Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 206k
Ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Informācija par budžetu
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 5.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Mikroģenerācija (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (debates)
 9.Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (īss izklāsts)
 10.Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 11.Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (īss izklāsts)
 12.Stāvoklis sarunās par Eiropas banku savienību (debates)
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (balsošana)
  
13.2.Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.3.Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām ***I (balsošana)
  
13.4.Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (galīgais balsojums)
  
13.5.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * (galīgais balsojums)
  
13.6.Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā ***I (balsošana)
  
13.7.Mikroģenerācija (balsošana)
  
13.8.Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (balsošana)
  
13.9.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (balsošana)
  
13.10.Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai (balsošana)
  
13.11.Stāvoklis Sīrijā (balsošana)
  
13.12.Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)
  
13.13.Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti (balsošana)
  
13.14.ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (balsošana)
  
13.15.ES politika attiecībā uz Baltkrieviju *** (Reglamenta 97. panta 4. punkts) (balsošana)
  
13.16.Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) (balsošana)
  
13.17.ES iekšējās drošības stratēģija (balsošana)
  
13.18.Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā (balsošana)
  
13.19.Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (balsošana)
  
13.20.Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (balsošana)
 14.Balsojuma skaidrojumi
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
17.1.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā
  
17.2.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā
  
17.3.Stāvoklis Bahreinā
 18.Eiropas elektronisko sakaru vienotais tirgus (dokumentu iesniegšana)
 19.Balsošanas laiks
  
19.1.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
  
19.2.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (balsošana)
  
19.3.Stāvoklis Bahreinā (balsošana)
 20.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 21.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 22.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 23.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 24.Nākamo sēžu datumi
 25.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.

°
° ° °

Uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta projekts — Padomes 2013. gada 2. septembra nostāja (13176/2013 - C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko atver autonomas Savienības tarifa kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību 2014.−2020.gadā (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

IMCO, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 – 2013/0306(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 124. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 124. panta 1. punktu un 125. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 124. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu ir nolēmis apspriesties ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, JURI, LIBE, IMCO, REGI


3. Informācija par budžetu

Turpmāk minētās Savienības iestādes, aģentūras un citas struktūras Eiropas Parlamentam ir iesniegušas savus galīgos pārskatus par 2012. finanšu gadu.

Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Tiesa

Reģionu komiteja

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

kopuzņēmums "Clean Sky"

Eiropas Vides aģentūra

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (2011. un 2012. gada ziņojums)

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (ENNUC)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)


4. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Deleģētā regula, ar ko papildina Regulu (ES) Nr.911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES), paredzot reģistrācijas nosacījumus C(2013)04311 – 2013/2731(DEA)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 12. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: divi mēneši pēc Padomes pieprasījuma.


5. ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (2013/2606(RSP)).

Debates notika 2013. gada 10. septembrī (2013. gada 10. septembra protokola 20. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Malcolm Harbour un Andreas Schwab Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā, Elmar Brok un Tunne Kelam Ārlietu komitejas vārdā - par ES kiberdrošības stratēģiju — atvērta un droša kibertelpa (2013/2606(RSP)) (B7-0386/2013).

Balsojums: 12.9.2013. protokola 13.9. punkts.


6. Mikroģenerācija (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000074/2013) un kuru uzdeva Amalia Sartori Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā Komisijai: Mikroģenerācija (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP)).

Debates notika 2013. gada 9. septembrī (2013. gada 9. septembra protokola 23. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Judith A. Merkies Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā - par mikroģenerāciju — elektroenerģijas un siltuma ražošanu nelielā apjomā (2012/2930(RSP)) (B7-0388/2013).

Balsojums: 12.9.2013. protokola 13.7. punkts.


7. Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000078/2013) un kuru uzdeva Mikael Gustafsson Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā Komisijai: Principa "Vienlīdzīga samaksa vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu" piemērošana (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP)).

Debates notika 2013. gada 9. septembrī (2013. gada 9. septembra protokola 24. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Edit Bauer Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā - par principa „Vienlīdzīga samaksa vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu” piemērošanu (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013).

Balsojums: 12.9.2013. protokola 13.8. punkts.


8. Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2012. gadā [2013/2051(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013).

Nikolaos Salavrakos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nikiforos Diamandouros (Eiropas ombuds) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Lena Kolarska-Bobińska PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Angelika Werthmann ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Seán Kelly, Michael Cashman, Metin Kazak, Heinz K. Becker, Ismail Ertug, Carlos José Iturgaiz Angulo, Alexander Mirsky un Georgios Papanikolaou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jarosław Leszek Wałęsa un Monika Smolková.

Uzstājās Viviane Reding, Nikiforos Diamandouros un Nikolaos Salavrakos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2013. protokola 13.2. punkts.


9. Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (īss izklāsts)

Ziņojums par pārrobežu sarunām par darba koplīguma slēgšanu un starptautisku sociālo dialogu [2012/2292(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Thomas Händel (A7-0258/2013).

Thomas Händel iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson un Anna Záborská.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.9.2013. protokola 13.19. punkts.


10. Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (īss izklāsts)

Ziņojums par stāvokli saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem ES [2012/2263(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013).

Nathalie Griesbeck (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Metsola, Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská un Miroslav Mikolášik.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.9.2013. protokola 13.20. punkts.


SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (īss izklāsts)

Ziņojums par atbalstu Eiropas kultūras un radošajām nozarēm, izmantojot šo nozaru potenciālu ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā [2012/2302(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013).

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard un Jaroslav Paška.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.9.2013. protokola 13.1. punkts.


12. Stāvoklis sarunās par Eiropas banku savienību (debates)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis sarunās par Eiropas banku savienību (2013/2707(RSP)).

Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Sven Giegold (referents) (A7-0393/2012), Marianne Thyssen (referente) (A7-0392/2012), Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā un Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Michel Barnier.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Pirms balsošanas priekšsēdētājs ierosināja vispirms balsot par Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ziņojumu. Parlaments piekrita šim priekšlikumam.


13.1. Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (balsošana)

Ziņojums par atbalstu Eiropas kultūras un radošajām nozarēm, izmantojot šo nozaru potenciālu ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā [2012/2302(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0368).


13.2. Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2012. gadā [2013/2051(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0369).


13.3. Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0370).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0370).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Tanja Fajon, saskaņā ar Reglamenta 177. panta 4. punktu pieprasot atlikt balsošanu, Daniel Cohn-Bendit, kurš atbalstīja šo pieprasījumu, un Agustín Díaz de Mera García Consuegra (referents), kurš pret to iebilda.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (286 par, 326 pret, 19 atturas).


13.4. Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0393/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0371).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0371).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par Sven Giegold un Marianne Thyssen ziņojumiem priekšsēdētājs uzsvēra ar banku savienību saistīto lietu ārkārtējo nozīmīgumu. Viņš pilnībā nolasīja Eiropas Parlamenta un Eiropas Centrālās bankas kopīgo deklarāciju, kuru viņš bija parakstījis kopīgi ar Mario Draghi (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju) pēc minēto divu ziņojumu pieņemšanas. Šī deklarācija ir iekļauta debašu stenogrammā un tiks publicēta arī abu iestāžu tīmekļa vietnēs.


13.5. Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A7-0392/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0372).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0372).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas par Sven Giegold un Marianne Thyssen ziņojumiem Michel Barnier (Komisijas loceklis) atkārtoti uzsvēra šo balsojumu būtisko nozīmi.


13.6. Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali Savienībā [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Sandrine Bélier (A7-0263/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0373).

Sandrine Bélier (referente) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments piekrita šim priekšlikumam. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


13.7. Mikroģenerācija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0388/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0374).


13.8. Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0387/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0375).


13.9. ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0386/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0376).


13.10. Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0385/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0377).


13.11. Stāvoklis Sīrijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 un B7-0428/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0413/2013

(aizstāj B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 un B7-0428/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux un Lena Kolarska-Bobińska PPE grupas vārdā;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann un Boris Zala S&D grupas vārdā;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0378).

(Rezolūciju priekšlikumi B7-0424/2013 un B7-0425/2013 vairs nav spēkā.)


13.12. Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 un B7-0420/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0411/2013

(aizstāj B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 un B7-0420/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala un Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff un Louis Michel ALDE grupas vārdā;

Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0379).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0415/2013 vairs nav spēkā.)


13.13. Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti (balsošana)

Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspektiem [2012/2318(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ana Gomes (A7-0220/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0380).


13.14. ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (balsošana)

Ziņojums par ES militārajām struktūrām — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas [2012/2319(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietta Giannakou (A7-0205/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0381).


13.15. ES politika attiecībā uz Baltkrieviju *** (Reglamenta 97. panta 4. punkts) (balsošana)

Ieteikums Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam par ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju [2013/2036(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013).


(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

PRIEKŠLIKUMS IETEIKUMAM PADOMEI, KOMISIJAI UN EĀDD

Pieņemts (P7_TA(2013)0382).


13.16. Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 un B7-0397/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0389/2013.

(aizstāj B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 un B7-0397/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere un Paweł Zalewski PPE grupas vārdā;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva un Justas Vincas Paleckis S&D grupas vārdā;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Werner Schulz un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0383).

Uzstāšanās

Jacek Saryusz-Wolski ierosināja trīs mutiskos grozījumus, un tos pieņēma.

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0395/2013 vairs nav spēkā.)


13.17. ES iekšējās drošības stratēģija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0377/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0384).


13.18. Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0376/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0385).


13.19. Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (balsošana)

Ziņojums par pārrobežu sarunām par darba koplīguma slēgšanu un starptautisku sociālo dialogu [2012/2292(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Thomas Händel (A7-0258/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0386).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas Thomas Händel (referents) sniedza paskaidrojumus par sava ziņojuma saturu.


13.20. Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par stāvokli saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem ES [2012/2263(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0387).

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks


14. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Balsošanas laiks trešdien, 2013. gada 11. septembrī)

Corinne Lepage ziņojums - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin un Monica Luisa Macovei

Isabella Lövin ziņojums - A7-0242/2013
Peter Jahr un Marian Harkin

Constance Le Grip ziņojums - A7-0006/2013
Charles Tannock

Georgios Papanikolaou ziņojums - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin un Monica Luisa Macovei

Joanna Katarzyna Skrzydlewska ziņojums - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei un Anna Záborská

Anna Maria Corazza Bildt ziņojums - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin un Monica Luisa Macovei

(Balsošanas laiks ceturtdien, 2013. gada 12. septembrī)

Nikolaos Salavrakos ziņojums - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan un Syed Kamall

Agustín Díaz de Mera García Consuegra ziņojums - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan un Syed Kamall

Sven Giegold ziņojums - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan un Syed Kamall

Marianne Thyssen ziņojums - A7-0392/2012
Syed Kamall

Sandrine Bélier ziņojums - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall un Albert Deß

Mikroģenerācija - (2012/2930(RSP)) - B7-0388/2013
Seán Kelly un Syed Kamall

Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm - (2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013
Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan un Anna Záborská

ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa - (2013/2606(RSP)) - B7-0386/2013
Daniel Hannan un Syed Kamall

Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall un Daniel Hannan

Stāvoklis Sīrijā - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt un Daniel Hannan

Stāvoklis Ēģiptē - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt un Daniel Hannan

Ana Gomes ziņojums - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Marietta Giannakou ziņojums - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei un Paul Murphy

Justas Vincas Paleckis ziņojums - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan un Monica Luisa Macovei

Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka un Bernd Posselt

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ziņojums - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei


15. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Ioan Enciu ir informējis, ka viņš bija klāt sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


17. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori 2013. gada 10. septembra protokola 2. punkts.)


17.1. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 un B7-0405/2013 (2013/2822(RSP)).

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat un Nicole Kiil-Nielsen iepazīstināja ar savu attiecīgo grupu iesniegtajiem rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Adam Bielan iepazīstināja ar savas grupas iesniegto rezolūcijas priekšlikumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2013. protokola 19.1. punkts.


17.2. Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 un B7-0409/2013 (2013/2823(RSP)).

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat un Barbara Lochbihler iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Seán Kelly, Corina Creţu un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Sari Essayah.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2013. protokola 19.2. punkts.


17.3. Stāvoklis Bahreinā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 un B7-0422/2013 (2013/2830(RSP)).

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek un Marian Harkin iepazīstināja ar savu attiecīgo grupu iesniegtajiem rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Eija-Riitta Korhola un Geoffrey Van Orden.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška un Sari Essayah.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2013. protokola 19.3. punkts.


18. Eiropas elektronisko sakaru vienotais tirgus (dokumentu iesniegšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (COM(2013)06272013/0309(COD)).

Šis priekšlikums ir nosūtīts atbildīgajai komitejai (ITRE) un atzinuma sniegšanai CULT, JURI, LIBE, IMCO un REGI komitejām.


19. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 un B7-0405/2013 (2013/2822(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0390/2013

(aizstāj B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 un B7-0405/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš un Antigoni Papadopoulou S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Jan Zahradil un Adam Bielan ECR grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0388).


19.2. Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 un B7-0409/2013 (2013/2823(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0399/2013

(aizstāj B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 un B7-0409/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou un Françoise Castex S&D grupas vārdā;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock ECR grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0389).


19.3. Stāvoklis Bahreinā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 un B7-0422/2013 (2013/2830(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0410/2013

(aizstāj B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 un B7-0422/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0390).

(Rezolūciju priekšlikumi B7-0418/2013 un B7-0419/2013 vairs nav spēkā.)


20. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


21. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus, kas nosaka, kad reģenerēts papīrs vairs nav atkritumi, saskaņā ar 6. panta 1. punktu Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem (COM(2013)0502 - 2012/2742(RPS) - termiņš: 09/01/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (D027768/03 - 2013/2834(RPS) - termiņš: 12/12/2013)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2007/506/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai ziepēm, šampūniem un matu kondicionētājiem (D028371/02 - 2013/2817(RPS) - termiņš: 30/11/2013)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D028493/01 - 2013/2835(RPS) - termiņš: 12/12/2013)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 50. pants), IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 36. Starptautisko grāmatvedības standartu (D028906/02 - 2013/2829(RPS) - termiņš: 07/12/2013)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 50. pants)
atzinums: JURI (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 39. Starptautisko grāmatvedības standartu (D028907/02 - 2013/2828(RPS) - termiņš: 07/12/2013)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 50. pants)
atzinums: JURI (Reglamenta 50. pants)


22. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām

IMCO komiteja

- Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (2013/2125(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET (Reglamenta 50. pants)
atzinums: IMCO, ITRE (Reglamenta 50. pants)

DEVE komiteja

- Grozījumu izdarīšana Nolīgumā par publisko iepirkumu (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE

DEVE, AFET komitejas

- Noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšana (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: FEMM, DEVE, AFET, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

JURI komiteja

- Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) Nr.1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un ieviešanas precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: DEVE, EMPL, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Drošības pamatstandarti aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE, JURI (Reglamenta 37. pants), EMPL (Reglamenta 50. pants)

Virsraksta maiņa

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 5.9.2013.)

REGI komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam (2013/2008(INI)): "Eiropas Komisijas 7. un 8. progresa ziņojums par ES kohēzijas politiku un 2013. gada stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā"

PECH komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam (2013/2101(INI)): "Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā — jūras gultnes kartografēšana ilgtspējīgas zivsaimniecības sekmēšanai"

CONT komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam (2013/2130(INI)): "Lisabonas līguma īstenošana attiecībā uz Eiropas Parlamentu"

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 42. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 5.9.2013.)

ECON komiteja

- Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana (2013/2166(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 13.6.2013.)

IMCO komiteja

- Maldinoša reklāma (2013/2122(INI))
(atzinums: PETI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 4.7.2013.)

LIBE komiteja

Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.
- ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā (2013/2188(INI))
(atzinums: AFET, ITRE, INTA)

AFET komiteja

- Prioritāšu izvērtēšana un noteikšana ES attiecībām ar Austrumu partnerības valstīm (2013/2149(INI))
(atzinums: INTA)

- ES un ASEAN turpmākās attiecības (2013/2148(INI))
(atzinums: DEVE, INTA)

- Saūda Arābija, tās attiecības ar ES un tās loma Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā (2013/2147(INI))
(atzinums: FEMM, INTA)

- ES vispārējā pieeja un tās ietekme uz ES ārējās darbības konsekvenci (2013/2146(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE, INTA)

PECH, FEMM komitejas
- Īpaši kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi sieviešu lomas palielināšanai (2013/2150(INI))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 5.9.2013.)

AFCO komiteja

- Eiropas Parlamenta attiecības ar dalībvalstu parlamentiem (2013/2185(INI))

AFET komiteja

- ES atbalsts ANO un Āfrikas Savienības miera uzturēšanas operācijām (2013/2171(INI))
(atzinums: DEVE)

- Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēma un tās politiskā un stratēģiskā ietekme (2013/2170(INI))

- Spīdzināšanas izskaušana pasaulē (2013/2169(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE)

- Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar Eiropas Savienību (2013/2168(INI))
(atzinums: DEVE)

- ES ārpolitika kultūru un reliģiju daudzveidības iezīmētā pasaulē (2013/2167(INI))

- Cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un Eiropas Savienības politika šajā jomā (2013/2152(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE)

CONT komiteja

- Vai ir izveidoti instrumenti, ar kuriem uzrauga efektivitāti Eiropas Sociālā fonda tēriņiem gados vecākiem darbiniekiem? (Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 25/2012) (2013/2173(INI))
(atzinums: EMPL)

- Savienības finansiālā stāvokļa novērtējums, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem — jauns instruments Eiropas Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pilnveidošanai (2013/2172(INI))

CULT komiteja
- Jaunās tehnoloģijas un brīvpieejas mācību resursi (2013/2182(INI))

- Eiropas kulinārais mantojums — kultūras un izglītojošie aspekti (2013/2181(INI))

- Gatavošanās pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei (2013/2180(INI))
(atzinums: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

ECON komiteja

- Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējums (2013/2175(INI))
(atzinums: CULT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

- Apdrošināšana pret dabas katastrofām un cilvēku izraisītām katastrofām (2013/2174(INI))
(atzinums: ENVI, JURI, IMCO)

- Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” — 2014. gada izaugsmes pētījums (2013/2157(INI))
(atzinums: BUDG)

EMPL komiteja (Reglamenta 50. pants)

- Veidi, kādos Eiropas Savienība var palīdzēt veidot labvēlīgu vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas (2013/2176(INI))
(atzinums: REGI, ITRE) (Reglamenta 50. pants)

- Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” — nodarbinātības un sociālie aspekti 2014. gada izaugsmes pētījumā (2013/2158(INI))
(atzinums: BUDG)

FEMM komiteja

- Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2012. gads (2013/2156(INI))

IMCO komiteja

- SOLVIT (2013/2154(INI))
(atzinums: EMPL)

- Patērētāju aizsardzība — patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā (2013/2153(INI))

ITRE komiteja

- Rīcības plāns Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanai (2013/2177(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI)

LIBE komiteja

- Repatriācijas pārvaldība — sadarbība ar trešām valstīm, nolīgumu efektīva izpilde un Direktīvas par trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu praktiskā īstenošana (2013/2184(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE)

- ES ceļvedis homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai (2013/2183(INI))
(atzinums: FEMM)

- Publiska piekļuve dokumentiem (Reglamenta 104. panta 7. punkts) 2011.–2013. gadā (2013/2155(INI))

PECH komiteja

- Stāvoklis Eiropas zivsaimniecības nozarē un zivsaimniecības nozares turpmākās perspektīvas ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīguma kontekstā (2013/2179(INI))
(atzinums: INTA)

PETI komiteja

- 2013. gada ziņojums par ES pilsonību: ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne (2013/2186(INI))

REGI komiteja

- Attālāko reģionu potenciāla kāpināšana, veidojot sinerģiju starp ES struktūrfondiem un citām ES programmām (2013/2178(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 97. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 5.9.2013.)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz radio un televīzijas izmantošanu ES diplomātijā (2013/2187(INI))

Lēmums piemērot komiteju apvienoto sanāksmju procedūru (Reglamenta 51. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 4.7.2013.)

- Īpaši kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi sieviešu lomas palielināšanai (2013/2150(INI))
komitejas: PECH, FEMM

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 5.9.2013.)

- Veidi, kādos Eiropas Savienība var palīdzēt veidot labvēlīgu vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas (2013/2176(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL (Reglamenta 50. pants)
atzinums: REGI, ITRE (Reglamenta 50. pants)

- Vai ir izveidoti instrumenti, ar kuriem uzrauga efektivitāti Eiropas Sociālā fonda tēriņiem gados vecākiem darbiniekiem? (Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 25/2012) (2013/2173(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: CONT (Reglamenta 50. pants)
atzinums: EMPL (Reglamenta 50. pants)

- Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO (Reglamenta 50. pants)
atzinums: AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, INTA, TRAN, ITRE (Reglamenta 50. pants), LIBE (Reglamenta 50. pants)


23. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


24. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2013. gada 7. oktobra līdz 2013. gada 10. oktobrim.


25. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika