Indeks 
Protokół
PDF 290kWORD 211k
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Informacje budżetowe
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 5.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (złożone projekty rezolucji)
 6.Mikrogeneracja (złożone projekty rezolucji)
 7.Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (złożone projekty rezolucji)
 8.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (debata)
 9.Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny (krótka prezentacja)
 10.Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE (krótka prezentacja)
 11.Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (krótka prezentacja)
 12.Stan zaawansowania negocjacji w sprawie europejskiej unii bankowej (debata)
 13.Głosowanie
  
13.1.Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (głosowanie)
  
13.2.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE ***I (głosowanie)
  
13.4.Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (głosowanie końcowe)
  
13.5.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi * (głosowanie końcowe)
  
13.6.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (głosowanie)
  
13.7.Mikrogeneracja (głosowanie)
  
13.8.Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (głosowanie)
  
13.9.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (głosowanie)
  
13.10.Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia (głosowanie)
  
13.11.Sytuacja w Syrii (głosowanie)
  
13.12.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
  
13.13.Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  
13.14.Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (głosowanie)
  
13.15.Polityka UE wobec Białorusi *** (art. 97 ust. 4 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.16.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (głosowanie)
  
13.17.Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (głosowanie)
  
13.18.Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (głosowanie)
  
13.19.Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny (głosowanie)
  
13.20.Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
17.1.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
  
17.2.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej
  
17.3.Sytuacja w Bahrajnie
 18.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (składanie dokumentów)
 19.Głosowanie
  
19.1.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
  
19.2.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (głosowanie)
  
19.3.Sytuacja w Bahrajnie (głosowanie)
 20.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 21.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 22.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 23.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 24.Kalendarz następnych posiedzeń
 25.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.

°
° ° °

Głos zabrał Sergio Paolo Francesco Silvestris.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję

- Projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014: stanowisko Rady z dnia 2 września 2013 r. (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2014 do 2020r. i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

IMCO, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że ewentualnie skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący może skonsultować się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT, JURI, LIBE, IMCO, REGI


3. Informacje budżetowe

Instytucje europejskie, agencje i innego następujące organy Unii przekazały Parlamentowi Europejskiemu ostateczne sprawozdania finansowe za rok budżetowy 2012:

Komisja Europejska

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Komitet Regionów

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”

Europejska Agencja Środowiska

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (sprawozdania za lata 2011 i 2012)

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (AESA)


4. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłaszania sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) poprzez ustanowienie warunków rejestracji C(2013)04311 - 2013/2731(DEA)

odesłane do komisji przedmioto właściwej ITRE

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (12 lipca 2013 r.)

Przedłużenie terminu zgłaszania sprzeciwu: dwa miesiące na wniosek Rady.


5. Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (2013/2606(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 września 2013 r. (pkt 20 protokołu z dnia 10.9.2013 r.).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Malcolm Harbour i Andreas Schwab w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Elmar Brok i Tunne Kelam w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (2013/2606(RSP)) (B7-0386/2013).

Głosowanie: pkt 13.9 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


6. Mikrogeneracja (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000074/2013), które Amalia Sartori skierowała w imieniu Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii do Komisji: Mikrogeneracja (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP)).

Debata odbyła się dnia 9 września 2013 r. (pkt 23 protokołu z dnia 9.9.2013 r.).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Judith A. Merkies w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie mikrogeneracji – wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na małą skalę (B7-0388/2013) (2012/2930(RSP))

Głosowanie: pkt 13.7 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


7. Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000078/2013), które Mikael Gustafsson skierował w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia do Komisji: Stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP)).

Debata odbyła się dnia 9 września 2013 r. (pkt 24 protokołu z dnia 9.9.2013 r.).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Edit Bauer w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013).

Głosowanie: pkt 13.8 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


8. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. [2013/2051(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

Nikolaos Salavrakos przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Nikiforos Diamandouros (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Angelika Werthmann w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Seán Kelly, Michael Cashman, Metin Kazak, Heinz K. Becker, Ismail Ertug, Carlos José Iturgaiz Angulo, Alexander Mirsky i Georgios Papanikolaou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa i Monika Smolková.

Głos zabrali: Viviane Reding, Nikiforos Diamandouros i Nikolaos Salavrakos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


9. Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie transgranicznych rokowań zbiorowych i ponadnarodowego dialogu społecznego [2012/2292(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Thomas Händel (A7-0258/2013)

Thomas Händel dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson i Anna Záborská.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.19 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


10. Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie problemu pozostawianych bez opieki małoletnich w UE [2012/2263(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni) dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Metsola, Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.20 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

11. Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie promowania sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego iwzrostu zatrudnienia w UE [2012/2302(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard i Jaroslav Paška.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


12. Stan zaawansowania negocjacji w sprawie europejskiej unii bankowej (debata)

Oświadczenie Komisji: Stan zaawansowania negocjacji w sprawie europejskiej unii bankowej (2013/2707(RSP))

Michel Barnier (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Sven Giegold (sprawozdawca) (A7-0393/2012), Marianne Thyssen (sprawozdawczyni) (A7-0392/2012), Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, i Auke Zijlstra, niezrzeszony.

Głos zabrał Michel Barnier.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Przed głosowaniem przewodniczący zaproponował głosowanie w pierwszej kolejności nad sprawozdaniem Marii-Thérèse Sanchez-Schmid. Parlament przyjął tę propozycję.

°
° ° °


13.1. Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie promowania sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE [2012/2302(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0368)


13.2. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. [2013/2051(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0369)


13.3. Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0370)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0370)

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Tanja Fajon, która zwróciła się, zgodnie z art. 177 ust. 4 Regulaminu, o przeniesienie głosowania na późniejszy termin, Daniel Cohn-Bendit, który poparł ten wniosek, i Agustín Díaz de Mera García Consuegra (sprawozdawca), który wyraził sprzeciw.

W GE (przy 286 głosach za, 326 przeciw, 19 głosów wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


13.4. Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) nr …/… powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0371)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0371)

Wystąpienie

Przed głosowaniem nad sprawozdaniami Svena Giegold i Marianne Thyssen , przewodniczący podkreślił ogromne znaczenie dokumentów dotyczących unii bankowej. Szeroko przedstawił wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego, jakie ma podpisać wraz z Mario Draghim (prezesem Europejskiego Banku Centralnego) po przyjęciu tych dwóch sprawozdań. Oświadczenie to jest zawarte w pełnym sprawozdaniu z obrad i będzie również opublikowane na stronach internetowych obu instytucji.


13.5. Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi * (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0372)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0372)

Wystąpienie

Po głosowaniu nad sprawozdaniami Svena Giegolda i Marianne Thyssen , Michel Barnier (członek Komisji) powrócił do kwestii wagi tych głosowań.


13.6. Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0373)

Sandrine Bélier (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na taki wniosek. Sprawa została w związku z tym uznana za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


13.7. Mikrogeneracja (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0388/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0374)


13.8. Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0387/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0375)


13.9. Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0386/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0376)


13.10. Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0385/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0377)


13.11. Sytuacja w Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 i B7-0428/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0413/2013

(zastępujący B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 i B7-0428/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux i Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann i Boris Zala w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0378)

(Projekty rezolucji B7-0424/2013 i B7-0425/2013 stały się bezprzedmiotowe.)


13.12. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 i B7-0420/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0411/2013

(zastępujący B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 i B7-0420/2013):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala i Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff i Louis Michel w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0379)

(Projekt rezolucji B7-0415/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


13.13. Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wymiaru morskiego wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [2012/2318(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ana Gomes (A7-0220/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0380)


13.14. Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie struktur wojskowych UE: stan obecny i przyszłe perspektywy [2012/2319(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0381)


13.15. Polityka UE wobec Białorusi *** (art. 97 ust. 4 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie polityki UE wobec Białorusi [2013/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)


(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY, KOMISJI I ESDZ

Przyjęto (P7_TA(2013)0382)


13.16. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 i B7-0397/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0389/2013

(zastępujący B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 i B7-0397/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva i Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy S&D;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Werner Schulz i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0383)

Wystąpienie

Jacek Saryusz-Wolski złożył trzy poprawki ustne, które zostały przyjęte.

(Projekt rezolucji B7-0395/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


13.17. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0377/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0384)


13.18. Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0376/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0385)


13.19. Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie transgranicznych rokowań zbiorowych i ponadnarodowego dialogu społecznego [2012/2292(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Thomas Händel (A7-0258/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0386)

Wystąpienie

Przed głosowaniem, Thomas Händel (sprawozdawca), w celu wyjaśnienia treści sprawozdania.


13.20. Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie problemu pozostawianych bez opieki małoletnich w UE [2012/2263(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0387)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący


14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie w środę 11 września 2013 r.)
Sprawozdanie Corinne Lepage - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin i Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Isabella Lövin - A7-0242/2013
Peter Jahr i Marian Harkin

Sprawozdanie Constance Le Grip - A7-0006/2013
Charles Tannock

Sprawozdanie Georgios Papanikolaou - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin i Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Joanna Katarzyna Skrzydlewska - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei i Anna Záborská

Sprawozdanie Anna Maria Corazza Bildt - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin i Monica Luisa Macovei

(Głosowanie w czwartek 12 września 2013 r.)
Sprawozdanie Nikolaos Salavrakos - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Sven Giegold - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Marianne Thyssen - A7-0392/2012
Syed Kamall

Sprawozdanie Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall i Albert Deß

Mikrogeneracja - (2012/2930(RSP)) B7-0388/2013
Seán Kelly i Syed Kamall

Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn - (2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013

Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan i Anna Záborská

Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń - (2013/2606(RSP)) - B7-0386/2013
Daniel Hannan i Syed Kamall

Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall i Daniel Hannan

Sytuacja w Syrii - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt i Daniel Hannan

Sytuacja w Egipcie - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt i Daniel Hannan

Sprawozdanie Ana Gomes - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Marietta Giannakou - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei i Paul Murphy

Sprawozdanie Justas Vincas Paleckis - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan i Monica Luisa Macovei

Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka i Bernd Posselt

Sprawozdanie Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei


15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:45 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

16. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Ioan Enciu poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


17. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 10.9.2013)


17.1. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga

Projekty rezolucji B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 i B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat i Nicole Kiil-Nielsen przedstawili projekty rezolucji złożone przez ich grupy.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Adam Bielan przedstawił projekt rezolucji złożony przez jego grupę.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.1 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


17.2. Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej

Projekty rezolucji B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 i B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat i Barbara Lochbihler przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Franz Obermayr niezrzeszony, Seán Kelly, Corina Creţu i Monica Luisa Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Sari Essayah.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.2 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


17.3. Sytuacja w Bahrajnie

Projekty rezolucji B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 i B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek i Marian Harkin przedstawili projekty rezolucji złożone przez ich grupy.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Eija-Riitta Korhola i Geoffrey Van Orden.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška i Sari Essayah.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.3 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


18. Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (składanie dokumentów)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał od Komisji wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/CE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 (COM(2013)06272013/0309(COD)).

Wniosek ten został odesłany do komisji ITRE, która jest komisją przedmiotowo właściwą, oraz do komisji CULT, JURI, LIBE, IMCO i REGI, które sporządzą opinie w sprawie tego wniosku.


19. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 i B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0390/2013

(zastępujący B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 i B7-0405/2013):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Jan Zahradil i Adam Bielan w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0388)


19.2. Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 i B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0399/2013

(zastępujący B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 i B7-0409/2013):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou i Françoise Castex w imieniu grupy S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0389)


19.3. Sytuacja w Bahrajnie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 i B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0410/2013

(zastępujący B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 i B7-0422/2013):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P7_TA(2013)0390)

(Projekty rezolucji B7-0418/2013 i B7-0419/2013 stały się bezprzedmiotowe.)


20. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


21. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem, na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2013)0502 - 2012/2742(RPS) - termin: 09/01/2014 r.)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywę 2008/38/WE ustanawiającą wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (D027768/03 - 2013/2834(RPS) - termin: 12/12/2013 r.)
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2007/506/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (D028371/02 - 2013/2817(RPS) - termin: 30/11/2013 r.)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D028493/01 - 2013/2835(RPS) - termin: 12/12/2013 r.)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu), IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 (D028906/02 - 2013/2829(RPS) - termin: 07/12/2013 r.)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON (art. 50 Regulaminu)
opinia: JURI (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 (D028907/02 - 2013/2828(RPS) - termin: 07/12/2013 r.)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON (art. 50 Regulaminu)
opinia: JURI (art. 50 Regulaminu)


22. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

komisja IMCO

- Europejska baza technologiczno-przemysłowa w dziedzinie obronności (2013/2125(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO, ITRE (art. 50 Regulaminu)

komisja DEVE

- Zmiana porozumienia w sprawie zamówień rządowych (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE

komisje DEVE, AFET

- Ujawnianie informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: FEMM, DEVE, AFET, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

komisja JURI

- Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: DEVE, EMPL, JURI (art. 37 Regulaminu)

- Podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE, JURI (art. 37 Regulaminu), EMPL (art. 50 regulaminu)

Zmiana tytułu
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 września 2013 r.)

komisja REGI

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2013/2008(INI)): „Sprawozdanie w sprawie 7. i 8. sprawozdania śródokresowego Komisji dotyczącego polityki spójności Unii Europejskiej i sprawozdania strategicznego za rok 2013 dotyczącego wykonania programów na lata 2007-2013”

komisja PECH

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2013/2101(INI)): „Poznanie środowiska morskiego 2020: kartografia głębin morskich na rzecz wsparcia zrównoważonego rybołówstwa”

komisja CONT

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2013/2130(INI)): „Wykonanie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego”

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 42 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 września 2013 r.)

komisja ECON

- Przegląd Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) (2013/2166(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 13 czerwca 2013 r.)

komisja IMCO

- Wprowadzające w błąd praktyki reklamowe (2013/2122(INI))
(opinia: PETI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 4 lipca 2013 r.)

komisja LIBE

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.

- The US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI))
(opinia: AFET, ITRE, INTA)

komisja AFET

- Ocena i wyznaczenie priorytetów w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (2013/2149(INI))
(opinia: INTA)

- Przyszłość stosunków UE-ASEAN (2013/2148(INI))
(opinia: DEVE, INTA)

- Arabia Saudyjska – jej stosunki z UE oraz jej rola na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (2013/2147(INI))
(opinia: FEMM, INTA)

- Wszechstronne podejście UE i jego skutki dla spójności działań zewnętrznych UE (2013/2146(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, INTA)

komisje PECH, FEMM
- Specjalne działania w ramach wspólnej polityki rybołówstwa na rzecz zwiększenia roli kobiet (2013/2150(INI))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 września 2013 r.)

komisja AFCO

- Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich (2013/2185(INI))

komisja AFET

- Wsparcie UE dla operacji pokojowych ONZ i Unii Afrykańskiej (2013/2171(INI))
(opinia: DEVE)

- Tarcza antyrakietowa dla Europy oraz jej implikacje polityczne i stratgiczne (2013/2170(INI))

- Eliminacja tortur na świecie (2013/2169(INI))
(opinia: FEMM, DEVE)

- Regionalna rola Pakistanu i jego stosunki polityczne z UE (2013/2168(INI))
(opinia: DEVE)

- Polityka zagraniczna UE w świecie różnić kulturowych i religijnych (2013/2167(INI))

- Prawa człowieka na świecie w 2012 r. i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie (2013/2152(INI))
(opinia: FEMM, DEVE)

komisja CONT

- Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników? (sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 25/2012) (2013/2173(INI))
(opinia: EMPL)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The evaluation of the Union's finances based on the results achieved: a new tool for the European Commission's improved discharge procedure (2013/2172(INI))

komisja CULT
- Nowe technologie i otwarte zasoby edukacyjne (2013/2182(INI))

- Europejskie dziedzictwo gastronomiczne: aspekty kulturowe i edukacyjne (2013/2181(INI))

- Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych (2013/2180(INI))
(opinia: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

komisja ECON

- Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (2013/2175(INI))
(opinia: CULT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

- Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (2013/2174(INI))
(opinia: ENVI, JURI, IMCO)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego 2014 (2013/2157(INI))
(opinia: BUDG)

komisja EMPL

- W jaki sposób Unia Europejska może przyczynić się do zapewnienia warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy w istniejących i nowo powstających przedsiębiorstwach? (2013/2176(INI))
(opinia: REGI, ITRE)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: aspekty społeczne i dotyczące zatrudnienia w rocznej analizie wzrostu gospodarczego 2014 (2013/2158(INI))
(opinia: BUDG)

komisja FEMM

- Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2012 (2013/2156(INI))

komisja IMCO

- SOLVIT (2013/2154(INI))
(opinia: EMPL)

- Ochrona konsumentów - ochrona konsumentów usług użyteczności publicznej (2013/2153(INI))

komisja ITRE

- Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie (2013/2177(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI)

komisja LIBE

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Return Management: Cooperation with third countries, effective implementation of agreements and the practical implementation of the Return Directive (2013/2184(INI))
(opinia: FEMM, DEVE)

- Plan działania UE przeciw homofobii oraz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (2013/2183(INI))
(opinia: FEMM)

- Publiczny dostęp do dokumentów (art. 104 ust. 7) w latach 2011-2013 (2013/2155(INI))

komisja PECH

- Sytuacja bieżąca i przyszłe perspektywy europejskiego sektora rybołówstwa w kontekście umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Tajlandią (2013/2179(INI))
(opinia: INTA)

komisja PETI

- Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. Prawa i przyszłość obywateli Unii (2013/2186(INI))

komisja REGI

- Optymalizacja potencjału regionów najbardziej oddalonych przez stworzenie synergii między funduszami strukturalnymi i innymi programi UE (2013/2178(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 97 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 września 2013 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie wykorzystywania radia i telewizji jako narzędzia dyplomacji UE (2013/2187(INI))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 51 Regulaminu)

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 4 lipca 2013 r.)

- Specjalne środki w ramach wspólnej polityki rybołówstwa na rzecz zwiększenia roli kobiet (2013/2150(INI))
komisje: PECH, FEMM

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 września 2013 r.)

- W jaki sposób Unia Europejska może przyczynić się do zapewnienia warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy w istniejących i nowo powstających przedsiębiorstwach? (2013/2176(INI))
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: EMPL (art. 50 Regulaminu)
opinia: REGI, ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników? (sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 25/2012) (2013/2173(INI))
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: CONT (art. 50 Regulaminu)
opinia: EMPL (art. 50 Regulaminu)

- Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))
odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: IMCO (art. 50 Regulaminu)
opinia: AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, INTA, TRAN, ITRE (art. 50 Regulaminu), LIBE (art. 50 Regulaminu)


23. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


24. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 7 października 2013 r. do 10 października 2013 r.


25. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności