Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2823(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0399/2013

Разисквания :

PV 12/09/2013 - 17.2
CRE 12/09/2013 - 17.2

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 19.2

Приети текстове :

P7_TA(2013)0389

Протокол
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург

19.2. Положението в Централноафриканската република (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 и B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0399/2013

(за замяна на B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 и B7-0409/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Мария Габриел, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou и Françoise Castex, от името на групата S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica и Hannu Takkula, от името на групата ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, от името на групата ECR;

Marie-Christine Vergiat и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0389)

Правна информация - Политика за поверителност