert, die op de tribune hebben plaatsgenomen.


12. Situatie in Egypte (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: punt 10 van de notulen van 11.9.2013)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Egypte (2013/2820(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes en Davor Ivo Stier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Lisek en Ioan Mircea Paşcu.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Adam Bielan en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, over de crisis in Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino en Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie over de situatie in Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee en Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, over Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.12 van de notulen van 12.9.2013.


13. Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid - De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (debat)

Verslag over de maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid [2012/2318(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Verslag over de militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven [2012/2319(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou en Ana Gomes leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Linas Antanas Linkevičius (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Eleni Koppa, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Luis Yáñez-Barnuevo García en Arnaud Danjean, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou en Ana Gomes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.13 van de notulen van 12.9.2013 en punt 13.14 van de notulen van 12.9.2013.


14. EU-beleid ten aanzien van Belarus (debat)

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden inzake het EU-beleid ten aanzien van Belarus [2013/2036(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

Justas Vincas Paleckis licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie) namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Jacek Protasiewicz, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, en Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Kozłowski, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Kristiina Ojuland, Andreas Mölzer en Eduard Kukan.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Justas Vincas Paleckis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.15 van de notulen van 12.9.2013.


15. Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (debat)

Verklaring van de Commissie: Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (2013/2826(RSP))

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Siwiec, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Adrian Severin, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Tatjana Ždanoka, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, Ivo Vajgl, Traian Ungureanu, Knut Fleckenstein, Andrej Plenković, Boris Zala, Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Knut Fleckenstein, en Edit Herczog..

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Fabrizio Bertot, Jerzy Buzek, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Lyubcheva en Marek Henryk Migalski.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek en Oreste Rossi, namens de PPE-Fractie, over de druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0389/2013);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over de druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0393/2013);

- Rebecca Harms en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, over de druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0394/2013);

- Helmut Scholz en Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, over de druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0395/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (2013/2826(RSP)) (B7-0396/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein en Marusya Lyubcheva, namens de S&D-Fractie, over de druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0397/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.16 van de notulen van 12.9.2013.


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

16. Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Sandrine Bélier leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Catherine Grèze (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Isabella Lövin (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Cristina Gutiérrez-Cortines, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Herbert Dorfmann en Christa Klaß.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Sandrine Bélier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.6 van de notulen van 12.9.2013.


17. Interneveiligheidsstrategie van de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000068/2013) van Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de interneveiligheidsstrategie van de Europese Unie (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

Juan Fernando López Aguilar licht de vraag toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Marco Scurria, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino en Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, over het tweede verslag over de tenuitvoerlegging van de EU-interneveiligheidsstrategie (2013/2636(RSP)) (B7-0377/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.17 van de notulen van 12.9.2013.


18. Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000073/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk (2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Pervenche Berès licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry, namens de PPE-Fractie, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Edit Bauer, Edite Estrela, Danuta Jazłowiecka en Emer Costello.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Biljana Borzan.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, over de Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (2013/2685(RSP)) (B7-0376/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.18 van de notulen van 12.9.2013.


19. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie ENVI: Spyros Danellis in plaats van Kriton Arsenis

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Spyros Danellis in plaats van Kriton Arsenis


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 515.412/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid