Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2822(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0390/2013

Συζήτηση :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2013 - 19.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0388

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

17.1. Κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 και B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Οι Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat και Nicole Kiil-Nielsen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν από τις αντίστοιχες Ομάδες τους.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Ο Adam Bielan παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η Ομάδα του.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου