Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2822(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0390/2013

Συζήτηση :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2013 - 19.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0388

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

19.1. Κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 και B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0390/2013

(αντικαθιστά τις B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 και B7-0405/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Jan Zahradil και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0388)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου