Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 8. lokakuuta 2013 - Strasbourg

4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies on päättänyt perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti kuulla Euroopan keskuspankkia.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 muuttamisesta (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 – 2013/0268(COD))
Puhemies on päättänyt perussopimuksen 304 artiklan säännösten mukaisesti kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies on päättänyt perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti kuulla Euroopan keskuspankkia

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o718/1999 muuttamisesta (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL, BUDG

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, Espanja) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 27/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta huumausaineen määritelmän osalta (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusista psykoaktiivisista aineista (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 - 2013/2207(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 287 ja 322 artiklan säännösten mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuinta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ITRE, CONT, TRAN, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 26/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 (12557/2013 - C7-0307/2013 - 2011/0436(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

PETI, AFCO, BUDG, LIBE, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi huumausaineiden lähtöaineita koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI, JURI, LIBE

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Henri Grethen - LU) (N7-0083/2013 [01] - C7-0309/2013 - 2013/0807(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Nikolaos Milionis - EL) (N7-0083/2013 [02] - C7-0310/2013 - 2013/0808(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Danièle Lamarque -FR) (N7-0083/2013 [03] - C7-0311/2013 - 2013/0809(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Alex Brenninkmeijer - NL) (N7-0083/2013 [04] - C7-0312/2013 - 2013/0810(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Phil Wynn Owen - UK) (N7-0083/2013 [05] - C7-0313/2013 - 2013/0811(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ympäristöuhan alaisten alueiden kunnostamisesta (B7-0429/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Silvia-Adriana Ţicău. Päätöslauselmaesitys Schengen-alueesta (B7-0430/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Philip Claeys. Päätöslauselmaesitys Al-Shabaab-järjestön lisäämisestä Euroopan unionin ylläpitämään terroristijärjestöjen luetteloon (B7-0432/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Cristiana Muscardini ja Niccolò Rinaldi. Päätöslauselmaesitys vammaisten henkilöiden oikeuksien kunnioittamisesta (B7-0441/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

DEVE

- Silvia-Adriana Ţicău. Päätöslauselmaesitys kaikille tarjottavasta peruskoulutuksesta (B7-0443/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

DEVE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö