Rodyklė 
Protokolas
PDF 278kWORD 211k
Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Biudžeto informacija
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 5.ES kibernetinio saugumo strategija: atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Mikrogeneravimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Moterų ir vyrų vienodas užmokestis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Europos ombudsmeno 2012 m. veikla (diskusijos)
 9.Tarpvalstybinis kolektyvinių sutarčių sudarymas ir tarptautinis socialinis dialogas (trumpas pristatymas)
 10.Nelydimų nepilnamečių padėtis ES (trumpas pristatymas)
 11.Europos kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (trumpas pristatymas)
 12.Derybų dėl Europos bankų sąjungos padėtis (diskusijos)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  
13.1.Europos kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (balsavimas)
  
13.2.Europos ombudsmeno 2012 m. veikla (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
13.3.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas ***I (balsavimas)
  
13.4.Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ***I (galutinis balsavimas)
  
13.5.Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui * (galutinis balsavimas)
  
13.6.Galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningas bei teisingas naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimas Sąjungoje ***I (balsavimas)
  
13.7.Mikrogeneravimas (balsavimas)
  
13.8.Moterų ir vyrų vienodas užmokestis (balsavimas)
  
13.9.ES kibernetinio saugumo strategija: atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė (balsavimas)
  
13.10.Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas (balsavimas)
  
13.11.Padėtis Sirijoje (balsavimas)
  
13.12.Padėtis Egipte (balsavimas)
  
13.13.Bendros saugumo ir gynybos politikos jūrų dimensija (balsavimas)
  
13.14.ES karinės struktūros. Padėtis ir ateities perspektyvos (balsavimas)
  
13.15.ES politika Baltarusijos atžvilgiu *** (Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnio 4 dalis) (balsavimas)
  
13.16.Rusijos daromas spaudimas Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (balsavimas)
  
13.17.ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas (balsavimas)
  
13.18.Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija (balsavimas)
  
13.19.Tarpvalstybinis kolektyvinių sutarčių sudarymas ir tarptautinis socialinis dialogas (balsavimas)
  
13.20.Nelydimų nepilnamečių padėtis ES (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 17. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
17.1.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje
  
17.2.Padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje
  
17.3.Padėtis Bahreine
 18.Bendra Europos elektroninių ryšių rinka (gauti dokumentai)
 19.Balsuoti skirtas laikas
  
19.1.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)
  
19.2.Padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje (balsavimas)
  
19.3.Padėtis Bahreine (balsavimas)
 20.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 21.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 22.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 23.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 24.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 25.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.

°
° ° °

Kalbėjo Sergio Paolo Francesco Silvestris.


2. Gauti dokumentai

Tarybos ir Komisijos:

- 2014 finansinių metų Europos Sąjungos biudžeto projektas. 2013 m. rugsėjo 2 d. Tarybos pozicija (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo 2012–2020 m. leidžiama naudoti tam tikrų į Kanarų salas importuojamų žuvininkystės produktų autonomines Sąjungos tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

IMCO, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 307 straipsnį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo gali konsultuotis su Regionų komitetu komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, JURI, LIBE, IMCO, REGI


3. Biudžeto informacija

Europos institucijos, agentūros ir kiti Sąjungos organai Europos Parlamentui perdavė savo 2012 m. finansinių metų galutines metines ataskaitas:

Europos Komisija

Teisingumo Teismas

Regionų komitetas

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (AEAPP)

Bendroji įmonė „Švarus dangus“

Europos aplinkos agentūra

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (rapports 2011 et 2012)

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT)

Europos aviacijos saugos agentūra (AESA)


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos GMES naudotojų registracijos sąlygos ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.911/2010 dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) C(2013)04311 - 2013/2731(DEA)

perduota atsakingam komitetui: ITRE

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos – 2013 m. liepos 12 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: Tarybos paprašymu – dviem mėnesiams.


5. ES kibernetinio saugumo strategija: atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: ES kibernetinio saugumo strategija: atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė (2013/2606(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. rugsėjo 10 d. (2013 09 10 protokolo 20 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Malcolm Harbour ir Andreas Schwab, vardu Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas, Elmar Brok ir Tunne KelamUžsienio reikalų vardu dėl Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategijos: atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė (2013/2606(RSP)) (B7-0386/2013).

Balsavimas: 2013 09 12 protokolo 13.9 punktas


6. Mikrogeneravimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000074/2013), kurį pateikė Amalia Sartori Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu Komisijai: Mikrogeneracija (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP)).

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. rugsėjo 9 d. (2013 09 09 protokolo 23 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Judith A. Merkies Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikosvardu – „Mikrogeneravimas: mažo masto elektros energijos ir šilumos gamyba“ (B7-0388/2013) (2012/2930(RSP))

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. protokolo 7.13 punktas


7. Moterų ir vyrų vienodas užmokestis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000078/2013), kurį pateikė Mikael Gustafsson Moterų teisių ir lyčių lygybės vardu Komisijai: Vienodo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams principo taikymas (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP)).

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. rugsėjo 9 d. (2013 09 09 protokolo 24 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Edit Bauer Moterų teisių ir lyčių lygybės vardu – dėl vienodo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams principo taikymo (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013)

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. protokolo 8.13 punktas


8. Europos ombudsmeno 2012 m. veikla (diskusijos)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2012 m. veiklą [2013/2051(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

Nikolaos Salavrakos pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Nikiforos Diamandouros (Ombudsmenas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Lena Kolarska-Bobińska PPE frakcijos vardu, Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Angelika Werthmann ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą), Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Seán Kelly, Michael Cashman, Metin Kazak, Heinz K. Becker, Ismail Ertug, Carlos José Iturgaiz Angulo, Alexander Mirsky ir Georgios Papanikolaou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jarosław Leszek Wałęsa ir Monika Smolková.

Kalbėjo: Viviane Reding, Nikiforos Diamandouros ir Nikolaos Salavrakos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 13.2 punktas


9. Tarpvalstybinis kolektyvinių sutarčių sudarymas ir tarptautinis socialinis dialogas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl tarpvalstybinio kolektyvinių sutarčių sudarymo ir tarptautinio socialinio dialogo [2012/2292(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Thomas Händel (A7-0258/2013)

Thomas Händel padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson ir Anna Záborská.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 13.19 punktas.


10. Nelydimų nepilnamečių padėtis ES (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl nelydimų nepilnamečių padėties ES [2012/2263(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

Nathalie Griesbeck (pranešėja) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Metsola, Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 13.20 punktas.


PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

11. Europos kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Europos kultūros ir kūrybos sektorių, kaip ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinių, rėmimo [2012/2302(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 13.1 punktas.


12. Derybų dėl Europos bankų sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Derybų dėl Europos bankų sąjungos padėtis (2013/2707(RSP))

Michel Barnier (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Sven Giegold (pranešėjas) (A7-0393/2012), Marianne Thyssen (pranešėja) (A7-0392/2012), Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, ir nepriklausomas Parlamento narys Auke Zijlstra.

Kalbėjo Michel Barnier.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Prieš balsavimą Pirmininkas pasiūlė pirmiausia balsuoti dėl Marie-Thérèse Sanchez-Schmid parengto pranešimo. Parlamentas sutiko su šiuo pasiūlymu.


13.1. Europos kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos kultūros ir kūrybos sektorių, kaip ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinių, rėmimo [2012/2302(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0368)

Prieš balsavimą:

Pirmininkas pasiūlė pirmiausia balsuoti dėl Marie-Thérèse Sanchez-Schmid pranešimo. Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.


13.2. Europos ombudsmeno 2012 m. veikla (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2012 m. veiklą [2013/2051(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0369)


13.3. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0370)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0370)

Kalbėjo:

Prieš balsavimąTanja Fajon, ji pagal Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnio 4 dalį paprašė perkelti balsavimą vėlesniam laikui, Daniel Cohn-Bendit, ji palaikė šį prašymą ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra (pranešėjas), jis prištaravo šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (286 balsavo už, 326 – prieš, 19 abstentions) atmetė prašymą.


13.4. Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos dėl jo sąsajų su Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0371)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0371)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą dėl Sven Giegold ir Marianne Thyssen , pranešimų Pirmininkas pabrėžė ypatingą pranešimų dėl bankų sąjungos svarbą. Jis išsamiai pristatė bendrą Europos Parlamento ir Europos Centrinio Bankos pareiškimą, kurį jis pasirašys su Mario Draghi (Europos Centrinio Banko pirmininkas) po to, kai bus patvirtinti šie du pranešimai. Šis pareiškimas įtrauktas į sesijos protokolą ir bus publikuotas abiejų institucijų interneto svetainėse.


13.5. Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui * (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0372)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0372)

Kalbėjo:

prieš balsavimą dėl Sven Giegold ir Marianne Thyssen pranešimų, Michel Barnier (Komisijos narys) dar kartą priminė šio balsavimo svarbą.


13.6. Galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningas bei teisingas naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimas Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0373)

Sandrine Bélier (rapporteure) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


13.7. Mikrogeneravimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0388/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0374)


13.8. Moterų ir vyrų vienodas užmokestis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0387/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0375)


13.9. ES kibernetinio saugumo strategija: atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0386/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0376)


13.10. Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0385/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0377)


13.11. Padėtis Sirijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 ir B7-0428/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0413/2013

(keičiama B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 ir B7-0428/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux ir Lena Kolarska-Bobińska PPE frakcijos vardu;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann ir Boris Zala S&D frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0378)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0424/2013 ir B7-0425/2013 anuliuoti.)


13.12. Padėtis Egipte (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 ir B7-0420/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0411/2013

(keičiama B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 ir B7-0420/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala ir Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu;

Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0379)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0415/2013 anuliuotas.)


13.13. Bendros saugumo ir gynybos politikos jūrų dimensija (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos jūrų dimensijos [2012/2318(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A7-0220/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0380)


13.14. ES karinės struktūros. Padėtis ir ateities perspektyvos (balsavimas)

Pranešimas dėl ES karinės struktūros: padėtis ir ateities perspektyvos [2012/2319(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0381)


13.15. ES politika Baltarusijos atžvilgiu *** (Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnio 4 dalis) (balsavimas)

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl ES politikos Baltarusijos atžvilgiu [2013/2036(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)


(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI, DE LA COMMISSION ET DU SEAE

Priimta (P7_TA(2013)0382)


13.16. Rusijos daromas spaudimas Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 ir B7-0397/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0389/2013

(keičiama B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 ir B7-0397/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere ir Paweł Zalewski PPE frakcijos vardu;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva ir Justas Vincas Paleckis S&D frakcijos vardu;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Werner Schulz ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0383)

Kalbėjo:

Jacek Saryusz-Wolski pateikė tris žodinius pakeitimus, kuriems buvo pritarta.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0395/2013 anuliuotas.)


13.17. ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0377/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0384)


13.18. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0376/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0385)


13.19. Tarpvalstybinis kolektyvinių sutarčių sudarymas ir tarptautinis socialinis dialogas (balsavimas)

Pranešimas dėl tarpvalstybinio kolektyvinių sutarčių sudarymo ir tarptautinio socialinio dialogo [2012/2292(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Thomas Händel (A7-0258/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0386)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Thomas Händel (pranešėjas), jis pateikė patikslinimus dėl savo pranešimo turinio.


13.20. Nelydimų nepilnamečių padėtis ES (balsavimas)

Pranešimas dėl nelydimų nepilnamečių padėties ES [2012/2263(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0387)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas


14. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

( 2013 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Corinne Lepage - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin ir Monica Luisa Macovei

Pranešimas: Isabella Lövin - A7-0242/2013
Peter Jahr ir Marian Harkin

Pranešimas: Constance Le Grip - A7-0006/2013
Charles Tannock

Pranešimas: Georgios Papanikolaou - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin ir Monica Luisa Macovei

Pranešimas: Joanna Katarzyna Skrzydlewska - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei ir Anna Záborská

Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin ir Monica Luisa Macovei

(2013 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Nikolaos Salavrakos - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Sven Giegold - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Marianne Thyssen - A7-0392/2012
Syed Kamall

Pranešimas: Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Albert Deß

Mikrogeneravimas - B7-0388/2013 (2012/2930(RSP))
Seán Kelly ir Syed Kamall

Moterų ir vyrų vienodas užmokestis - B7-0387/2013 (2013/2678(RSP))
Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan ir Anna Záborská

ES kibernetinio saugumo strategija: atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė - B7-0386/2013 (2013/2606(RSP))
Daniel Hannan ir Syed Kamall

Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas - B7-0385/2013 (2013/2593(RSP))
Seán Kelly, Syed Kamall ir Daniel Hannan

Padėtis Sirijoje - RC-B7-0413/2013 (2013/2819(RSP))
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt ir Daniel Hannan

Padėtis Egipte - RC-B7-0411/2013 (2013/2820(RSP))
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt ir Daniel Hannan

Pranešimas: Ana Gomes - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Pranešimas: Marietta Giannakou - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei ir Paul Murphy

Pranešimas: Justas Vincas Paleckis - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan ir Monica Luisa Macovei

Rusijos daromas spaudimas Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) - RC-B7-0389/2013 (2013/28265(RSP))
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka ir Bernd Posselt

Pranešimas: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

16. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Ioan Enciu pranešė, kad jis dalyvavo, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


17.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


17.1. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 ir B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat ir Nicole Kiil-Nielsen pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos, kuriuos pateikė jų frakcijos.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Adam Bielan pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos, kurias pateikė jo frakcija.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 19.1 punktas


17.2. Padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 ir B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat ir Barbara Lochbihler pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Seán Kelly, Corina Creţu ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Sari Essayah.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 19.2 punktas


17.3. Padėtis Bahreine

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 ir B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek ir Marian Harkin pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos, kuriuos pateikė jų frakcijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Eija-Riitta Korhola ir Geoffrey Van Orden.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška ir Sari Essayah.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. protokolo 3.19 punktas


18. Bendra Europos elektroninių ryšių rinka (gauti dokumentai)

Pirmininkas pranešė, kad iš Komisijos gavo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 (COM(2013)06272013/0309(COD)).

Šis pasiūlymas perduotas atsakingam ITRE komitetui ir nuomones teikiantiems CULT, JURI, LIBE, IMCO ir REGI komitetams.


19. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° °

Kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 ir B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0390/2013

(keičiama B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 ir B7-0405/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš ir Antigoni Papadopoulou S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Jan Zahradil ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0388)


19.2. Padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 ir B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0399/2013

(keičiama B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 ir B7-0409/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou ir Françoise Castex S&D frakcijos vardu;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0389)


19.3. Padėtis Bahreine (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 ir B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0410/2013

(keičiama B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 ir B7-0422/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0390)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0418/2013 ir B7-0419/2013 anuliuoti.)


20. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


21. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada rūšiuotoji makulatūra nebelaikoma atliekomis pagal Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 6 straipsnio 1 dalį (COM(2013)0502 - 2012/2742(RPS) - terminas: 09/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2008/38/EB, nustatanti pašarų konkretiems mitybos tikslams tikslinio naudojimo sąrašą (D027768/03 - 2013/2834(RPS) - terminas: 12/12/2013)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos sprendimas, kuriuo, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą muilams, šampūnams ir plaukų kondicionieriams, galiojimą, iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/506/EB (D028371/02 - 2013/2817(RPS) - terminas: 30/11/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (D028493/01 - 2013/2835(RPS) - terminas: 12/12/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ITRE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 36-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D028906/02 - 2013/2829(RPS) - terminas: 07/12/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D028907/02 - 2013/2828(RPS) - terminas: 07/12/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)


22. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

IMCO komitetas

- Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė (2013/2125(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: IMCO, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

DEVE komitetas

- Sutarties dėl viešųjų pirkimų pakeitimas (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE

DEVE, AFET komitetai

- Tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimas (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: FEMM, DEVE, AFET, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

JURI komitetas

- 2006 m. liepos 5d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veiksmų įgyvendinimo sąlygas dalinis keitimas (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: DEVE, EMPL, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ITRE, EMPL, (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis), EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

Pakeistos antraštės
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 m. rugsėjo 5 d.)

REGI komitetas

- Nauja pranešimo savo iniciatyva antraštė (2013/2008(INI)): „Rapport sur les 7e et 8e rapports d'étape de la Commission sur la politique de cohésion de l'Union européenne et rapport stratégique 2013 concernant la mise en oeuvre des programmes 2007-2013“ -

PECH komitetas

- Nauja pranešimo savo iniciatyva antraštė (2013/2101(INI)): „Žinios apie jūras 2020 m. Jūros dugno kartografavimas siekiant skatinti tausią žuvininkystę“

CONT komitetas

- Nauja pranešimo savo iniciatyva antraštė (2013/2130(INI)): „Mise en oeuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen“

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 42 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 m. rugsėjo 5 d.)

ECON komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. The European System of Financial Supervision (ESFS) Review (2013/2166(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 m. birželio 13 d.)

IMCO komitetas

- Klaidinanti reklama (2013/2122(INI))
(nuomonė: PETI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 m. liepos 4 d.)

LIBE komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. The US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI))
(nuomonė: AFET, ITRE, INTA)

AFET komitetas

- ES santykių su Rytų partnerystės šalimis vertinimas ir prioritetų nustatymas (2013/2149(INI))
(nuomonė: INTA)

- ES ir ASEAN santykių ateitis (2013/2148(INI))
(nuomonė: DEVE, INTA)

- Saudo Arabija, jos santykiai su ES ir jos vaidmuo Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje (2013/2147(INI))
(nuomonė: FEMM, INTA)

- Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (2013/2146(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE, INTA)

PECH, FEMM komitetai
- Specialieji bendros žuvininkystės politikos veiksmai, skirti moterų vaidmens stiprinimui (2013/2150(INI))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 m. rugsėjo 5 d.)

AFCO komitetas

- Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai (2013/2185(INI))

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. EU support to United Nations and African Union peacekeeping operations (2013/2171(INI))
(nuomonė: DEVE)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. An anti-missile shield for Europe and its political and strategic implications (2013/2170(INI))

- Kankinimo panaikinimas pasaulyje (2013/2169(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE)

- Pakistano vaidmuo regione ir politiniai santykiai su ES (2013/2168(INI))
(nuomonė: DEVE)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. The EU foreign policy in a world of cultural and religious differences (2013/2167(INI))

- Žmogaus teisės pasaulyje 2012 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (2013/2152(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE)

CONT komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Are tools in place to monitor the effectiveness of European Social Fund spending on older workers? (Court of Auditors Special Report 25/2012) (2013/2173(INI))
(nuomonė: EMPL)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. The evaluation of the Union's finances based on the results achieved: a new tool for the European Commission's improved discharge procedure (2013/2172(INI))

CULT komitetas


- Naujos technologijos ir atvirieji švietimo ištekliai (2013/2182(INI))

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. European gastronomic heritage: cultural and educational aspects (2013/2181(INI))

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Preparing for a fully-converged audiovisual world (2013/2180(INI))
(nuomonė: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

ECON komitetas

- Ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas (2013/2175(INI))
(nuomonė: CULT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

- Draudimas nuo gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių (2013/2174(INI))
(nuomonė: ENVI, JURI, IMCO)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga (2013/2157(INI))
(nuomonė: BUDG)

EMPL komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. How can the European Union contribute to creating a hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs? (2013/2176(INI))
(nuomonė: REGI, ITRE) (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje (2013/2158(INI))
(nuomonė: BUDG)

FEMM komitetas

- Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje (2012 m.) (2013/2156(INI))

IMCO komitetas

- SOLVIT (2013/2154(INI))
(nuomonė: EMPL)

- Vartotojų apsauga. Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje (2013/2153(INI))

ITRE komitetas

- Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas (2013/2177(INI))
(nuomonė: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI)

LIBE komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Return Management: Cooperation with third countries, effective implementation of agreements and the practical implementation of the Return Directive (2013/2184(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE)

- ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų planas (2013/2183(INI))
(nuomonė: FEMM)

- Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis) 2011–2013 m. (2013/2155(INI))

PECH komitetas

- Europos žuvininkystės sektoriaus padėtis ir ateities perspektyvos ES ir Tailando laisvosios prekybos susitarimo kontekste (2013/2179(INI))
(nuomonė: INTA)

PETI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. EU Citizenship Report 2013. EU citizens: your rights, your future (2013/2186(INI))

REGI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Optimise the potential of Outermost Regions (OR) by creating synergies between the EU structural funds and other EU programmes (2013/2178(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 m. rugsėjo 5 d.)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Recommendation to the Council, the Commission and the EEAS on the use of broadcasting media as a tool of EU diplomacy (2013/2187(INI))

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 m. liepos 4 d.)

- Specialieji bendros žuvininkystės politikos veiksmai, skirti moterų vaidmens stiprinimui (2013/2150(INI))
komitetai: PECH, FEMM

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 staripsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 m. rugsėjo 5 d.)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. How can the European Union contribute to creating a hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs? (2013/2176(INI))

perduota atsakingam komitetui: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
(nuomonė: REGI, ITRE)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Are tools in place to monitor the effectiveness of European Social Fund spending on older workers? (Court of Auditors Special Report 25/2012) (2013/2173(INI))

perduota atsakingam komitetui: CONT ((Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
(nuomonė: EMPL)

- Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))

perduota atsakingam komitetui: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis
(nuomonė: AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, INTA, TRAN, ITRE, (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis), LIBE)


23. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


24. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2013 m. spalio 7–10 dienomis.


25. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.25 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika