Index 
Notulen
PDF 288kWORD 162k
Donderdag 12 september 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Informatie van budgettaire aard
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 5.EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Micro-opwekking (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (debat)
 9.Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (korte presentatie)
 10.De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (korte presentatie)
 11.De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (korte presentatie)
 12.Stand van zaken in de onderhandelingen over het Europese bankenstelsel (debat)
 13.Stemmingen
  
13.1.De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (stemming)
  
13.2.Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum ***I (stemming)
  
13.4.De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (eindstemming)
  
13.5.Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * (eindstemming)
  
13.6.Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I (stemming)
  
13.7.Micro-opwekking (stemming)
  
13.8.Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (stemming)
  
13.9.EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (stemming)
  
13.10.De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid (stemming)
  
13.11.Situatie in Syrië (stemming)
  
13.12.Situatie in Egypte (stemming)
  
13.13.Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid (stemming)
  
13.14.De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (stemming)
  
13.15.EU-beleid ten aanzien van Belarus *** (artikel 97, lid 4, van het Reglement) (stemming)
  
13.16.Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (stemming)
  
13.17.Interneveiligheidsstrategie van de EU (stemming)
  
13.18.Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (stemming)
  
13.19.Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (stemming)
  
13.20.De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
17.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo
  
17.2.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  
17.3.Situatie in Bahrein
 18.Interne Europese markt voor elektronische communicatie (ingekomen stukken)
 19.Stemmingen
  
19.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  
19.2.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)
  
19.3.Situatie in Bahrein (stemming)
 20.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 22.Besluiten inzake bepaalde documenten
 23.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 24.Rooster van de volgende vergaderingen
 25.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014: standpunt van de Raad van 2 september 2013 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2014 tot en met 2020 (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

IMCO, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter desgewenst het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, JURI, LIBE, IMCO, REGI


3. Informatie van budgettaire aard

De volgende agentschappen en andere organen van de Unie hebben het Europees Parlement hun definitieve jaarrekeningen voor het begrotingsjaar 2012 doen toekomen:

Europese Commissie

Hof van Justitie

Comité van de regio's

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky

Europees Milieuagentschap

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (verslagen 2011 en 2012)

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 911/2010 inzake het Europees programma voor monitoring van de aarde (GMES) via de vaststelling van registratie- voorwaarden C(2013)04311 - 2013/2731(DEA)
verwezen naar: ten principale ITRE

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2013.

Verlenging van de bezwaartermijn: twee maanden op verzoek van de Raad.


5. EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (2013/2606(RSP))

Het debat heeft op 10 september 2013 plaatsgevonden (punt 20 van de notulen van 10.9.2013).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Malcolm Harbour en Andreas Schwab, namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming, Elmar Brok en Tunne Kelam, namens de Commissie buitenlandse zaken, over een EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (2013/2606(RSP)) (B7-0386/2013).

Stemming: punt 13.9 van de notulen van 12.9.2013


6. Micro-opwekking (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000074/2013) van Amalia Sartori, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, aan de Commissie: Micro-opwekking (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP)).

Het debat heeft op 9 september 2013 plaatsgevonden (punt 23 van de notulen van 9.9.2013).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Judith A. Merkies, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, over micro-opwekking – kleinschalige opwekking van stroom en warmte (2012/2930(RSP)) (B7-0388/2013)

Stemming: punt 13.7 van de notulen van 12.9.2013


7. Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000078/2013) van Mikael Gustafsson, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, aan de Commissie: Toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijk werk of gelijkwaardig werk (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP)).

Het debat heeft op 9 september 2013 plaatsgevonden (punt 24 van de notulen van 9.9.2013).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Edit Bauer, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013)

Stemming: punt 13.8 van de notulen van 12.9.2013


8. Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (debat)

Verslag over het jaarverslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2012 [2013/2051(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

Nikolaos Salavrakos leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nikiforos Diamandouros (Europese Ombudsman) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Angelika Werthmann, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Seán Kelly, Michael Cashman, Metin Kazak, Heinz K. Becker, Ismail Ertug, Carlos José Iturgaiz Angulo, Alexander Mirsky en Georgios Papanikolaou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa en Monika Smolková.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Nikiforos Diamandouros en Nikolaos Salavrakos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 12.9.2013.


9. Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (korte presentatie)

Verslag over grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog [2012/2292(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Thomas Händel (A7-0258/2013)

Thomas Händel presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 13.19 van de notulen van 12.9.2013.


10. De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (korte presentatie)

Verslag over de situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU [2012/2263(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

Nathalie Griesbeck (rapporteur) presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Metsola, Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 13.20 van de notulen van 12.9.2013.


VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

11. De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (korte presentatie)

Verslag over de bevordering van de Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen [2012/2302(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 12.9.2013.


12. Stand van zaken in de onderhandelingen over het Europese bankenstelsel (debat)

Verklaring van de Commissie: Stand van zaken in de onderhandelingen over het Europese bankenstelsel (2013/2707(RSP))

Michel Barnier (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sven Giegold (rapporteur) (A7-0393/2012), Marianne Thyssen (rapporteur) (A7-0392/2012), Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, en Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Vóór de stemming stelde de Voorzitter voor eerst te stemmen over het verslag van Marie-Thérèse Sanchez-Schmid. Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.


13.1. De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (stemming)

Verslag over de bevordering van de Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen [2012/2302(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0368)

Vóór de stemming:

De Voorzitter stelde voor eerst te stemmen over het verslag van Marie-Thérèse Sanchez-Schmid . Het Parlement stemt met dit voorstel in.


13.2. Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2012 [2013/2051(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0369)


13.3. Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0370)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0370)

Het woord werd gevoerd door:

Tanja Fajon, vóór de stemming, om te verzoeken om uitstel van de stemming overeenkomstig artikel 177, lid 4, van het Reglement, Daniel Cohn-Bendit, om dit verzoek te steunen, en Agustín Díaz de Mera García Consuegra (rapporteur), om hiertegen bezwaar aan te tekenen.

Bij ES (286 vóór, 326 tegen, 19 abstentions) verwerpt het Parlement het verzoek.


13.4. De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) wat de interactie daarvan betreft met Verordening (EU) nr…/… van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0371)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0371)

Het woord werd gevoerd door:

de Voorzitter, vóór de stemming over de verslagen van Sven Giegold en Marianne Thyssen , om te wijzen op het bijzonder grote belang van de dossiers inzake de bankenunie. Hij leest de volledige tekst voor van de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank die hij zal ondertekenen samen met Mario Draghi (President van de Europese Centrale Bank) na de aanneming van de twee verslagen. Deze verklaring is opgenomen in het volledig verslag van de debatten en zal eveneens worden gepubliceerd op de internetsite van de twee instellingen.


13.5. Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0372)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0372)

Het woord werd gevoerd door:

Michel Barnier (lid van de Commissie), na de stemming over de verslagen van Sven Giegold en Marianne Thyssen , om nogmaals te wijzen op het cruciaal belang van de inzet van deze stemmingen.


13.6. Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0373)

Sandrine Bélier, (rapporteur) verzoekt om uitstel van de stemming over de ontwerpresolutie, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement.

Het Parlement willigt dit verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


13.7. Micro-opwekking (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0388/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0374)


13.8. Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0387/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0375)


13.9. EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0386/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0376)


13.10. De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0385/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0377)


13.11. Situatie in Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 en B7-0428/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0413/2013

(ter vervanging van B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 en B7-0428/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux en Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann en Boris Zala, namens de S&D-Fractie;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;

Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0378)

(Ontwerpresoluties B7-0424/2013 en B7-0425/2013 komen te vervallen.)


13.12. Situatie in Egypte (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 en B7-0420/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0411/2013

(ter vervanging van B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 en B7-0420/2013):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala en Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie;

Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0379)

(Ontwerpresolutie B7-0415/2013 komt te vervallen.)


13.13. Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid (stemming)

Verslag over de maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid [2012/2318(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A7-0220/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0380)


13.14. De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (stemming)

Verslag over de militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven [2012/2319(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0381)


13.15. EU-beleid ten aanzien van Belarus *** (artikel 97, lid 4, van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden inzake het EU-beleid ten aanzien van Belarus [2013/2036(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)


(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPAANBEVELING AAN DE RAAD, DE COMMISSIE EN DE EDEO

Aangenomen (P7_TA(2013)0382)


13.16. Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 en B7-0397/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0389/2013

(ter vervanging van B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 en B7-0397/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere en Paweł Zalewski, namens de PPE-Fractie;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva en Justas Vincas Paleckis, namens de S&D-Fractie;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;

Werner Schulz en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0383)

Het woord werd gevoerd door:

Jacek Saryusz-Wolski, om drie mondelinge amendementen in te dienen, die in aanmerking werden genomen.

(Ontwerpresolutie B7-0395/2013 komt te vervallen.)


13.17. Interneveiligheidsstrategie van de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0377/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0384)


13.18. Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0376/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0385)


13.19. Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (stemming)

Verslag over grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog [2012/2292(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Thomas Händel (A7-0258/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0386)

Het woord werd gevoerd door:

Thomas Händel (rapporteur), vóór de stemming, om de inhoud van zijn verslag toe te lichten.


13.20. De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (stemming)

Verslag over de situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU [2012/2263(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0387)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter


14. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 11 september 2013)

Verslag Corinne Lepage - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin en Monica Luisa Macovei

Verslag Isabella Lövin - A7-0242/2013
Peter Jahr en Marian Harkin

Verslag Constance Le Grip - A7-0006/2013
Charles Tannock

Verslag Georgios Papanikolaou - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin en Monica Luisa Macovei

Verslag Joanna Katarzyna Skrzydlewska - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei en Anna Záborská

Verslag Anna Maria Corazza Bildt - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin en Monica Luisa Macovei

(Stemmingen van donderdag 12 september 2013)

Verslag Nikolaos Salavrakos - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Sven Giegold - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Marianne Thyssen - A7-0392/2012
Syed Kamall

Verslag Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall en Albert Deß

Micro-opwekking - (2012/2930(RSP)) - B7-0388/2013
Seán Kelly en Syed Kamall

Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers - (2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013

Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan en Anna Záborská

EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte - (2013/2606(RSP)) - B7-0386/2013
Daniel Hannan en Syed Kamall

De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall en Daniel Hannan

Situatie in Syrië - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt en Daniel Hannan

Situatie in Egypte - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt en Daniel Hannan

Verslag Ana Gomes - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Verslag Marietta Giannakou - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei en Paul Murphy

Verslag Justas Vincas Paleckis - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan en Monica Luisa Macovei

Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka en Bernd Posselt

Verslag Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

16. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Ioan Enciu heeft laten weten dat hij aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


17. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 10.9.2013 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


17.1. Situatie in de Democratische Republiek Congo

Ontwerpresoluties B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 en B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat en Nicole Kiil-Nielsen lichten de door hun respectieve fracties ingediende ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie.

Adam Bielan licht de door zijn fractie ingediende ontwerpresolutie toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.1 van de notulen van 12.9.2013.


17.2. Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Ontwerpresoluties B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 en B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat en Barbara Lochbihler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly, Corina Creţu en Monica Luisa Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.2 van de notulen van 12.9.2013.


17.3. Situatie in Bahrein

Ontwerpresoluties B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 en B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek en Marian Harkin lichten de door hun respectieve fracties ingediende ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Eija-Riitta Korhola en Geoffrey Van Orden.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.3 van de notulen van 12.9.2013.


18. Interne Europese markt voor elektronische communicatie (ingekomen stukken)

De Voorzitter deelt mee dat hij van de Commissie het voorstel heeft ontvangen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr.1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 (COM(2013)06272013/0309(COD)).

Dit voorstel is verwezen naar de commissie ITRE ten principale en voor advies naar de commissies CULT, JURI, LIBE, IMCO en REGI.


19. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 en B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0390/2013

(ter vervanging van B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 en B7-0405/2013):

ingediend door de volgende leden:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš en Antigoni Papadopoulou, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Jan Zahradil en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0388)


19.2. Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 en B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0399/2013

(ter vervanging van B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 en B7-0409/2013):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou en Françoise Castex, namens de S&D-Fractie;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0389)


19.3. Situatie in Bahrein (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 en B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0410/2013

(ter vervanging van B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 en B7-0422/2013):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0390)

(Ontwerpresoluties B7-0418/2013 en B7-0419/2013 komen te vervallen.)


20. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


21. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier krachtens artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen niet langer als afval wordt aangemerkt (COM(2013)0502 - 2012/2742(RPS) - termijn: 09/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2008/38/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel (D027768/03 - 2013/2834(RPS) - termijn: 12/12/2013)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2007/506/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan zepen, shampoos en haarconditioners te verlengen (D028371/02 - 2013/2817(RPS) - termijn: 30/11/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (D028493/01 - 2013/2835(RPS) - termijn: 12/12/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement, IMCO (artikel 50 van het Reglement

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 36 betreft (D028906/02 - 2013/2829(RPS) - termijn: 07/12/2013)
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 50 van het Reglement)
advies: JURI (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 betreft (D028907/02 - 2013/2828(RPS) - termijn: 07/12/2013)
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 50 van het Reglement)
advies: JURI (artikel 50 van het Reglement)


22. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies

Commissie IMCO

- Het technologische en industriële fundament van het Europese defensiebeleid (2013/2125(INI))
verwezen naar ten principale: AFET (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO, ITRE (artikel 50 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE

Commissies DEVE, AFET

- Openbaarmaking van niet-financiële informatie en informatie over verscheidenheid door bepaalde grote bedrijven en groepen (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: FEMM, DEVE, AFET, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

Commissie JURI

- Wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en tenuitvoerlegging van dergelijke groeperingen betreft (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: DEVE, EMPL, JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE, JURI (artikel 37 van het Reglement), EMPL (artikel 50 van het Reglement)

Wijziging titel

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 september 2013)

Commissie REGI

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag (2013/2008(INI)): "Verslag over het 7e en 8e voortgangsverslag van de Commissie over het cohesiebeleid van de Europese Unie en strategisch verslag 2013 over de tenuitvoerlegging van de programma's 2007-2013"

Commissie PECH

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag (2013/2101(INI)) : "Mariene kennis 2020: zeebodemkaarten ter bevordering van duurzame visserij"

Commissie CONT

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag (2013/2130(INI)): "Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon voor wat betreft het Europees Parlement"

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 42 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 september 2013)

Commissie ECON

- De evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT) (2013/2166(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13 juni 2013)

Commissie IMCO

- Misleidende reclamepraktijken (2013/2122(INI))
(advies: PETI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4 juli 2013)

Commissie LIBE

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar.

- The US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI))
(advies: AFET, ITRE, INTA)

Commissie AFET

- Beoordeling en vaststelling van prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk Partnerschap (2013/2149(INI))
(advies: INTA)

- De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN (2013/2148(INI))
(advies: DEVE, INTA)

- Saoedi-Arabië, zijn betrekkingen met de EU en zijn rol in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (2013/2147(INI))
(advies: FEMM, INTA)

- Een omvattende aanpak van de EU en de gevolgen ervan voor de samenhang van het extern optreden van de EU (2013/2146(INI))
(advies: FEMM, DEVE, INTA)

Commissies PECH, FEMM
- Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter bevordering van de rol van vrouwen (2013/2150(INI))

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 september 2013)

Commissie AFCO

- De betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen (2013/2185(INI))

Commissie AFET

- EU-steun aan de vredeshandhavingsoperaties van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie (2013/2171(INI))
(advies: DEVE)

- Een Europees raketafweerschild en de politieke en strategische gevolgen daarvan (2013/2170(INI))

- Het wereldwijd uitbannen van foltering (2013/2169(INI))
(advies: FEMM, DEVE)

- De regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU (2013/2168(INI))
(advies: DEVE)

- Het buitenlands beleid van de EU in een wereld van culturele en religieuze diversiteit (2013/2167(INI))

- Mensenrechten in de wereld in 2012 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2013/2152(INI))
(advies: FEMM, DEVE)

Commissie CONT

- Worden er instrumenten ingezet om toe te zien op de doeltreffendheid van uitgaven van het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van oudere werknemers? (Speciaal verslag nr. 25/2012 van de Europese Rekenkamer) (2013/2173(INI))
(advies: EMPL)

- De beoordeling van de EU-financiën op grond van de behaalde resultaten: een nieuw instrument voor de verbeterde kwijtingsprocedure van de Europese Commissie (2013/2172(INI))

Commissie CULT
- Nieuwe technologieën en open leermiddelen (2013/2182(INI))

- Europese gastronomisch erfgoed: culturele en vormende aspecten (2013/2181(INI))

- Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld (2013/2180(INI))
(advies: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

Commissie ECON

- Langetermijnfinanciering van de Europese economie (2013/2175(INI))
(advies: CULT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

- Verzekering tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen (2013/2174(INI))
(advies: ENVI, JURI, IMCO)

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2014 (2013/2157(INI))
(advies: BUDG)

Commissie EMPL

- Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen? (2013/2176(INI))
(advies: REGI, ITRE)

- Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2014 (2013/2158(INI))
(advies: BUDG)

Commissie FEMM

- Gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie - 2012 (2013/2156(INI))

Commissie IMCO

- SOLVIT (2013/2154(INI))
(advies: EMPL)

- Consumentenbescherming - Bescherming van de consument bij openbare dienstverlening (2013/2153(INI))

Commissie ITRE

- Actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa (2013/2177(INI))
(advies: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI)

Commissie LIBE

- Terugkeerbeleid: samenwerking met derde landen, doelmatige uitvoering van overeenkomsten en de praktische uitvoering van de terugkeerrichtlijn (2013/2184(INI))
(advies: FEMM, DEVE)

- EU-stappenplan tegen homofobie en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit (2013/2183(INI))
(advies: FEMM)

- Toegang van het publiek tot documenten (artikel 104, lid 7) in de periode 2011-2013 (2013/2155(INI))

Commissie PECH

- Situatie en toekomstperspectieven van de Europese visserijsector in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Thailand (2013/2179(INI))
(advies: INTA)

Commissie PETI

- Verslag over het EU-burgerschap 2013 - EU-burgers: uw rechten, uw toekomst (2013/2186(INI))

Commissie REGI

- Optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden door middel van het scheppen van synergieën tussen de EU-structuurfondsen en andere EU-programma's (2013/2178(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 97 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 september 2013)

Commissie AFET

- Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake het gebruik van radio en televisie als instrumenten voor de EU-diplomatie (2013/2187(INI))

Besluit om toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 51 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4 juli 2013)

- Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter bevordering van de rol van vrouwen (2013/2150(INI))
commissies: PECH, FEMM

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 50 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 september 2013)

- Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen? (2013/2176(INI))

verwezen naar: ten principale: EMPL ((artikel 50 van het Reglement)
advies: REGI, ITRE (artikel 50 van het Reglement)

- Worden er instrumenten ingezet om toe te zien op de doeltreffendheid van uitgaven van het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van oudere werknemers? (Speciaal verslag nr. 25/2012 van de Europese Rekenkamer) (2013/2173(INI))
verwezen naar: ten principale: CONT ((artikel 50 van het Reglement)
advies: EMPL (artikel 50 van het Reglement)

- Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
verwezen naar: ten principale: IMCO ((artikel 50 van het Reglement)
advies: AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, INTA, TRAN, ITRE (artikel 50 van het Reglement), LIBE (artikel 50 van het Reglement)


23. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


24. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 7 oktober 2013 t/m 10 oktober 2013.


25. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid