Index 
Protokoll
PDF 275kWORD 162k
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Budgetuppgifter
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd (ingivna resolutionsförslag)
 6.Småskalig elproduktion (ingivna resolutionsförslag)
 7.Lika lön för män och kvinnor (ingivna resolutionsförslag)
 8.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012 (debatt)
 9.Gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (kortfattad redogörelse)
 10.Situationen för ensamkommande minderåriga i EU (kortfattad redogörelse)
 11.Europeiska kulturella och kreativa sektorer som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning (kortfattad redogörelse)
 12.Läget i förhandlingarna om en europeisk bankunion (debatt)
 13.Omröstning
  
13.1.Europeiska kulturella och kreativa sektorer som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning (omröstning)
  
13.2.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.3.Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser ***I (omröstning)
  
13.4.Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut ***I (slutomröstning)
  
13.5.Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut * (slutomröstning)
  
13.6.Tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser i unionen ***I (omröstning)
  
13.7.Småskalig elproduktion (omröstning)
  
13.8.Lika lön för män och kvinnor (omröstning)
  
13.9.Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd (omröstning)
  
13.10.Digital agenda för tillväxt, rörlighet och sysselsättning (omröstning)
  
13.11.Situationen i Syrien (omröstning)
  
13.12.Situationen i Egypten (omröstning)
  
13.13.Den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  
13.14.EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter (omröstning)
  
13.15.EU:s politik gentemot Vitryssland *** (artikel 97.4 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.16.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (omröstning)
  
13.17.Strategin för inre säkerhet i EU (omröstning)
  
13.18.EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (omröstning)
  
13.19.Gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (omröstning)
  
13.20.Situationen för ensamkommande minderåriga i EU (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
17.1.Situationen i Demokratiska republiken Kongo
  
17.2.Situationen i Centralafrikanska republiken
  
17.3.Situationen i Bahrain
 18.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (inkomna dokument)
 19.Omröstning
  
19.1.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  
19.2.Situationen i Centralafrikanska republiken (omröstning)
  
19.3.Situationen i Bahrain (omröstning)
 20.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 22.Beslut om vissa dokument
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.

°
° ° °

Talare: Sergio Paolo Francesco Silvestris.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europeiska unionens budget för budgetåret 2014: rådets ståndpunkt av den 2 september 2013 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020 (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, på frivillig basis höra Regionkommitén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

CULT, JURI, LIBE, IMCO, REGI


3. Budgetuppgifter

Följande av unionens institutioner, byråer och andra organ hade översänt sina slutliga räkenskaper för räkenskapsåret 2012 till Europaparlamentet:

Europeiska kommissionen

Europeiska unionens domstol

Regionkommittén

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Gemensamma företaget Clean Sky

Europeiska miljöbyrån

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (rapporter 2011 och 2012)

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)


4. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Delegerad förordning om komplettering av förordning (EU) nr 911/2010 om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) genom att fastställa registreringsvillkor C(2013)04311 - 2013/2731(DEA)

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 12 juli 2013.

Förlängning av tidsfristen för invändningar: två månader på begäran av rådet.


5. Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd (2013/2606(RSP))

Debatten hölls den 10 september 2013 (punkt 20 i protokollet av den 10.9.2013).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Malcolm Harbour och Andreas Schwab, för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, Elmar Brok och Tunne Kelam, för utskottet för utrikesfrågor, om EU:s strategi för it-säkerhet: en öppen, säker och trygg cyberrymd (2013/2606(RSP)) (B7-0386/2013).

Omröstning: punkt 13.9 i protokollet av den 12.9.2013


6. Småskalig elproduktion (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000074/2013) från Amalia Sartori, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, till kommissionen: Småskalig elproduktion (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP)).

Debatten hölls den 9 september 2013 (punkt 23 i protokollet av den 9.9.2013).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Judith A. Merkies, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om småskalig produktion av el och värme (2012/2930(RSP)) (B7-0388/2013)

Omröstning: punkt 13.7 i protokollet av den 12.9.2013


7. Lika lön för män och kvinnor (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000078/2013) från Mikael Gustafsson, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, till kommissionen: Tillämpningen av principen "lika lön för lika eller likvärdigt arbete för män och kvinnor" (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP)).

Debatten hölls den 9 september 2013 (punkt 24 i protokollet av den 9.9.2013).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Edit Bauer, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för lika eller likvärdigt arbete (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013)

Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 12.9.2013


8. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012 [2013/2051(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

Nikolaos Salavrakos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nikiforos Diamandouros (ombudsman) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Lena Kolarska-Bobińska för PPE-gruppen, Kinga Göncz för S&D-gruppen, Angelika Werthmann för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Seán Kelly, Michael Cashman, Metin Kazak, Heinz K. Becker, Ismail Ertug, Carlos José Iturgaiz Angulo, Alexander Mirsky och Georgios Papanikolaou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Leszek Wałęsa och Monika Smolková.

Talare: Viviane Reding, Nikiforos Diamandouros och Nikolaos Salavrakos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 12.9.2013


9. Gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (kortfattad redogörelse)

Betänkande om gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog [2012/2292(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Thomas Händel (A7-0258/2013)

Thomas Händel redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson och Anna Záborská.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 13.19 i protokollet av den 12.9.2013.


10. Situationen för ensamkommande minderåriga i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande situationen för ensamkommande minderåriga i EU [2012/2263(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

Nathalie Griesbeck (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Metsola, Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská och Miroslav Mikolášik.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 13.20 i protokollet av den 12.9.2013.


ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

11. Europeiska kulturella och kreativa sektorer som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om att främja de europeiska kulturella och kreativa sektorerna som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning [2012/2302(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard och Jaroslav Paška.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 12.9.2013.


12. Läget i förhandlingarna om en europeisk bankunion (debatt)

Uttalande av kommissionen: Läget i förhandlingarna om en europeisk bankunion (2013/2707(RSP))

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Sven Giegold (föredragande) (A7-0393/2012), Marianne Thyssen (föredragande) (A7-0392/2012), Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, och Auke Zijlstra, grupplös.

Talare: Michel Barnier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet, som hade avbrutits kl. 11.35 i avvaktan på omröstningen, återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Före omröstningen föreslog talmannen att omröstning skulle hållas om Marie-Thérèse Sanchez-Schmids betänkande först. Parlamentet biföll detta förslag.


13.1. Europeiska kulturella och kreativa sektorer som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning (omröstning)

Betänkande om att främja de europeiska kulturella och kreativa sektorerna som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning [2012/2302(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0368)


13.2. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012 [2013/2051(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0369)


13.3. Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0370)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0370)

Inlägg:

Tanja Fajon yttrade sig före omröstningen och begärde i enlighet med artikel 177.4 i arbetsordningen att omröstningen skulle skjutas upp, Daniel Cohn-Bendit uttryckte sitt stöd för denna begäran och Agustín Díaz de Mera García Consuegra (föredragande) motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran med elektronisk omröstning (286 röster för, 326 röster emot, 19 nedlagda röster).


13.4. Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller dess samspel med rådets förordning (EU) nr …/… om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0371)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0371)

Inlägg

Sven Giegold och Marianne Thyssen yttrade sig före omröstningen om betänkandena. Talmannen betonade den oerhörda vikten av dessa ärenden om bankunionen. Han läste upp hela texten i den gemensamma förklaring från Europaparlamentet och Europeiska centralbanken som han skulle underteckna tillsammans med Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) efter antagandet av de två betänkandena. Denna förklaring återges i det fullständiga förhandlingsreferatet från debatterna och kommer också att offentliggöras på de två institutionernas webbplatser.


13.5. Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut * (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0372)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0372)

Inlägg

Efter omröstningen om Sven Giegolds och Marianne Thyssens betänkanden betonade Michel Barnier (ledamot av kommissionen) åter dessa omröstningars stora betydelse.


13.6. Tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser i unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0373)

Sandrine Bélier, (föredragande) förslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


13.7. Småskalig elproduktion (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0388/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0374)


13.8. Lika lön för män och kvinnor (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0387/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0375)


13.9. Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0386/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0376)


13.10. Digital agenda för tillväxt, rörlighet och sysselsättning (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0385/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0377)


13.11. Situationen i Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 och B7-0428/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0413/2013

(ersätter B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 och B7-0428/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux och Lena Kolarska-Bobińska för PPE-gruppen

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann och Boris Zala för S&D-gruppen

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen

Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0378)

(Resolutionsförslagen B7-0424/2013 och B7-0425/2013 bortföll.)


13.12. Situationen i Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 och B7-0420/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0411/2013

(ersätter B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 och B7-0420/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala och Roberto Gualtieri för S&D-gruppen

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff och Louis Michel för ALDE-gruppen

Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0379)

(Resolutionsförslag B7-0415/2013 bortföll.)


13.13. Den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

Betänkande om den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2012/2318(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Gomes (A7-0220/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0380)


13.14. EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter (omröstning)

Betänkande om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter [2012/2319(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0381)


13.15. EU:s politik gentemot Vitryssland *** (artikel 97.4 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation till rådet, kommissionen och europeiska utrikestjänsten om EU:s politik gentemot Vitryssland [2013/2036(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)


(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN

Antogs (P7_TA(2013)0382)


13.16. Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 och B7-0397/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0389/2013

(ersätter B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 och B7-0397/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere och Paweł Zalewski för PPE-gruppen

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva och Justas Vincas Paleckis för S&D-gruppen

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen

Werner Schulz och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0383)

Inlägg

Jacek Saryusz-Wolski lade fram tre muntliga ändringsförslag, vilka beaktades.

(Resolutionsförslag B7-0395/2013 bortföll.)


13.17. Strategin för inre säkerhet i EU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0377/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0384)


13.18. EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0376/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0385)


13.19. Gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (omröstning)

Betänkande om gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog [2012/2292(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Thomas Händel (A7-0258/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0386)

Inlägg

Thomas Händel (föredragande) yttrade sig före omröstningen för att närmare precisera innehållet i sitt betänkande.


13.20. Situationen för ensamkommande minderåriga i EU (omröstning)

Betänkande situationen för ensamkommande minderåriga i EU [2012/2263(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0387)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 11 september 2013.)

Betänkande Corinne Lepage - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin och Monica Luisa Macovei

Betänkande Isabella Lövin - A7-0242/2013
Peter Jahr och Marian Harkin

Betänkande Constance Le Grip - A7-0006/2013
Charles Tannock

Betänkande Georgios Papanikolaou - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin och Monica Luisa Macovei

Betänkande Joanna Katarzyna Skrzydlewska - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei och Anna Záborská

Betänkande Anna Maria Corazza Bildt - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin och Monica Luisa Macovei

(Omröstning: torsdagen den 12 september 2013.)

Betänkande Nikolaos Salavrakos - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Sven Giegold - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Marianne Thyssen - A7-0392/2012
Syed Kamall

Betänkande Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall och Albert Deß

Småskalig elproduktion - (2012/2930(RSP)) - B7-0388/2013
Seán Kelly och Syed Kamall

Lika lön för män och kvinnor - 2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013 (
Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan och Anna Záborská

Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd - (2013/2606(RSP)) - B7-0386/2013
Daniel Hannan och Syed Kamall

Digital agenda för tillväxt, rörlighet och sysselsättning - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall och Daniel Hannan

Situationen i Syrien - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt och Daniel Hannan

Situationen i Egypten - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt och Daniel Hannan

Betänkande Ana Gomes - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Betänkande Marietta Giannakou - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei och Paul Murphy

Betänkande Justas Vincas Paleckis - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan och Monica Luisa Macovei

Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka och Bernd Posselt

Betänkande Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

16. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Ioan Enciu hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.


17. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 10.9.2013).


17.1. Situationen i Demokratiska republiken Kongo

Resolutionsförslag B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 och B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat och Nicole Kiil-Nielsen redogjorde för de resolutionsförslag som deras respektive grupper lagt fram.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Adam Bielan redogjorde för sin grupps resolutionsförslag.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.1 i protokollet av den 12.9.2013


17.2. Situationen i Centralafrikanska republiken

Resolutionsförslag B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 och B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat och Barbara Lochbihler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Seán Kelly, Corina Creţu och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Sari Essayah.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.2 i protokollet av den 12.9.2013


17.3. Situationen i Bahrain

Resolutionsförslag B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 och B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek och Marian Harkin redogjorde för de resolutionsförslag som deras grupper vägnar lagt fram.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Eija-Riitta Korhola och Geoffrey Van Orden.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška och Sari Essayah.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.3 i protokollet av den 12.9.2013


18. Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (inkomna dokument)

Kommissionen hade översänt förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (COM(2013)06272013/0309(COD)).

Detta förslag hävisades till det ansvariga utskottet ITRE och de rådgivande utskotten CULT, JURI, LIBE, IMCO och REGI.


19. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 och B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0390/2013

(ersätter B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 och B7-0405/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka och Bogusław Sonik för PPE-gruppen

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock, Jan Zahradil och Adam Bielan för ECR-gruppen

Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0388)


19.2. Situationen i Centralafrikanska republiken (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 och B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0399/2013

(ersätter B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 och B7-0409/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux och Bogusław Sonik för PPE-gruppen

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou och Françoise Castex för S&D-gruppen

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica och Hannu Takkula för ALDE-gruppen

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock för ECR-gruppen

Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0389)


19.3. Situationen i Bahrain (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 och B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0410/2013

(ersätter B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 och B7-0422/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová och Bogusław Sonik för PPE-gruppen

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0390)

(Resolutionsförslagen B7-0418/2013 och B7-0419/2013 bortföll.)


20. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


21. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Förslag till rådets förordning om definition av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall (COM(2013)0502 - 2012/2742(RPS) - tidsfrist: 09/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av direktiv 2008/38/EG om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov (D027768/03 - 2013/2834(RPS) - tidsfrist: 12/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2007/506/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till tvål, schampo och hårbalsam (D028371/02 - 2013/2817(RPS) - tidsfrist: 30/11/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D028493/01 - 2013/2835(RPS) - tidsfrist: 12/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen), IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Accounting Standard 36 (D028906/02 - 2013/2829(RPS) - tidsfrist: 07/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: JURI (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Accounting Standard 39 (D028907/02 - 2013/2828(RPS) - tidsfrist: 07/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: JURI (artikel 50 i arbetsordningen)


22. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott

IMCO-utskottet

- Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (2013/2125(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO, ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Ändring av avtalet om offentlig upphandling (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE

DEVE-utskottet, AFET-utskottet

- Redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

JURI-utskottet

- Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) när det gäller klargöranden, förenklingar och förbättringar i samband med inrättande och förvaltning av sådana grupperingar (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: DEVE, EMPL, JURI (artikel 37 i arbetsordningen)

- Grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE, JURI (artikel 37 i arbetsordningen), EMPL (artikel 50 i arbetsordningen)

Ändrad titel
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 september 2013)

REGI-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet (2013/2008(INI)): ”Betänkande om kommissionens sjunde och åttonde framstegsrapporter om EU:s sammanhållningspolitik och strategirapporten 2013 om genomförandet av programmen 2007-2013”

PECH-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkande (2013/2101(INI)): ”Kunskap i havsfrågor 2020: kartläggning av havsbottnarna för att främja ett hållbart fiskekartografi över havsbotten till förmån för ett hållbart fiske”

CONT-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkande (2013/2130(INI)): ”Genomförande av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet”

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 42 i arbetsordningen)
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 september 2013

ECON-utskottet

- Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (2013/2166(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13 juni 2013)

IMCO-utskottet

- Vilseledande reklam (2013/2122(INI))
(rådgivande utskott: PETI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 4 juli 2013)

LIBE-utskottet

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

- The US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI))
(rådgivande utskott: AFET, ITRE, INTA)

AFET-utskottet

- Bedömning av och fastställande av prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet (2013/2149(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- De framtida förbindelserna mellan EU och Asean (2013/2148(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, INTA)

- Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika (2013/2147(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, INTA)

- Den EU-övergripande strategin och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (2013/2146(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, INTA)

PECH-utskottet, FEMM-utskottet
- Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (2013/2150(INI))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 september 2013)

AFCO-utskottet

- Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten (2013/2185(INI))

AFET-utskottet

- EU:s stöd till Förenta nationernas och Afrikanska unionens fredsbevarande insatser (2013/2171(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

- Ett missilskydd för Europa: politiska och strategiska konsekvenser (2013/2170(INI))

- Utrotande av tortyr i hela världen (2013/2169(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE)

- Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU (2013/2168(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

- EU:s utrikespolitik i en värld av kulturella och religiösa skillnader (2013/2167(INI))

- De mänskliga rättigheterna i världen 2012 och Europeiska unionens strategi i frågan (2013/2152(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE)

CONT-utskottet

- Har verktyg för att övervaka ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare införts? (Revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012) (2013/2173(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Utvärderingen av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts: ett nytt verktyg i kommissionens förbättrade ansvarsfrihetsförfarande (2013/2172(INI))

CULT-utskottet
- Ny teknik och öppna utbildningsresurser (2013/2182(INI))

- Europas gastronomiska arv: kultur- och utbildningsaspekter (2013/2181(INI))

- Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld (2013/2180(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

ECON-utskottet

- Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin (2013/2175(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

- Försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan (2013/2174(INI))

(rådgivande utskott: ENVI, JURI, IMCO)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 (2013/2157(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

EMPL-utskottet

- Hur kan Europeiska unionen bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen? (2013/2176(INI))
(rådgivande utskott: REGI, ITRE)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2014 (2013/2158(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

FEMM-utskottet

- Jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2012 (2013/2156(INI))

IMCO-utskottet

- Solvit (2013/2154(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Konsumentskydd - Konsumentskydd i fråga om försörjningstjänster (2013/2153(INI))

ITRE-utskottet

- Handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa (2013/2177(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI)

LIBE-utskottet

- Hantering av återvändande: samarbete med tredjeländer, verkligt genomförande av avtal och det praktiska genomförandet av återvändandedirektivet (2013/2184(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE)

- EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (2013/2183(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

- Allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 104.7) för åren 2011-2013 (2013/2155(INI))

PECH-utskottet

- Läget och framtidsutsikterna för den europeiska fiskesektorn mot bakgrund av frihandelsavtalet mellan EU och Thailand (2013/2179(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

PETI-utskottet

- Rapport om EU-medborgarskapet 2013 – EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid (2013/2186(INI))

REGI-utskottet

- Att optimera de yttersta randområdenas potential genom att skapa synergieffekter mellan EU:s strukturfonder och andra EU-program (2013/2178(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 97 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 september 2013)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (2013/2187(INI))

Beslut om att inleda ett förfarande med gemensamma utskottssammanträden (artikel 51 i arbetsordningen)

Till följd av talmanskonferensens beslut av den 4 juli 2013

- Särskild åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (2013/2150(INI))
PECH-utskottet, FEMM-utskottet

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 september 2013)

- Hur kan Europeiska unionen bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen? (2013/2176(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL ((artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: REGI, ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO ((artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, INTA, TRAN, ITRE (artikel 50 i arbetsordningen), LIBE (artikel 50 i arbetsordningen)


23. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


24. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 7 oktober 2013–10 oktober 2013.


25. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy