Index 
Protokoll
PDF 265kWORD 194k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87 a i arbetsordningen)
 4.Tillståndet i unionen (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Utrotningshotade europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2013 - Överskott från genomförandet av budgeten för 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 - Personalen hos Europeiska byrån för GNSS (GSA) - Personalen hos Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) - Personalen hos Europeiska unionens domstol (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Slovenien, Kroatien och Österrike hösten 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Förslag till ändringsbudget nr 5/2013 - Utnyttjande av solidaritetsfonden till följd av översvämningarna 2012 i Slovenien, Kroatien och Österrike (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***I (omröstning)
  
5.9.Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I (omröstning)
  
5.10.Tullkodex för unionen ***I (omröstning)
  
5.11.Insamling av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter avseende inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden ***I (omröstning)
  
5.12.Ändring av direktiven om säkra livsmedel vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen ***I (omröstning)
  
5.13.Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (omröstning)
  
5.14.Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Kap Verde och i EU *** (omröstning)
  
5.15.Avtal mellan EU och Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)
  
5.16.Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 (omröstning)
  
5.17.Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (omröstning)
  
5.18.Den inre marknaden för tjänster (omröstning)
  
5.19.Förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Situationen i Syrien (debatt)
 10.Situationen i Egypten (debatt)
 11.Välkomsthälsning
 12.Situationen i Egypten (fortsättning på debatten)
 13.Den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter (debatt)
 14.EU:s politik gentemot Vitryssland (debatt)
 15.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmötet i Vilnius) (debatt)
 16.Tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser i unionen ***I (debatt)
 17.Strategin för inre säkerhet i EU (debatt)
 18.EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) och polyfosfater (E 452) i våtsaltad fisk (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - tidsfrist: 19/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 och förordning (EG) nr 2074/2005 (D023049/06 - 2013/2720(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller Salmonella i slaktkroppar av svin (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - tidsfrist: 17/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller polycykliska aromatiska kolväten (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen), IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller histamin i fiskeriprodukter (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för de främmande ämnena dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i lever från landlevande djur (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - tidsfrist: 16/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - tidsfrist: 18/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IFRS (International Financial Reporting Standards) 10 och 12 och IAS (International Accounting Standard) 27 (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - tidsfrist: 13/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ECON (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (D027019/02 - 2013/2743(RPS) - tidsfrist: 18/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: TRAN (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om rättelse av den spanska versionen av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – Godsvagnar” i Europeiska unionens järnvägssystem och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 (D027153/02 - 2013/2735(RPS) - tidsfrist: 16/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av kommissionens beslut 2012/757/EU 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - tidsfrist: 16/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - tidsfrist: 16/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (D027169/03 - 2013/2746(RPS) - tidsfrist: 18/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vattentoaletter och urinaler (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - tidsfrist: 13/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till bildåtergivningsutrustning (D027172/02 - 2013/2816(RPS) - tidsfrist: 30/11/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 och av kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 vad gäller förenkling inom Intrastat-systemet och insamling av Intrastat-uppgifter (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - tidsfrist: 13/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, kadmium, bly, nitrit, flyktig senapsolja och skadliga botaniska orenheter (D027317/04 - 2013/2788(RPS) - tidsfrist: 22/11/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AGRI (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 beträffande ansökningar om import- eller exportlicenser för produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av haloner för användningsområden av avgörande betydelse på luftfartyg (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 beträffande rapportering om metylbromid (D027358/01 - 2013/2719(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D027440/02 - 2013/2732(RPS) - tidsfrist: 13/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AGRI (artikel 50 i arbetsordningen)

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk:
- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline, cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - tidsfrist: 03/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bitertanol, klorfenvinfos, dodin och vinklozolin i eller på vissa produkter (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - tidsfrist: 24/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, särskilt för att förteckna en auktionsplattform som ska förordnas av Tyskland (D027523/03 - 2013/2751(RPS) - tidsfrist: 23/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D027574/02 - 2013/2727(RPS) - tidsfrist: 12/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2007/742/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till eldrivna eller gasdrivna värmepumpar och gasdrivna absorptionsvärmepumpar (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - tidsfrist: 11/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av natriumfosfater (E 339) i naturtarm för korv (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - tidsfrist: 20/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - tidsfrist: 01/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller vissa livsmedelstillsatser (D027808/03 - 2013/2791(RPS) - tidsfrist: 22/11/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för hushållsugnar, hällar och spisfläktar (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - tidsfrist: 25/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2010/2/EU och 2011/278/EU vad gäller de sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - tidsfrist: 24/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om fastställande av rätten till internationella reduktionsenheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (D027986/02 - 2013/2754(RPS) - tidsfrist: 24/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om rättelse av den franska språkversionen av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - tidsfrist: 16/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (D028004/02 - 2013/2755(RPS) - tidsfrist: 25/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D028112/02 - 2013/2758(RPS) - tidsfrist: 25/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - tidsfrist: 25/10/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI.


3. Delegerade akter (artikel 87 a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på förteckningen över undantagna enheter (C(2013)04289 – 2013/2730(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 12 juli 2013.

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (C(2013)04363 – 2013/2729(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 12 juli 2013.

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 114/2013 i syfte att korrigera de genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 2010 som angetts för tillverkaren Piaggio (C(2013)05393 – 2013/2790(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 21 augusti 2013.

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel C(2013)05405 - 2013/2789(DEA)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 21 augusti 2013.

- Kommissionens delegerade förordning om inrättande av bestämmelser om förfarandet för tillfälligt upphävande av tullförmåner och antagande av allmänna skyddsåtgärder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)05531 – 2013/2814(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 28 augusti 2013.

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)05541 – 2013/2815(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 28 augusti 2013.


4. Tillståndet i unionen (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2013/2623(RSP))

Talmannen gjorde ett kortfattat inledande uttalande.

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jaime Mayor Oreja, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miloslav Ransdorf, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Martin Callanan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Graham Watson, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, och Nicole Sinclaire, grupplös.

Talare: Linas Antanas Linkevičius (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Jan Zahradil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer, Lorenzo Fontana, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Philip Claeys, Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Andrew Duff, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via och Patrizia Toia.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Karin Kadenbach, som ställde en fråga (”blått kort”) till Patrizia Toia, som besvarade denna fråga, Jean-Pierre Audy, Glenis Willmott, Marian-Jean Marinescu och Jacek Protasiewicz.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Othmar Karas och Paulo Rangel.

Talare: José Manuel Barroso.

Talare: Luis de Grandes Pascual, hänvisade till arbetsordningen, Nicole Sinclaire, Nigel Farage, Takis Hadjigeorgiou, Martin Callanan, Rebecca Harms, Guy Verhofstadt, Hannes Swoboda, och Joseph Daul.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

°
° ° °

Talare: Struan Stevenson, om situationen för de iranska oppositionella i Camp Ashraf (talmannen angav att Stevenson skulle få möjlighet att ta upp frågan med Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) under eftermiddagens debatt), Willy Meyer, om 40-årsdagen för statskuppen i Chile, Hannes Swoboda, om årsdagen för mordet på den svenska utrikesministern Anna Lindh, och Petri Sarvamaa, för att påminna om årsdagen för terroristattentaten den 11 september 2001 i Förenta staterna.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

(De muntliga röstförklaringarna till onsdagens omröstning skulle behandlas under torsdagen den 12 september 2013).


5.1. Utrotningshotade europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utrotningshotade europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU [2013/2007(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: François Alfonsi (A7-0239/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0350)

Inlägg:

François Alfonsi (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


5.2. Parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån - ändring av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning [2013/2089(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0264/2013)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0351)


5.3. Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0352)


5.4. Förslag till ändringsbudget nr 3/2013 - Överskott från genomförandet av budgeten för 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen [11694/2013 - C7-0246/2013- 2013/2070(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0353)


5.5. Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 - Personalen hos Europeiska byrån för GNSS (GSA) - Personalen hos Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) - Personalen hos Europeiska unionens domstol (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, avsnitt IV Europeiska unionens domstol [11696/2013 - C7-0247/2013- 2013/2084(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Giovanni La Via och Derek Vaughan (A7-0285/2013)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0354)


5.6. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Slovenien, Kroatien och Österrike hösten 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [COM(2013)0259 - C7-0116/2013- 2013/2085(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0355)


5.7. Förslag till ändringsbudget nr 5/2013 - Utnyttjande av solidaritetsfonden till följd av översvämningarna 2012 i Slovenien, Kroatien och Österrike (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen [11697/2013 - C7-0248/2013- 2013/2086(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0356)


5.8. Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0357)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0357)

Inlägg:

- Alejo Vidal-Quadras påtalade ett fel i omröstningslistan för PPE-gruppen.
- Corinne Lepage (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 186, vilket beaktades, och föreslog att omröstningen om resolutionsförslaget skulle skjutas upp, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.
- Christa Klaß motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran med elektronisk omröstning (346 röster för, 347 röster emot, 10 nedlagda röster).


5.9. Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0358)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0358)

Inlägg:

Isabella Lövin (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 13, vilket beaktades.


5.10. Tullkodex för unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0359)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0359)


5.11. Insamling av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter avseende inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen [COM(2011)0855 - C7-0468/2011- 2011/0416(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0360)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0360)


5.12. Ändring av direktiven om säkra livsmedel vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen [COM(2012)0150 - C7-0089/2012- 2012/0075(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0045/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0361)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0361)

Inlägg:

Matthias Groote (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


5.13. Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen begärde, i enlighet med artikel 177.4 i arbetsordningen, att omröstningen om betänkandet skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod. Parlamentet uttryckte sitt stöd för denna begäran och betänkande A7-0277/2013 och debatten om det fördes därför upp på föredragningslistan för den första sammanträdesperioden i oktober.


5.14. Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Kap Verde och i EU *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen [05674/2013 - C7-0110/2013- 2012/0271(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0362)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


5.15. Avtal mellan EU och Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd [14546/2012 - C7-0109/2013- 2012/0268(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0363)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


5.16. Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 [2013/2073(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0364)


5.17. Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (omröstning)

Betänkande om att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar [2013/2045(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0365)


5.18. Den inre marknaden för tjänster (omröstning)

Betänkande om den inre marknaden för tjänster: lägesrapport och kommande steg [2012/2144(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0366)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt (föredragande) yttrade sig före och efter omröstningen.
Evelyne Gebhardt yttrade sig om föredragandens andra inlägg.


5.19. Förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia [2013/2052(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0367)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar skulle behandlas under torsdagen den 12 september 2013.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 14.35.)

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Norbert Glante hade meddelat att han varit närvarande under sammanträdet den 9 september 2013, men att hans namn inte fanns på närvarolistan.


9. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2013/2819(RSP))

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Charles Tannock och Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch, grupplös, Elmar Brok, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Bogusław Liberadzki, Susy De Martini och Jean-Luc Mélenchon, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham Watson, Judith Sargentini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker, Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola och Sophocles Sophocleous.

Talare: Catherine Ashton.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva och Adam Bielan för ECR-gruppen, om situationen i Syrien (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013)

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes och Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Syrien (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013)

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee och Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Syrien (2013/2819(RSP)) (B7-0424/2013)

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška och Rolandas Paksas för EFD-gruppen, om situationen i Syrien (2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux och Lena Kolarska-Bobińska för PPE-gruppen, om situationen i Syrien (2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013)

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Syrien (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013)

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Syrien (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.11 i protokollet av den 12.9.2013


10. Situationen i Egypten (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Egypten (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Susy De Martini för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, och Franz Obermayr, grupplös.

(Fortsättning på debatten: punkt 12 i protokollet av den 10.9.2013)


11. Välkomsthälsning

Talmannen hälsade deltagarna i det nu tioåriga initiativet ”Freedom Drive”, vilka hade tagit plats på åhörarläktaren, välkomna.


12. Situationen i Egypten (fortsättning på debatten)

(Första delen av debatten: punkt 10 i protokollet av den 11.9.2013)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Egypten (2013/2820(RSP))

Talare: Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan, Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes och Davor Ivo Stier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Lisek och Ioan Mircea Paşcu.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Adam Bielan och Sajjad Karim för ECR-gruppen, om krisen i Egypten (2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Egypten (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino och Giovanni La Via för PPE-gruppen om situationen i Egypten (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013)

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee och Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Egypten (2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013)

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Egypten (2013/2820(RSP)) (B7-0417/2013)

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Louis Michel för ALDE-gruppen, om Egypten (2013/2820(RSP)) (B7-0420/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.12 i protokollet av den 12.9.2013


13. Den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter (debatt)

Betänkande om den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2012/2318(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Betänkande om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter [2012/2319(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou och Ana Gomes redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Linas Antanas Linkevičius (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Luis Yáñez-Barnuevo García och Arnaud Danjean, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner och Andrew Henry William Brons.

Talare: Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou och Ana Gomes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.13 i protokollet av den 12.9.2013 och punkt 13.14 i protokollet av den 12.9.2013


14. EU:s politik gentemot Vitryssland (debatt)

Rekommendation till rådet, kommissionen och europeiska utrikestjänsten om EU:s politik gentemot Vitryssland [2013/2036(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

Justas Vincas Paleckis redogjorde för rekommendationen.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen) för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Jacek Protasiewicz för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, och Rolandas Paksas för EFD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Kristiina Ojuland, Andreas Mölzer och Eduard Kukan.

Talare: Štefan Füle och Justas Vincas Paleckis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.15 i protokollet av den 12.9.2013


15. Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmötet i Vilnius) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (2013/2826(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Siwiec, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Adrian Severin, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Tatjana Ždanoka, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, Ivo Vajgl, Traian Ungureanu, Knut Fleckenstein, Andrej Plenković, Boris Zala, Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Knut Fleckenstein, och Edit Herczog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Fabrizio Bertot, Jerzy Buzek, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Lyubcheva och Marek Henryk Migalski.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek och Oreste Rossi för PPE-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0389/2013)

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica och Hannu Takkula för ALDE-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0393/2013)

- Rebecca Harms och Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0394/2013)

- Helmut Scholz och Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0395/2013)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för ECR-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (2013/2826(RSP)) (B7-0396/2013)

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein och Marusya Lyubcheva för S&D-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0397/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.16 i protokollet av den 12.9.2013


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

16. Tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser i unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Sandrine Bélier redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Catherine Grèze (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Isabella Lövin (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Cristina Gutiérrez-Cortines för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Herbert Dorfmann och Christa Klaß.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška.

Talare: Janez Potočnik och Sandrine Bélier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.6 i protokollet av den 12.9.2013


17. Strategin för inre säkerhet i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000068/2013) från Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Genomförandet av EU:s strategi för inre säkerhet ((2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

Juan Fernando López Aguilar utvecklade frågan.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Marco Scurria för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, om andra rapporten om genomförandet av strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen (2013/2636(RSP)) (B7-0377/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.17 i protokollet av den 12.9.2013


18. EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000073/2013) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Pervenche Berès utvecklade frågan.

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Edit Bauer, Edite Estrela, Danuta Jazłowiecka och Emer Costello.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Biljana Borzan.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet EMPL, om EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (2013/2685(RSP)) (B7-0376/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.18 i protokollet av den 12.9.2013


19. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av S&D-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

ENVI-utskottet: Spyros Danellis i stället för Kriton Arsenis

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Spyros Danellis i stället för Kriton Arsenis


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 515.412/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy