Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

13. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Πριν από την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος προτείνει να διεξαχθεί πρώτα η ψηφοφορία επί της έκθεσης της Marie-Thérèse Sanchez-Schmid. Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση.


13.1. Ευρωπαϊκοί τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγές οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης (ψηφοφορία)

13.2. Δραστηριοτήτες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

13.3. Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ***I (ψηφοφορία)

13.4. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ***I (τελική ψηφοφορία)

13.5. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων * (τελική ψηφοφορία)

13.6. Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)

13.7. Μικροπαραγωγή ενέργειας (ψηφοφορία)

13.8. Ίση αμοιβή εργαζόμενων ανδρών και γυναικών (ψηφοφορία)

13.9. Στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΕ: ένας ανοιχτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος (ψηφοφορία)

13.10. Ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση (ψηφοφορία)

13.11. Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

13.12. Κατάσταση στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)

13.13. Η θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ψηφοφορία)

13.14. Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές (ψηφοφορία)

13.15. Πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας *** (άρθρο 97, παράγραφος 4, του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

13.16. Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (ψηφοφορία)

13.17. Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (ψηφοφορία)

13.18. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ψηφοφορία)

13.19. Διασυνοριακές συλλογικές διαπραγματεύσεις και διακρατικός κοινωνικός διάλογος (ψηφοφορία)

13.20. Κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου