Seznam 
Zápis
PDF 284kWORD 202k
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozpočtové informace
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 5.Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (předložené návrhy usnesení)
 6.Mikrovýroba energie (předložené návrhy usnesení)
 7.Stejná odměna mužů a žen (předložené návrhy usnesení)
 8.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (rozprava)
 9.Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog (krátké přednesení)
 10.Situace nezletilých osob v EU bez doprovodu (krátké přednesení)
 11.Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (krátké přednesení)
 12.Stav jednání o evropské bankovní unii (rozprava)
 13.Hlasování
  
13.1.Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (hlasování)
  
13.2.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.3.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I (hlasování)
  
13.4.Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (závěrečné hlasování)
  
13.5.Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * (závěrečné hlasování)
  
13.6.Přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii ***I (hlasování)
  
13.7.Mikrovýroba energie (hlasování)
  
13.8.Stejná odměna mužů a žen (hlasování)
  
13.9.Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (hlasování)
  
13.10.Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost (hlasování)
  
13.11.Situace v Sýrii (hlasování)
  
13.12.Situace v Egyptě (hlasování)
  
13.13.Námořní rozměr společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
13.14.Vojenské struktury EU: aktuální stav a budoucí výhledy (hlasování)
  
13.15.Politika EU vůči Bělorusku *** (čl. 97 odst. 4 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.16.Nátlak Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu) (hlasování)
  
13.17.Strategie vnitřní bezpečnosti EU (hlasování)
  
13.18.Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci (hlasování)
  
13.19.Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog (hlasování)
  
13.20.Situace nezletilých osob v EU bez doprovodu (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
17.1.Situace v Konžské demokratické republice
  
17.2.Situace ve Středoafrické republice
  
17.3.Situace v Bahrajnu
 18.Jednotný evropský trh elektronických komunikací (předložení dokumentů)
 19.Hlasování
  
19.1.Situace v Konžské demokratické republice (hlasování)
  
19.2.Situace ve Středoafrické republice (hlasování)
  
19.3.Situace v Bahrajnu (hlasování)
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 21.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 22.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 23.Předání textů přijatých během zasedání
 24.Termíny příštích zasedání
 25.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.

Vystoupil Sergio Paolo Francesco Silvestris.


2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014: postoj Rady ze dne 2. září 2013 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Rady o otevření asprávě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

IMCO, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací avytvoření propojeného kontinentu akterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES anařízení (ES) č.1211/2009 a(EU) č.531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními článku 307 Smlouvy považuje za vhodné konzultovat tento návrh s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, JURI, LIBE, IMCO, REGI


3. Rozpočtové informace

Následující orgány, agentury a další instituce EU předložily Evropskému parlamentu svou účetní závěrku za rozpočtový rok 2012:

Evropská komise

Soudní dvůr

Výbor regionů

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Společný podnik Clean Sky

Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (zprávy za roky 2011 a 2012)

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)


4. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro předložení námitek.

- Nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) č.911/2010 oEvropském programu monitorování Země (GMES) stanovením registračních podmínek C(2013)04311 - 2013/2731(DEA)

předáno: věcně příslušný výbor: ITRE

Lhůta pro námitky: dva měsíce od data přijetí, tj. 12. července 2013.

Prodloužení lhůty pro námitky: dodatečné dva měsíce, na žádost Rady.


5. Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (2013/2606(RSP))

Rozprava se konala dne 10. září 2013 (bod 20 zápisu ze dne 10. 9. 2013).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Malcolm Harbour a Andreas Schwab, za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Elmar Brok a Tunne Kelam, za Výbor pro zahraniční věci, o strategii kybernetické bezpečnosti Evropské unie: otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor (2013/2606(RSP)) (B7-0386/2013).

Hlasování: bod 13.9 zápisu ze dne 12.9.2013


6. Mikrovýroba energie (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000074/2013), kterou pokládá Amalia Sartori, za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Komisi: Mikrovýroba energie (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP)).

Rozprava se konala dne 9. září 2013 (bod 23 zápisu ze dne 9.9.2013).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Judith A. Merkies, za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku o mikrogeneraci – malokapacitní výroba elektřiny a tepla (2012/2930(RSP)) (B7-0388/2013)

Hlasování: bod 13.7 zápisu ze dne 12.9.2013


7. Stejná odměna mužů a žen (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000078/2013), kterou pokládá Mikael Gustafsson za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Komisi: Uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP)).

Rozprava se konala dne 9. září 2013 (bod 24 zápisu ze dne 9.9.2013).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Edit Bauer, za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, o uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013)

Hlasování: bod 13.8 zápisu ze dne 12.9.2013


8. Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 [2013/2051(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

Nikolaos Salavrakos uvedl zprávu.

Vystoupili Nikiforos Diamandouros (veřejný ochránce práv) a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Lena Kolarska-Bobińska za skupinu PPE, Kinga Göncz za skupinu S&D, Angelika Werthmann za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Seán Kelly, Michael Cashman, Metin Kazak, Heinz K. Becker, Ismail Ertug, Carlos José Iturgaiz Angulo, Alexander Mirsky a Georgios Papanikolaou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Jarosław Leszek Wałęsa a Monika Smolková.

Vystoupili Viviane Reding, Nikiforos Diamandouros a Nikolaos Salavrakos.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 12.9.2013


9. Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog (krátké přednesení)

Zpráva o přeshraničním kolektivním vyjednávání a nadnárodním sociálním dialogu [2012/2292(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Thomas Händel (A7-0258/2013)

Thomas Händel uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson a Anna Záborská.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 13.19 zápisu ze dne 12.9.2013.


10. Situace nezletilých osob v EU bez doprovodu (krátké přednesení)

Zpráva o situaci nezletilých osob v EU bez doprovodu [2012/2263(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

Nathalie Griesbeck (zpravodajka) uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Metsola, Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská a Miroslav Mikolášik.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 13.20 zápisu ze dne 12.9.2013.


PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

11. Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (krátké přednesení)

Zpráva o podpoře evropských kulturních a tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti [2012/2302(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard a Jaroslav Paška.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 12.9.2013.


12. Stav jednání o evropské bankovní unii (rozprava)

Prohlášení Komise: Stav jednání o evropské bankovní unii (2013/2707(RSP))

Michel Barnier (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Sven Giegold (zpravodaj) (A7-0393/2012), Marianne Thyssen (zpravodajka) (A7-0392/2012), Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, a Auke Zijlstra nezařazený.

Vystoupil Michel Barnier.

Rozprava skončila.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 11:30 před hlasováním, pokračovalo ve 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Předseda před hlasováním navrhl, aby se nejprve hlasovalo o zprávě, kterou předkládá MarieThérèse Sanchez-Schmid. Parlement vyslovil souhlas s návrhem.


13.1. Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (hlasování)

Zpráva o podpoře evropských kulturních a tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti [2012/2302(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0368)

Před hlasováním:

Předseda navrhl hlasovat nejprve o zprávě Marie-Thérèse Sanchezové-Schmidové. Parlament s tímto návrhem souhlasil.


13.2. Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 [2013/2051(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0369)


13.3. Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0370)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0370)

Vystoupení

Před hlasováním: Tanja Fajon v souladu s čl. 177 odst. 4 jednacího řádu požádala, aby bylo hlasování odloženo, Daniel Cohn-Bendit tuto žádost podpořil a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (zpravodaj) se postavil proti ní.

Parlament žádost zamítl EH (286 pro, 326 proti, zdrželo se 19).


13.4. Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (závěrečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0371)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0371)

Vystoupení

Před hlasováním o zprávách, které vypracovali Sven Giegold a Marianne Thyssen předseda zdůraznil, že jde o mimořádně závažné otázky (bankovní unii). Přečetl celé společné prohlášení Evropského parlamentu a Evropské centrální banky, které má podepsat po přijetí obou zpráv společně s Mariem Draghim (Evropská centrální banka). Toto prohlášení lze nalézt v doslovném záznamu z jednání a bude také zveřejněno na internetových stránkách obou orgánů.


13.5. Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * (závěrečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0372)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0372)

Vystoupení

Poté, co proběhlo hlasování o zprávách, které vypracovali Sven Giegold a Marianne Thyssen , Michel Barnier (člen Komise) opětovně zdůraznil zásadní význam tohoto hlasování.


13.6. Přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0373)

Sandrine Bélier (zpravodajka) navrhla v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


13.7. Mikrovýroba energie (hlasování)

Návrh usnesení B7-0388/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0374)


13.8. Stejná odměna mužů a žen (hlasování)

Návrh usnesení B7-0387/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0375)


13.9. Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (hlasování)

Návrh usnesení B7-0386/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0376)


13.10. Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost (hlasování)

Návrh usnesení B7-0385/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0377)


13.11. Situace v Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 a B7-0428/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0413/2013

(nahrazující B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 a B7-0428/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux a Lena Kolarska-Bobińska za skupinu PPE;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann a Boris Zala za skupinu S&D;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE;

Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0378)

(Návrhy usnesení B7-0424/2013 a B7-0425/2013 se neberou v potaz.)


13.12. Situace v Egyptě (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 a B7-0420/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0411/2013

(nahrazující B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 a B7-0420/2013):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala a Roberto Gualtieri za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff a Louis Michel za skupinu ALDE;

Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0379)

(Návrh usnesení B7-0415/2013 se nebere v potaz.)


13.13. Námořní rozměr společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o námořním rozměru společné bezpečnostní a obranné politiky [2012/2318(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ana Gomes (A7-0220/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0380)


13.14. Vojenské struktury EU: aktuální stav a budoucí výhledy (hlasování)

Zpráva o vojenských strukturách EU: aktuální stav a budoucí výhledy [2012/2319(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0381)


13.15. Politika EU vůči Bělorusku *** (čl. 97 odst. 4 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k politice EU vůči Bělorusku [2013/2036(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)


(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ, KOMISI A ESVČ

přijat (P7_TA(2013)0382)


13.16. Nátlak Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu) (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 a B7-0397/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0389/2013

(nahrazující B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 a B7-0397/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere a Paweł Zalewski za skupinu PPE;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva a Justas Vincas Paleckis za skupinu S&D;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE;

Werner Schulz a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0383)

Vystoupení

Jacek Saryusz-Wolski předložil tři ústní pozměňovací návrhy, které byly přijaty.

(Návrh usnesení B7-0395/2013 se nebere v potaz.)


13.17. Strategie vnitřní bezpečnosti EU (hlasování)

Návrh usnesení B7-0377/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0384)


13.18. Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci (hlasování)

Návrh usnesení B7-0376/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0385)


13.19. Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog (hlasování)

Zpráva o přeshraničním kolektivním vyjednávání a nadnárodním sociálním dialogu [2012/2292(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Thomas Händel (A7-0258/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0386)

Vystoupení

Před hlasováním vystoupil Thomas Händel (zpravodaj), který upřesnil obsah své zprávy.


13.20. Situace nezletilých osob v EU bez doprovodu (hlasování)

Zpráva o situaci nezletilých osob v EU bez doprovodu [2012/2263(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0387)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda


14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: ve středu 11. září 2013.)

zpráva Corinne Lepage - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin a Monica Luisa Macovei

zpráva Isabella Lövin - A7-0242/2013
Peter Jahr a Marian Harkin

zpráva Constance Le Grip - A7-0006/2013
Charles Tannock

zpráva Georgios Papanikolaou - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin a Monica Luisa Macovei

zpráva Joanna Katarzyna Skrzydlewska - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei a Anna Záborská

zpráva Anna Maria Corazza Bildt - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin a Monica Luisa Macovei

(Hlasování: ve čtvrtek 12. září 2013.)

zpráva Nikolaos Salavrakos - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Sven Giegold - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Marianne Thyssen - A7-0392/2012
Syed Kamall

zpráva Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall a Albert Deß

Mikrovýroba energie - (2012/2930(RSP)) - B7-0388/2013
Seán Kelly a Syed Kamall

Stejná odměna mužů a žen - (2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013
Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan a Anna Záborská

Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor -(2013/2606(RSP))- B7-0386/2013
Daniel Hannan a Syed Kamall

Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall a Daniel Hannan

Situace v Sýrii - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt a Daniel Hannan

Situace v Egyptě - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt a Daniel Hannan

zpráva Ana Gomes - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

zpráva Marietta Giannakou - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei a Paul Murphy

zpráva Justas Vincas Paleckis - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan a Monica Luisa Macovei

Nátlak Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka a Bernd Posselt

zpráva Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

16. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Ioan Enciu oznámil, že byl přítomen, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.


17. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 10.9.2013)


17.1. Situace v Konžské demokratické republice

Návrhy usnesení B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 a B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat a Nicole Kiil-Nielsen uvedly jménem svých skupin návrhy usnesení.

Vystoupili Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, a Jaroslav Paška za skupinu EFD.

Adam Bielan představil návrh usnesení předložený jeho skupinou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19.1 zápisu ze dne 12.9.2013.


17.2. Situace ve Středoafrické republice

Návrhy usnesení B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 a B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat a Barbara Lochbihler uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Mitro Repo za skupinu S&D, Franz Obermayr nezařazený, Seán Kelly, Corina Creţu a Monica Luisa Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Sari Essayah.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19.2 zápisu ze dne 12.9.2013.


17.3. Situace v Bahrajnu

Návrhy usnesení B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 a B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek a Marian Harkin uvedli jménem svých politických skupin návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu ECR, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr nezařazený, Eija-Riitta Korhola a Geoffrey Van Orden.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška a Sari Essayah.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19.3 zápisu ze dne 12.9.2013.


18. Jednotný evropský trh elektronických komunikací (předložení dokumentů)

Předseda oznámil, že od Komise obdržel návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 (COM(2013)06272013/0309(COD)).

Tento návrh byl postoupen příslušnému výboru (ITRE) a výborům, které vypracují stanoviska (CULT, JURI, LIBE, IMCO a REGI).


19. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. Situace v Konžské demokratické republice (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 a B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0390/2013

(nahrazující B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 a B7-0405/2013):

předložen těmito poslanci:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Jan Zahradil a Adam Bielan za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0388)


19.2. Situace ve Středoafrické republice (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 a B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0399/2013

(nahrazující B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 a B7-0409/2013):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou a Françoise Castex za skupinu S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica a Hannu Takkula za skupinu ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0389)


19.3. Situace v Bahrajnu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 a B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0410/2013

(nahrazující B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 a B7-0422/2013):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE.

přijat (P7_TA(2013)0390)

(Návrhy usnesení B7-0418/2013 a B7-0419/2013 se neberou v potaz.)


20. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


21. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech (COM(2013)0502 - 2012/2742(RPS) - lhůta: 09/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy (D027768/03 - 2013/2834(RPS) - lhůta: 12/12/2013)
předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Rozhodnutí Komise o změně rozhodnutí 2007/506/ES za účelem prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům (D028371/02 - 2013/2817(RPS) - lhůta: 30/11/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (D028493/01 - 2013/2835(RPS) - lhůta: 12/12/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu), IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 36 (D028906/02 - 2013/2829(RPS) - lhůta: 07/12/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ECON (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: JURI (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde mezinárodní účetní standard 39 (D028907/02 - 2013/2828(RPS) - lhůta: 07/12/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ECON (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: JURI (článek 50 jednacího řádu)


22. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům

výbor IMCO

- Evropská obranná technologická a průmyslová základna (2013/2125(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFET (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO, ITRE (článek 50 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Změna Dohody o vládních zakázkách (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE

výbory DEVE, AFET

- Zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

výbor JURI

- Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a zavádění seskupení tohoto typu (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
předáno věcně příslušný výbor: REGI
stanovisko: DEVE, EMPL, JURI (článek 37 jednacího řádu)

- Základní bezpečnostní standardy na ochranu před riziky vyplývajícími zexpozice ionizujícímu záření (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE, JURI (článek 37 jednacího řádu), EMPL (článek 50 jednacího řádu)

Změna názvu

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. září 2013.)

výbor REGI

- Nový název zprávy z vlastního podnětu (2013/2008(INI)): „Zpráva o 7. a 8. průběžné zprávě Komise o politice soudržnosti Evropské unie a strategická zpráva o uplatňování programů v letech 2007-2013“

výbor PECH

- Nový název zprávy z vlastního podnětu (2013/2101(INI)): „Znalosti v námořní oblasti 2020: skartografie mořského dna pro účely podpory udržitelného rybolovu“

výbor CONT

- Nový název zprávy z vlastního podnětu (2013/2130(INI)): „Uplatňování Lisabonské smlouvy pokud jde o Evropský paralament“

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 42 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. září 2013.)

výbor ECON

- Přezkum Evropského systému finančního dohledu (2013/2166(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 6. 2013.)

výbor IMCO

- Klamavá reklama (2013/2122(INI))
(stanovisko: PETI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4. 7. 2013.)

výbor LIBE

Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích.

- Program sledování agentury pro národní bezpečnost USA, orgány pro sledování v různých členských státech a dopad na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (2013/2188(INI))
(stanovisko: AFET, ITRE, INTA)

výbor AFET

- Posouzení a stanovení priorit vztahů EU se zeměmi východního partnerství (2013/2149(INI))
(stanovisko: INTA)

- Budoucnost vztahů EU–ASEAN (2013/2148(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

- Saudská Arábie, její vztahy s EU a její úloha na Blízkém východě a v severní Africe (2013/2147(INI))
(stanovisko: FEMM, INTA)

- Souhrnný přístup EU a jeho dopad na soudržnost vnější činnosti EU (2013/2146(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, INTA)

výbory PECH, FEMM

- Konkrétní kroky společné rybářské politiky pro rozvíjení úlohy žen (2013/2150(INI))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 9. 2013.)

výbor AFCO
- Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (2013/2185(INI))

výbor AFET

- Podpora EU mírovým operacím OSN a Africké unie (2013/2171(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Protiraketový štít pro Evropu a jeho politické a strategické dopady (2013/2170(INI))

- Celosvětové odstranění mučení (2013/2169(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

- Regionální úloha Pákistánu a politické vztahy s EU (2013/2168(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Zahraniční politika EU ve světě kulturních a náboženských rozdílů (2013/2167(INI))

- Lidská práva ve světě v roce 2012 a politika Evropské unie v této oblasti (2013/2152(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

výbor CONT
- Existují nástroje na sledování účinnosti vynakládání prostředků z Evropského sociálního fondu na starší pracovníky? (Zvláštní zpráva Účetního dvora 25/2012) (2013/2173(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Hodnocení finanční situace Unie založené na dosažených výsledcích: nový nástroj ke zlepšení postupu udělování absolutoria Evropské komisi (2013/2172(INI))

výbor CULT
- Nové technologie a otevřené zdroje vzdělávání (2013/2182(INI))

- Evropské gastronomické dědictví: kulturní a výchovné aspekty (2013/2181(INI))

- Příprava na plně kovergentní audiovizuální svět (2013/2180(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

výbor ECON

- Financování evropského hospodářství v dlouhodobém horizontu (2013/2175(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

- Pojištění přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (2013/2174(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, IMCO)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: přehled ročního růstu za rok 2014 (2013/2157(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor EMPL

- Jak může Evropská unie přispět k vytvoření vstřícného prostředí pro podniky, podnikání a startovací podniky v zájmu vytvoření pracovních míst (2013/2176(INI))
(stanovisko: REGI, ITRE)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: zaměstnanost a sociální aspekty v přehledu ročního růstu za rok 2014 (2013/2158(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor FEMM
- Rovnost mužů a žen v Evropské unii – 2012 (2013/2156(INI))

výbor IMCO

- SOLVIT (2013/2154(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Ochrana spotřebitele – ochrana spotřebitelů v uživatelských službách (2013/2153(INI))

výbor ITRE

- Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě (2013/2177(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI)

výbor LIBE

- Řízení navracení osob: spolupráce se třetími zeměmi, účinné provádění dohod a praktiké provádění směrnice o navracení (2013/2184(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

- Plán EU boje proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (2013/2183(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Přístup veřejnosti k dokumentům (čl. 104 odst. 7) v letech 2011–2013 (2013/2155(INI))

výbor PECH

- Situace a budoucí výhledy evropského odvětví rybolovu v souvislosti s dohodami o volnému obchodu mezi EU a Thajskem (2013/2179(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor PETI
- Zpráva o občanství EU za rok 2013. Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost (2013/2186(INI))

výbor REGI
- Optimálně využít potenciál nejvzdálenějších regionů vytvořením synergií mezi strukturálními fondy EU a dalšími programy EU (2013/2178(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 97 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 9. 2013.)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně využití vysílání sdělovacích prostředků jako diplomatického nástroje EU (2013/2187(INI))

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 51 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4. 7. 2013.)

- Konkrétní kroky společné rybářské politiky pro rozvíjení úlohy žen (2013/2150(INI))
výbory: PECH, FEMM

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 9. 2013.)

- Jak může Evropská unie přispět k vytvoření vstřícného prostředí pro podniky, podnikání a startovací podniky v zájmu vytvoření pracovních míst (2013/2176(INI))
předáno věcně příslušný výbor: EMPL ((článek 50 jednacího řádu)

stanovisko: REGI, ITRE

- Existují nástroje na sledování účinnosti vynakládání prostředků z Evropského sociálního fondu na starší pracovníky? (Zvláštní zpráva Účetního dvora 25/2012)
předáno věcně příslušný výbor: CONT ((článek 50 jednacího řádu)

stanovisko: EMPL

- Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
předáno věcně příslušný výbor: IMCO ((článek 50 jednacího řádu)

(stanovisko: AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, INTA, TRAN, (článek 50 jednacího řádu), LIBE (článek 50 jednacího řádu))


23. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


24. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 7. do 10. října 2013.


25. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí