Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 12 september 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Informatie van budgettaire aard
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 5.EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Micro-opwekking (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (debat)
 9.Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (korte presentatie)
 10.De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (korte presentatie)
 11.De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (korte presentatie)
 12.Stand van zaken in de onderhandelingen over het Europese bankenstelsel (debat)
 13.Stemmingen
  
13.1.De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (stemming)
  
13.2.Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum ***I (stemming)
  
13.4.De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (eindstemming)
  
13.5.Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * (eindstemming)
  
13.6.Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I (stemming)
  
13.7.Micro-opwekking (stemming)
  
13.8.Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (stemming)
  
13.9.EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (stemming)
  
13.10.De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid (stemming)
  
13.11.Situatie in Syrië (stemming)
  
13.12.Situatie in Egypte (stemming)
  
13.13.Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid (stemming)
  
13.14.De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (stemming)
  
13.15.EU-beleid ten aanzien van Belarus *** (artikel 97, lid 4, van het Reglement) (stemming)
  
13.16.Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (stemming)
  
13.17.Interneveiligheidsstrategie van de EU (stemming)
  
13.18.Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (stemming)
  
13.19.Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (stemming)
  
13.20.De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
17.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo
  
17.2.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  
17.3.Situatie in Bahrein
 18.Interne Europese markt voor elektronische communicatie (ingekomen stukken)
 19.Stemmingen
  
19.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  
19.2.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)
  
19.3.Situatie in Bahrein (stemming)
 20.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 22.Besluiten inzake bepaalde documenten
 23.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 24.Rooster van de volgende vergaderingen
 25.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (244 kb) Presentielijst (59 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3248 kb) 
 
Notulen (162 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (760 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1342 kb) 
 
Notulen (288 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (816 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2989 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid