Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 september 2013 - Straatsburg

13. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Vóór de stemming stelde de Voorzitter voor eerst te stemmen over het verslag van Marie-Thérèse Sanchez-Schmid. Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.


13.1. De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (stemming)

13.2. Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

13.3. Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum ***I (stemming)

13.4. De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (eindstemming)

13.5. Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * (eindstemming)

13.6. Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I (stemming)

13.7. Micro-opwekking (stemming)

13.8. Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (stemming)

13.9. EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (stemming)

13.10. De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid (stemming)

13.11. Situatie in Syrië (stemming)

13.12. Situatie in Egypte (stemming)

13.13. Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid (stemming)

13.14. De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (stemming)

13.15. EU-beleid ten aanzien van Belarus *** (artikel 97, lid 4, van het Reglement) (stemming)

13.16. Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (stemming)

13.17. Interneveiligheidsstrategie van de EU (stemming)

13.18. Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (stemming)

13.19. Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (stemming)

13.20. De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid