Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2823(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0399/2013

Debatter :

PV 12/09/2013 - 17.2
CRE 12/09/2013 - 17.2

Omröstningar :

PV 12/09/2013 - 19.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0389

Protokoll
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg

19.2. Situationen i Centralafrikanska republiken (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 och B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0399/2013

(ersätter B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 och B7-0409/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux och Bogusław Sonik för PPE-gruppen

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou och Françoise Castex för S&D-gruppen

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica och Hannu Takkula för ALDE-gruppen

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock för ECR-gruppen

Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0389)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy