Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2819(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0413/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2013 - 13.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0378

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

13.11. Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 και B7-0428/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0413/2013

(αντικαθιστά τις B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 και B7-0428/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Ελένη Θεοχάρους, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux και Lena Kolarska-Bobińska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0378)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0424/2013 και B7-0425/2013 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου