Indeks 
Protokół
PDF 255kWORD 243k
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Stan Unii (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Zagrożone języki europejskie i różnorodność językowa w Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Prawa przysługujące Parlamentowi w procedurze mianowania przyszłych dyrektorów wykonawczych Europejskiej Agencji Środowiska (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Projekt budżetu korygującego nr 2/2013 - zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar - zwiększenie środków na płatności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2013 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2012 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2013 - Personel Agencji Europejskiego GNSS - Personel Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) - Personel Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Projekt budżetu korygującego nr 5/2013 - uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)
  
5.9.Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego ***I (głosowanie)
  
5.10.Unijny kodeks celny ***I (głosowanie)
  
5.11.Ustanowienie sieci zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych ***I (głosowanie)
  
5.12.Zmiana dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji ***I (głosowanie)
  
5.13.Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ***I (głosowanie)
  
5.14.Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i UE *** (głosowanie)
  
5.15.Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)
  
5.16.Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 (głosowanie)
  
5.17.Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (głosowanie)
  
5.18.Wewnętrzny rynek usług (głosowanie)
  
5.19.Negocjacje umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Malezją (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Sytuacja w Syrii (debata)
 10.Sytuacja w Egipcie (debata)
 11.Oficjalne powitanie
 12.Sytuacja w Egipcie (ciąg dalszy debaty)
 13.Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (debata)
 14.Polityka UE wobec Białorusi (debata)
 15.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (debata)
 16.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (debata)
 17.Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (debata)
 18.na Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforanów (E 450), trifosforanów (E 451) oraz polifosforanów (E 452) w rybach solonych na mokro (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - termin: 19/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki do rozporządzeń (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w tuszach wieprzowych (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni Trichinella w mięsie (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - termin: 17/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu), IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do histaminy w produktach rybołówstwa (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń: dioksyn, polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach niepodobnych do dioksyn w wątrobie zwierząt lądowych (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - termin: 18/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nr 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - termin: 13/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ECON (art. 50 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - termin: 18/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO (art. 50 Regulaminu)
opinia: TRAN (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2013 (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - termin: 18/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE toaletom spłukiwanym i pisuarom (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - termin: 13/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla urządzeń do przetwarzania obrazu (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - termin: 30/11/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczeń w ramach systemu Intrastat oraz gromadzenia danych Intrastat (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - termin: 13/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III), lotnego olejku gorczycznego i szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - termin: 22/11/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: AGRI (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do wniosków o licencje na przywóz i wywóz produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej bromku metylu (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - termin: 13/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach:

- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - termin: 03/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bitertanolu, chlorfenwinfosu, dodyny i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - termin: 24/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w szczególności w celu umieszczenia w wykazie platformy aukcyjnej, która ma być wyznaczona przez Niemcy (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - termin: 23/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - termin: 12/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2007/742/WE w celu w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych na potrzeby przyznawania oznakowania ekologicznego UE pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - termin: 11/10/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanów sodu (E 339) w osłonkach naturalnych do kiełbas (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - termin: 20/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - termin: 01/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załączników II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do niektórych dodatków do żywności (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - termin: 22/11/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - termin: 25/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - termin: 24/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - termin: 24/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) Nr 865/2006 ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - termin: 16/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 640/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - termin: 25/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - termin: 25/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - termin: 25/10/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI.


3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr648/2012 wsprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych irepozytoriów transakcji w odniesieniu do wykazu podmiotów, do których rozporządzenie to nie ma zastosowania (C(2013)04289 – 2013/2730(DEA))

odesłane do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesiące od daty otrzymania (12 lipca 2013 r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (C(2013)04363 – 2013/2729(DEA))

odesłane do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesiące od daty otrzymania (12 lipca 2013 r.).

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 w celu skorygowania średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 producenta Piaggio w 2010 r. (C(2013)05393 – 2013/2790(DEA))

odesłane do komisji przedmiotowo właściwej: ENVI, ITRE (art. 50 Regulaminu)

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (21 sierpnia 2013 r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do informacji dotyczących braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (C(2013)05405 – 2013/2789(DEA))

odesłane do komisji przedmiotowo właściwej: ENVI

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (21 sierpnia 2013 r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające zasady dotyczące procedury tymczasowego wycofania preferencji taryfowych oraz wprowadzenia ogólnych środków ochronnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2013)05531 – 2013/2814(DEA))

odesłane do komisji przedmiotowo właściwej: INTA

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (28 sierpnia 2013 r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2013)05541 – 2013/2815(DEA))

odesłane do komisji przedmiotowo właściwej: INTA

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (28 sierpnia 2013 r.)


4. Stan Unii (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Stan Unii (2013/2623(RSP))

Przewodniczący wygłosił zwięzłe oświadczenie wstępne.

José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jaime Mayora Oreję, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miloslava Ransdorfa, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary´ego, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Grahama Watsona, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jörga Leichtfrieda, i Nicole Sinclaire niezrzeszona.

Głos zabrał Linas Antanas Linkevičius (urzędujący przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Herbert Reul, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Jan Zahradil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Lorenzo Fontana, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Philip Claeys, Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Andrew Duff, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via i Patrizia Toia.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Karin Kadenbach, która przez podniesienie niebieskiej kartki zadała pytanie Patrizii Toii, która na nie odpowiedziała, Jean-Pierre Audy, Glenis Willmott, Marian-Jean Marinescu i Jacek Protasiewicz.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Othmar Karas i Paulo Rangel.

Głos zabrał José Manuel Barroso.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual, w sprawie przestrzegania Regulaminu, Nicole Sinclaire, Nigel Farage, Takis Hadjigeorgiou, Martin Callanan, Rebecca Harms, Guy Verhofstadt, Hannes Swoboda i Joseph Daul.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

°
° ° °

Głos zabrali: Struan Stevenson w sprawie losu, jaki spotkał opozycjonistów irańskich w obozie Aszraf (przewodnicząca poinformowała, że będzie można poruszyć tę kwestię z Catherine Ashton (wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) w trakcie popołudniowej debaty), Willy Meyer w sprawie 40. rocznicy zamachu stanu w Chile, Hannes Swoboda w sprawie rocznicy zabójstwa Anny Lindh, szwedzkiej minister spraw zagranicznych, i Petri Sarvamaa, aby przypomnieć o rocznicy zamachów terrorystycznych z dnia 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

(Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania w dniu dzisiejszym odbędą się w dniu 12 września 2013 r.).


5.1. Zagrożone języki europejskie i różnorodność językowa w Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zagrożonych języków europejskich i różnorodności językowej w Unii Europejskiej [2013/2007(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: François Alfonsi (A7-0239/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0350)

Wystąpienia

François Alfonsi (sprawozdawca) przed głosowaniem


5.2. Prawa przysługujące Parlamentowi w procedurze mianowania przyszłych dyrektorów wykonawczych Europejskiej Agencji Środowiska (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie praw przysługujących Parlamentowi w procedurze mianowania przyszłych dyrektorów wykonawczych Europejskiej Agencji Środowiska – zmiana art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska [2013/2089(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0264/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0351)


5.3. Projekt budżetu korygującego nr 2/2013 - zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar - zwiększenie środków na płatności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0352)


5.4. Projekt budżetu korygującego nr 3/2013 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2012 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja [11694/2013 - C7-0246/2013- 2013/2070(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0353)


5.5. Projekt budżetu korygującego nr 4/2013 - Personel Agencji Europejskiego GNSS - Personel Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) - Personel Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja Europejska, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [11696/2013 - C7-0247/2013- 2013/2084(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Giovanni La Via i Derek Vaughan (A7-0285/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0354)


5.6. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2013)0259 - C7-0116/2013- 2013/2085(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0355)


5.7. Projekt budżetu korygującego nr 5/2013 - uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja [11697/2013 - C7-0248/2013- 2013/2086(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0356)


5.8. Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0357)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0357)

Wystąpienia

- Alejo Vidal-Quadras zgłosił błąd na liście do głosowania grupy PPE;
- Corinne Lepage (sprawozdawczyni) złożyła poprawkę ustną do poprawki 186, która została przyjęta, i zaproponowała przełożenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu;
- Christa Klaß zgłosiła sprzeciw wobec tego wniosku.

W GE (przy 346 głosach za, 347 głosach przeciw, 10 głosach wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.


5.9. Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0358)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0358)

Wystąpienia

Isabella Lövin (sprawozdawczyni) złożyła poprawkę ustną do poprawki 13, która została przyjęta.


5.10. Unijny kodeks celny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny kodeks celny (przekształcenie) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0359)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0359)


5.11. Ustanowienie sieci zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej [COM(2011)0855 - C7-0468/2011- 2011/0416(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0360)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0360)


5.12. Zmiana dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywy 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji [COM(2012)0150 - C7-0089/2012- 2012/0075(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0045/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0361)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0361)

Wystąpienia

Matthias Groote (sprawozdawca) przed głosowaniem.


5.13. Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, wniósł, zgodnie z art. 177 ust. 4 Regulaminu, o przełożenie głosowania na następną sesję. Parlament przyjął ten wniosek i w związku z tym sprawozdanie A7-0277/2013 zostało wpisane, wraz z debatą, do porządku obrad pierwszej sesji plenarnej w październiku.


5.14. Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i UE *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej [05674/2013 - C7-0110/2013- 2012/0271(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0362)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.15. Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie [14546/2012 - C7-0109/2013- 2012/0268(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0363)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.16. Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 [2013/2073(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0364)


5.17. Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie walki z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania [2013/2045(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0365)


5.18. Wewnętrzny rynek usług (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wewnętrznego rynku usług: stan prac i dalsze działania [2012/2144(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0366)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt (sprawozdawczyni) przed głosowaniem, a także po zakończeniu głosowania.
Evelyne Gebhardt, w odpowiedzi na ostatnie wystąpienie sprawozdawczyni.


5.19. Negocjacje umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Malezją (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Malezją [2013/2052(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0367)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania odbędą się jutro, w czwartek 12 września 2013 r.


7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.25 i wznowione o 14.35.)

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Norbert Glante poinformował, że był obecny na posiedzeniu w dniu 9 września 2013 r., lecz jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


9. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2013/2819(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexander Graf Lambsdorff, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charles Tannock i Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogusława Liberadzkiego, Susy De Martini i Jean-Luca Mélenchona, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham Watson, Judith Sargentini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker, Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola i Sophocles Sophocleous.

Głos zabrała Catherine Ashton.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013);

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes i Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0424/2013);

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux i Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013);

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann i Boris Zala w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Syrii (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.11 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


10. Sytuacja w Egipcie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Egipcie (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Susy De Martini w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, i Franz Obermayr niezrzeszony.

(Dalszy ciąg debaty: pkt 12 protokołu z dnia 10.9.2013)


11. Oficjalne powitanie

Przewodniczący powitał obecnych na trybunie członków organizacji „Freedom Drive”, która w tym roku obchodzi 10. rocznicę założenia.


12. Sytuacja w Egipcie (ciąg dalszy debaty)

(Rozpoczęcie debaty: pkt 10 protokołu z dnia 11.9.2013)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Egipcie (2013/2820(RSP))

Głos zabrali: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes i Davor Ivo Stier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Lisek i Ioan Mircea Paşcu.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Adam Bielan i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR w sprawie kryzysu w Egipcie (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn i Boris Zala w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino i Giovanni La Via w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee i Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Egiptu (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Louis Michel w imieniu grupy ALDE w sprawie Egiptu (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.12 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


13. Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (debata)

Sprawozdanie w sprawie wymiaru morskiego wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [2012/2318(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Sprawozdanie w sprawie struktur wojskowych UE: stan obecny i przyszłe perspektywy [2012/2319(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou i Ana Gomes przedstawiły sprawozdania.

Głos zabrał Linas Antanas Linkevičius (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrał Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luisa Yáñeza-Barnuevo Garcíę i Arnaud Danjeana, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas i Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou i Ana Gomes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.13 protokołu z dnia 12.9.2013 r. i pkt 13.14 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


14. Polityka UE wobec Białorusi (debata)

Zalecenie dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie polityki UE wobec Białorusi [2013/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

Justas Vincas Paleckis przedstawił zalecenie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji) w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Kristiina Ojuland, Andreas Mölzer i Eduard Kukan.

Głos zabrali: Štefan Füle i Justas Vincas Paleckis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.15 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


15. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (debata)

Oświadczenie Komisji: Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (2013/2826(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, i Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Siwca, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Adrian Severin, niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka, Jacek Saryusz-Wolski który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Henryka Migalskiego, Paweł Robert Kowal, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Tatjana Ždanoka, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, Ivo Vajgl, Traian Ungureanu, Knut Fleckenstein, Andrej Plenković, Boris Zala, Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Knuta Fleckensteina, i Edit Herczog.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Fabrizio Bertot, Jerzy Buzek, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Lyubcheva i Marek Henryk Migalski.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek i Oreste Rossi w imieniu grupy PPE w sprawie presji wywieranej przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (2013/2826(RSP)) (B7-0389/2013);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego (w obliczu zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (2013/2826(RSP)) (B7-0393/2013);

- Rebecca Harms i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego (w obliczu zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w w Wilnie) (2013/2826(RSP)) (B7-0394/2013);

- Helmut Scholz i Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego (w obliczu e zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (2013/2826(RSP)) (B7-0395/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego (2013/2826(RSP)) (B7-0396/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein i Marusya Lyubcheva w imieniu grupy S&D w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (2013/2826(RSP)) (B7-0397/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.16 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

16. Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Sandrine Bélier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Catherine Grèze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Isabella Lövin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Cristina Gutiérrez-Cortines w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Herbert Dorfmann i Christa Klaß.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Sandrine Bélier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.6 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


17. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000068/2013), które Juan Fernando López Aguilar skierował w imieniu komisji LIBE do Komisji: Wprowadzenie w życie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

Juan Fernando López Aguilar rozwinął pytanie.

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Marco Scurria w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Zuzana Roithová.

Głos zabrał László Andor.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE w sprawie drugiego sprawozdania na temat realizacji strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (2013/2636(RSP)) (B7-0377/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.17 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


18. na Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000073/2013), które Pervenche Berès skierowała w imieniu komisji EMPL do Komisji: Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Pervenche Berès rozwinęła pytanie.

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Edit Bauer, Edite Estrela, Danuta Jazłowiecka i Emer Costello.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Biljana Borzan.

Głos zabrał László Andor.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL w sprawie europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2013/2685(RSP)) (B7-0376/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.18 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


19. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy S&D Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja ENVI: Spyros Danellis w miejsce Kritona Arsenisa

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Spyros Danellis w miejsce Kritona Arsenisa


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 515.412/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności