Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2822(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0390/2013

Rozpravy :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Hlasovanie :

PV 12/09/2013 - 19.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0388

Zápisnica
Štvrtok, 12. septembra 2013 - Štrasburg

19.1. Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 a B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0390/2013

(nahrádzajúci B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 a B7-0405/2013):

podaný týmito poslancami:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Jan Zahradil a Adam Bielan v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0388)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia