Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d. - Strasbūras

4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas(EB) Nr.1013/2006 dėl atliekų vežimo (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Parlamento Pirmininkas neprivaloma tvarka konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 – 2013/0268(COD))

Pagal Sutarties 304 straipsnį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Parlamento Pirmininkas neprivaloma tvarka konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktivos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/112/EB ir 2008/118/EB, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, statybinės medžiagos“) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas perkelti DEC 27/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004m. spalio 25d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas perkelti DEC 22/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 - 2013/2207(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, EURATOMAS) Nr.966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr.1605/2002 (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

Pagal Sutarties 287 ir 322 straipsnius Parlamento Pirmininkas konsultuosis su Europos Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ITRE, CONT, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos 25 ir 26 straipsnių pataisos priėmimo Europos Sąjungos vardu (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas perkelti DEC 26/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“ (12557/2013 - C7-0307/2013 - 2011/0436(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

PETI, AFCO, BUDG, LIBE, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sudarymo Europos Sąjungos vardu (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI, JURI, LIBE

- Audito Rūmų nario skyrimas (Henri GRETHEN - LU) (N7-0083/2013 [01] - C7-0309/2013 - 2013/0807(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Audito Rūmų nario skyrimas (Nikolaos MILIONIS - EL) (N7-0083/2013 [02] - C7-0310/2013 - 2013/0808(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Audito Rūmų nario skyrimas (Danièle LAMARQUE -FR) (N7-0083/2013 [03] - C7-0311/2013 - 2013/0809(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Audito Rūmų nario skyrimas (Alex BRENNINKMEIJER - NL) (N7-0083/2013 [04] - C7-0312/2013 - 2013/0810(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Audito Rūmų nario skyrimas (Phil WYNN OWEN - UK) (N7-0083/2013 [05] - C7-0313/2013 - 2013/0811(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų panaikinimo datos (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teritorijų, kurioms iškilęs ekologinis pavojus, atkūrimo (B7-0429/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Silvia-Adriana Ţicău. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šengeno erdvės (B7-0430/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Philip Claeys. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl organizacijos „Al Shabab“ įtraukimo į Europos Sąjungos teroristinių organizacijų sąrašą (B7-0432/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Cristiana Muscardini ir Niccolò Rinaldi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagarbos neįgaliųjų teisėms (B7-0441/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

DEVE

- Silvia-Adriana Ţicău. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl visuotinio pradinio ugdymo (B7-0443/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

DEVE

Teisinė informacija - Privatumo politika