Kazalo 
Zapisnik
PDF 269kWORD 202k
Četrtek, 12. september 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Proračunske informacije
 4.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 5.Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (vloženi predlogi resolucij)
 6.Mikroproizvodnja električne energije (vloženi predlogi resolucij)
 7.Enako plačilo delavk in delavcev (vloženi predlogi resolucij)
 8.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (razprava)
 9.Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (kratka predstavitev)
 10.Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 11.Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (kratka predstavitev)
 12.Stanje pogajanj o evropski bančni uniji (razprava)
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (glasovanje)
  
13.2.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.3.Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume ***I (glasovanje)
  
13.4.Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij ***I (končno glasovanje)
  
13.5.Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij * (končno glasovanje)
  
13.6.Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji ***I (glasovanje)
  
13.7.Mikroproizvodnja električne energije (glasovanje)
  
13.8.Enako plačilo delavk in delavcev (glasovanje)
  
13.9.Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (glasovanje)
  
13.10.Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (glasovanje)
  
13.11.Razmere v Siriji (glasovanje)
  
13.12.Razmere v Egiptu (glasovanje)
  
13.13.Pomorska razsežnost skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  
13.14.Vojaške strukture EU: trenutno stanje in obeti (glasovanje)
  
13.15.Politika EU do Belorusije *** (člen 97(4) Poslovnika) (glasovanje)
  
13.16.Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni) (glasovanje)
  
13.17.Strategija notranje varnosti za EU (glasovanje)
  
13.18.Evropska strategija za zdravje in varnost pri delu (glasovanje)
  
13.19.Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (glasovanje)
  
13.20.Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
17.1.Razmere v Demokratični republiki Kongo
  
17.2.Razmere v Srednjeafriški republiki
  
17.3.Razmere v Bahrajnu
 18.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (predložitev dokumentov)
 19.Čas glasovanja
  
19.1.Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)
  
19.2.Razmere v Srednjeafriški republiki (glasovanje)
  
19.3.Razmere v Bahrajnu (glasovanje)
 20.Popravki in namere glasovanja
 21.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 22.Sklepi o določenih dokumentih
 23.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 24.Datum naslednjih sej
 25.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.

°
° ° °

Govoril je Sergio Paolo Francesco Silvestris.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014: Stališče Sveta z dne 2. septembra 2013 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

posredovano

pristojni:

BUDG

mnenje:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Sveta o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Unije za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020 (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS))

posredovano

pristojni:

PECH

mnenje:

IMCO, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni:

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni:

ENVI

mnenje:

PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES)št.1211/2009 in (EU) št.531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni:

ITRE

mnenje:

CULT, JURI, LIBE, IMCO, REGI


3. Proračunske informacije

Evropske institucije, agencije in drugi organi Unije so Evropskemu parlamentu predložili svoje zaključne račune za proračunsko leto 2012:

Evropska komisija

Sodišče Evropske unije

Odbor regij

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (AEAPP)

Skupno podjetje Čisto nebo

Evropska agencija za okolje

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (poročili za leti 2011 in 2012)

Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (OEDT)

Evropska agencija za varnost v letalstvu (AESA).


4. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za vložitev ugovorov podaljšal:

- Delegirana uredba o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) z opredelitvijo pogojev za registracijo (C(2013)04311 – 2013/2731(DEA))

posredovano pristojni ITRE

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 12. julija 2013.

Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dva meseca na zahtevo Sveta.


5. Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (2013/2606(RSP))

Razprava je potekala 10. septembra 2013 (točka 20 zapisnika z dne 10.9.2013).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Malcolm Harbour in Andreas Schwab v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Elmar Brok in Tunne Kelam v imenu Odbora za zunanje zadeve o strategiji Evropske unije za kibernetsko varnost: odprt, varen in zanesljiv kibernetski prostor (2013/2606(RSP)) (B7-0386/2013).

Glasovanje: točka 13.9 zapisnika z dne 12.9.2013


6. Mikroproizvodnja električne energije (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000074/2013), ki ga je postavila Amalia Sartori v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Komisiji: Mikroproizvodnja električne energije (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP)).

Razprava je potekala 9. septembra 2013. (točka 23 zapisnika z dne 9.9.2013).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Judith A. Merkies v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko o mikroproizvodnji – proizvodnja električne energije in toplote v manjšem obsegu (B7-0388/2013) (2012/2930(RSP))

Glasovanje: točka 13.7 zapisnika z dne 12.9.2013


7. Enako plačilo delavk in delavcev (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000078/2013), ki ga je postavil Mikael Gustafsson v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov Komisiji: Uporaba načela enakega plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP)).

Razprava je potekala 9. septembra 2013. (točka 24 zapisnika z dne 9.9.2013).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Edit Bauer v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov o uporabi načela enakega plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013)

Glasovanje: točka 13.8 zapisnika z dne 12.9.2013


8. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 [2013/2051(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

Nikolaos Salavrakos je predstavil poročilo.

Govorila sta Nikiforos Diamandouros (varuh človekovih pravic) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Lena Kolarska-Bobińska v imenu skupine PPE, Kinga Göncz v imenu skupine S&D, Angelika Werthmann v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Seán Kelly, Michael Cashman, Metin Kazak, Heinz K. Becker, Ismail Ertug, Carlos José Iturgaiz Angulo, Alexander Mirsky in Georgios Papanikolaou.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jarosław Leszek Wałęsa in Monika Smolková.

Govorili so Viviane Reding, Nikiforos Diamandouros in Nikolaos Salavrakos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 12.9.2013


9. Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (kratka predstavitev)

Poročilo o čezmejnem kolektivnem pogajanju in nadnacionalnem socialnem dialogu [2012/2292(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Thomas Händel (A7-0258/2013)

Thomas Händel je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson in Anna Záborská.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.19 zapisnika z dne 12.9.2013


10. Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (kratka predstavitev)

Poročilo o položaju mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji [2012/2263(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

Nathalie Griesbeck (poročevalka) je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Metsola, Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská in Miroslav Mikolášik.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.20 zapisnika z dne 12.9.2013


PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

11. Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (kratka predstavitev)

Poročilo o spodbujanju evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev kot virov gospodarske rasti in delovnih mest [2012/2302(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard in Jaroslav Paška.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 12.9.2013


12. Stanje pogajanj o evropski bančni uniji (razprava)

Izjava Komisije: Stanje pogajanj o evropski bančni uniji (2013/2707(RSP))

Michel Barnier (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Sven Giegold (poročevalec) (A7-0393/2012), Marianne Thyssen (poročevalka) (A7-0392/2012), Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, in Auke Zijlstra samostojni poslanec.

Govoril je Michel Barnier.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.35 v pričakovanju časa glasovanja in se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Predsednik je pred glasovanjem predlagal, da se bi najprej glasovalo o poročilu Marie-Thérèse Sanchez-Schmid. Parlament se je s predlogom strinjal.


13.1. Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (glasovanje)

Poročilo o spodbujanju evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev kot virov gospodarske rasti in delovnih mest [2012/2302(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0368)


13.2. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 [2013/2051(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0369)


13.3. Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0370)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0370)

Govorili so

Tanja Fajon, pred glasovanjem, ki je v skladu s členom 177(4) Poslovnika zahtevala, da se glasovanje preloži, Daniel Cohn-Bendit, ki je zahtevo podprl, in Agustín Díaz de Mera García Consuegra (poročevalec), ki ji je nasprotoval.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (286 glasov za, 326 glasov proti, 19 vzdržanih).


13.4. Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) v zvezi z njeno povezavo z Uredbo Sveta (EU) št. …/… o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0371)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0371)

Govoril je

predsednik, ki je pred glasovanjem o poročilih Sven Giegold in Marianne Thyssen poudaril izreden pomen tem, ki so povezane z bančno unijo. Prebral je celotno skupno izjavo Evropskega parlamenta in Evropske centralne banke, ki jo bo podpisal skupaj z Mariem Draghijem (predsednikom Evropske centralne banke), potem ko bosta poročili sprejeti. Izjava je zapisana v dobesednem zapisu seje in bo objavljena tudi na spletiščih obeh institucij.


13.5. Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij * (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0372)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0372)

Govoril je

Michel Barnier (član Komisije), ki je po glasovanju o poročilih Sven Giegold in Marianne Thyssen ponovno poudaril izreden pomen, ki ga imata ti glasovanji.


13.6. Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0373)

Sandrine Bélier (poročevalka) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagala preložitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije.

Parlament je njen predlog sprejel. Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


13.7. Mikroproizvodnja električne energije (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0388/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0374)


13.8. Enako plačilo delavk in delavcev (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0387/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0375)


13.9. Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0386/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0376)


13.10. Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0385/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0377)


13.11. Razmere v Siriji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 in B7-0428/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0413/2013

(ki nadomešča B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 in B7-0428/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux in Lena Kolarska-Bobińska v imenu skupine PPE;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann in Boris Zala v imenu skupine S&D;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE;

Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0378)

(Predloga resolucij B7-0424/2013 in B7-0425/2013 sta brezpredmetna.)


13.12. Razmere v Egiptu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 in B7-0420/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0411/2013

(ki nadomešča B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 in B7-0420/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala in Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff in Louis Michel v imenu skupine ALDE;

Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0379)

(Predlog resolucije B7-0415/2013 je brezpredmeten.)


13.13. Pomorska razsežnost skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o pomorski razsežnosti skupne varnostne in obrambne politike [2012/2318(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A7-0220/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0380)


13.14. Vojaške strukture EU: trenutno stanje in obeti (glasovanje)

Poročilo o vojaških strukturah EU: trenutno stanje in obeti [2012/2319(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0381)


13.15. Politika EU do Belorusije *** (člen 97(4) Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o politiki EU do Belorusije [2013/2036(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)


(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU, KOMISIJI IN ESZD

Sprejeto (P7_TA(2013)0382)


13.16. Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni) (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 in B7-0397/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0389/2013

(ki nadomešča B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 in B7-0397/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere in Paweł Zalewski v imenu skupine PPE;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva in Justas Vincas Paleckis v imenu skupine S&D;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE;

Werner Schulz in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0383)

Govoril je

Jacek Saryusz-Wolski, ki je podal tri ustne predloge sprememb, ki so bili sprejeti.

(Predlog resolucije B7-0395/2013 je brezpredmeten.)


13.17. Strategija notranje varnosti za EU (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0377/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0384)


13.18. Evropska strategija za zdravje in varnost pri delu (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0376/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0385)


13.19. Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (glasovanje)

Poročilo o čezmejnem kolektivnem pogajanju in nadnacionalnem socialnem dialogu [2012/2292(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Thomas Händel (A7-0258/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0386)

Govoril je

Thomas Händel (poročevalec), pred glasovanjem, ki je podal pojasnila o svojem poročilu.


13.20. Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (glasovanje)

Poročilo o položaju mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji [2012/2263(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0387)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 11. septembra 2013.)

Poročilo: Corinne Lepage - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin in Monica Luisa Macovei

Poročilo: Isabella Lövin - A7-0242/2013
Peter Jahr in Marian Harkin

Poročilo: Constance Le Grip - A7-0006/2013
Charles Tannock

Poročilo: Georgios Papanikolaou - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin in Monica Luisa Macovei

Poročilo: Joanna Katarzyna Skrzydlewska - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei in Anna Záborská

Poročilo: Anna Maria Corazza Bildt - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin in Monica Luisa Macovei

(Čas glasovanja v četrtek, 12. septembra 2013.)

Poročilo: Nikolaos Salavrakos - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Sven Giegold - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Marianne Thyssen - A7-0392/2012
Syed Kamall

Poročilo: Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall in Albert Deß

Mikroproizvodnja električne energije - (2012/2930(RSP)) - B7-0388/2013
Seán Kelly in Syed Kamall

Enako plačilo delavk in delavcev - (2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013
Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan in Anna Záborská

Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor - (2013/2606(RSP)) - B7-0386/2013
Daniel Hannan in Syed Kamall

Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall in Daniel Hannan

Razmere v Siriji - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013

Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt in Daniel Hannan

Razmere v Egiptu - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt in Daniel Hannan

Poročilo: Ana Gomes - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Poročilo: Marietta Giannakou - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei in Paul Murphy

Poročilo: Justas Vincas Paleckis - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan in Monica Luisa Macovei

Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka in Bernd Posselt

Poročilo: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei


15. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.45, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

16. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Ioan Enciu je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.


17. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 10.9.2013)


17.1. Razmere v Demokratični republiki Kongo

Predlogi resolucij B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 in B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat in Nicole Kiil-Nielsen so predstavili predloge resolucij, ki so jih vložile njihove politične skupine.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD.

Adam Bielan je predstavil predlog resolucije, ki ga je vložila njegova skupina.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr in Eija-Riitta Korhola.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19.1 zapisnika z dne 12.9.2013


17.2. Razmere v Srednjeafriški republiki

Predlogi resolucij B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 in B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat in Barbara Lochbihler so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Mitro Repo v imenu skupine S&D, Franz Obermayr samostojni poslanec, Seán Kelly, Corina Creţu in Monica Luisa Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Sari Essayah.

Govoril je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19.2 zapisnika z dne 12.9.2013


17.3. Razmere v Bahrajnu

Predlogi resolucij B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 in B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek in Marian Harkin so predstavili predloge resolucij, ki so jih vložile njihove politične skupine.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Franz Obermayr samostojni poslanec, Eija-Riitta Korhola in Geoffrey Van Orden.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška in Sari Essayah.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19.3 zapisnika z dne 12.9.2013


18. Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (predložitev dokumentov)

Predsednik je obvestil, da je od Komisije prejel predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 (COM(2013)06272013/0309(COD)).

Predlog je bil posredovan pristojnemu odboru ITRE in odborom za mnenje CULT, JURI, LIBE, IMCO in REGI.


19. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 in B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0390/2013

(ki nadomešča B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 in B7-0405/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš in Antigoni Papadopoulou v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Jan Zahradil in Adam Bielan v imenu skupine ECR;

Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2013)0388)


19.2. Razmere v Srednjeafriški republiki (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 in B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0399/2013

(ki nadomešča B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 in B7-0409/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou in Françoise Castex v imenu skupine S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock v imenu skupine ECR;

Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2013)0389)


19.3. Razmere v Bahrajnu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 in B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0410/2013

(ki nadomešča B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 in B7-0422/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P7_TA(2013)0390)

(Predlogi resolucij B7-0418/2013 in B7-0419/2013 so brezpredmetni.)


20. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


21. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Predlog uredbe Sveta o opredelitvi meril za določitev, kdaj predelani papir preneha biti odpadek v skladu s členom 6(1) Direktive 2008/98/ES o odpadkih (COM(2013)0502 - 2012/2742(RPS) - rok: 09/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Direktive 2008/38/ES o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene (D027768/03 - 2013/2834(RPS) - rok: 12/12/2013)
posredovano pristojni: AGRI

- Sklep Komisije o spremembi Odločbe 2007/506/ES zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje milom, šamponom in balzamom za lase (D028371/02 - 2013/2817(RPS) - rok: 30/11/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (D028493/01 - 2013/2835(RPS) - rok: 12/12/2013)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 50 Poslovnika), IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 36 (D028906/02 - 2013/2829(RPS) - rok: 07/12/2013)
posredovano pristojni: ECON (člen 50 Poslovnika)
mnenje: JURI (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 39 (D028907/02 - 2013/2828(RPS) - rok: 07/12/2013)
posredovano pristojni: ECON (člen 50 Poslovnika)
mnenje: JURI (člen 50 Poslovnika)


22. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore

odbor IMCO

- Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (2013/2125(INI))
posredovano pristojni: AFET (člen 50 Poslovnika)
mnenje: IMCO, ITRE (člen 50 Poslovnika)

odbor DEVE

- Sprememba Sporazuma o vladnih nabavah (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))
posredovano pristojni: INTA
mnenje: DEVE

odbora DEVE, AFET

- Razkritje nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: FEMM, DEVE, AFET, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

odbor JURI

- Sprememba Uredbe (ES) št.1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.julija2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: DEVE, EMPL, JURI (člen 37 Poslovnika)

- Temeljni varnostni standardi za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE, JURI (člen 37 Poslovnika), EMPL (člen 50 Poslovnika)

Sprememba naslova

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. septembra 2013)

odbor REGI

- Novi naslov samoiniciativnega poročila (2013/2008(INI)): “Poročilo o 7. in 8. poročilu Komisije o napredku kohezijske politike Evropske unije in strateško poročilo 2013 o izvajanju programov 2007-2013”

odbor PECH

-Novi naslov samoiniciativnega poročila (2013/2101(INI)): “Znanje o morju 2020: kartografija morskega dna za spodbujanje trajnostnega ribolova”

odbor CONT

- Novi naslov samoiniciativnega poročila (2013/2130(INI)): “Izvajanje Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom”

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 42 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.9.2013)

odbor ECON

- Pregled Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) (2013/2166(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13. junija 2013)

odbor IMCO

- Zavajajoče prakse oglaševanja (2013/2122(INI))
(mnenje: PETI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 4. julija 2013)

odbor LIBE

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih.
- The US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI))
(mnenje: AFET, ITRE, INTA)

odbor AFET

- Ocena odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanje prednostnih nalog (2013/2149(INI))
(mnenje: INTA)

- Prihodnji odnosi EU-ASEAN (2013/2148(INI))
(mnenje: DEVE, INTA)

- Saudova Arabija: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki (2013/2147(INI))
(mnenje: FEMM, INTA)

- Celovit pristop EU in njegove posledice za doslednost zunanjega delovanja EU (2013/2146(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, INTA)

odbora PECH, FEMM
- Posebni ukrepi v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk (2013/2150(INI))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. septembra 2013)

odbor AFCO

- Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti (2013/2185(INI))

odbor AFET

- Podpora EU mirovnim operacijam Združenih narodov in Afriške unije (2013/2171(INI))
(mnenje: DEVE)

- Protiraketni ščit za Evropo ter njegove politične in strateške posledice (2013/2170(INI))

- Odprava mučenja v svetu (2013/2169(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE)

- Regionalna vloga Pakistana in politični odnosi z Evropsko unijo (2013/2168(INI))
(mnenje: DEVE)

- Zunanja politika EU v svetu kulturnih in verskih razlik (2013/2167(INI))

- Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju (2013/2152(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE)

odbor CONT

- Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce? (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) (2013/2173(INI))
(mnenje: EMPL)

- Ocena financ Unije glede na dosežene rezultate: novo orodje za boljši postopek razrešnice Evropske komisije (2013/2172(INI))

odbor CULT

- Nove tehnologije in odprti izobraževalni viri (2013/2182(INI))

- Evropska gastronomska dediščina: kulturni in izobraževalni vidiki (2013/2181(INI))

- Priprave na popolnoma zlit avdiovizualni svet: rast, ustvarjanje in vrednote (2013/2180(INI))
(mnenje: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

odbor ECON

- Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva (2013/2175(INI))
(mnenje: CULT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

- Zavarovanje pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek (2013/2174(INI))
(mnenje: ENVI, JURI, IMCO)

- Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014 (2013/2157(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor EMPL

- Kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja, poslovne dejavnosti in na novo ustanovljena podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest? (2013/2176(INI))
(mnenje: REGI, ITRE)

- Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2014 (2013/2158(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor FEMM

- Enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji - 2012 (2013/2156(INI))

odbor IMCO

- SOLVIT (2013/2154(INI))
(mnenje: EMPL)

- Varstvo potrošnikov - varstvo potrošnikov pri storitvah zagotavljanja javnih dobrin (2013/2153(INI))

odbor ITRE

- Akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi (2013/2177(INI))
(mnenje: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI)

odbor LIBE

- Upravljanje vračanja: sodelovanje s tretjimi državami, učinkovito izvajanje sporazumov ter prenos direktive o vračanju v prakso (2013/2184(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE)

- Časovni načrt EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (2013/2183(INI))
(mnenje: FEMM)

- Dostop javnosti do dokumentov (člen 104(7)) v obdobju 2011-2013 (2013/2155(INI))

odbor PECH

- Stanje in prihodnji obeti za evropski ribiški sektor v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Tajsko (2013/2179(INI))
(mnenje: INTA)

odbor PETI

- Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013 - Državljani EU: vaše pravice, vaša prihodnost (2013/2186(INI))

odbor REGI

- Čim boljše izkoriščanje potenciala najbolj oddaljenih regij z ustvarjanjem sinergije med strukturnimi skladi in drugimi programi EU (2013/2178(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 97 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. septembra 2013)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o uporabi radiotelevizije kot orodja v diplomaciji EU (2013/2187(INI))

Postopek s skupnimi sejami odborov (člen 51 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 4. julija 2013)

- Posebni ukrepi v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk (2013/2150(INI))
odbora: PECH, FEMM

Pridruženi odbori (člen 50 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. septembra 2013)

- Kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja, poslovne dejavnosti in na novo ustanovljena podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest? (2013/2176(INI))
posredovano pristojni: EMPL (člen 50 Poslovnika)
mnenje: REGI, ITRE (člen 50 Poslovnika)

- Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce? (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) (2013/2173(INI))
posredovano pristojni: CONT ((člen 50 Poslovnika)
mnenje: EMPL (člen 50 Poslovnika)

- Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij v uniji (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
posredovano pristojni: IMCO (člen 50 Poslovnika)
mnenje: AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, INTA, TRAN, ITRE (člen 50 Poslovnika), LIBE (člen 50 Poslovnika)


23. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


24. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 7. do 10. oktobra 2013.


25. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov