Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0366(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0276/2013

Внесени текстове :

A7-0276/2013

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Гласувания :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Обяснение на вота
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Протокол
Вторник, 8 октомври 2013 г. - Страсбург

5. Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Linda McAvan представи доклада.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis (действащ председател на Съвета) и Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Метин Казак (докладчик по становището на комисията INTA), Robert Goebbels (докладчик по становището на комисията ITRE), Małgorzata Handzlik (докладчик по становището на комисията IMCO), Csaba Sándor Tabajdi (докладчик по становището на комисията AGRI), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Klaus-Heiner Lehne (докладчик по становището на комисията JURI), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Andrés Perelló Rodríguez, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Marek Henryk Migalski относно процедурата "синя карта", Marc Tarabella, за да зададе въпрос "синя карта" на Frédérique Ries, който му отговори, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Franco Bonanini, независим член на ЕП, Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Janusz Wojciechowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Pargneaux, Michèle Rivasi, Chris Davies и Robert Goebbels относно процедурата "синя карта", Kartika Tamara Liotard, Paul Nuttall, Ewald Stadler, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Jürgen Creutzmann, Satu Hassi, Hynek Fajmon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Daniël van der Stoep, Françoise Grossetête, Glenis Willmott и Rebecca Taylor.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Bas Eickhout, Susy De Martini, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Pavel Poc, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Kathleen Van Brempt, Антония Първанова, Renate Sommer, Matthias Groote, Holger Krahmer, Georgios Koumoutsakos, Mario Pirillo, Corinne Lepage, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose, Alojz Peterle, Karin Kadenbach, David Casa, Gilles Pargneaux, който поиска лобистите, присъстващи на трибуната, да спрат да снимат разискванията (Председателят потвърди, че тази практика е забранена), Spyros Danellis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Bendt Bendtsen и Zbigniew Ziobro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Struan Stevenson, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zigmantas Balčytis, María Auxiliadora Correa Zamora и Mojca Kleva Kekuš.

Изказаха се: Tonio Borg, Vytenis Povilas Andriukaitis и Linda McAvan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 8.10.2013.

Правна информация - Политика за поверителност