Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0366(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0276/2013

Indgivne tekster :

A7-0276/2013

Forhandlinger :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Afstemninger :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Stemmeforklaringer
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Protokol
Tirsdag den 8. oktober 2013 - Strasbourg

5. Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Linda McAvan forelagde betænkningen.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis (formand for Rådet) og Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Talere: Metin Kazak (ordfører for udtalelse fra INTA), Robert Goebbels (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Małgorzata Handzlik (ordfører for udtalelse fra IMCO), Csaba Sándor Tabajdi (ordfører for udtalelse fra AGRI), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski, Klaus-Heiner Lehne (ordfører for udtalelse fra JURI), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Andrés Perelló Rodríguez for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Marek Henryk Migalski om blåt kort-proceduren, Marc Tarabella, der stille et blåt kort-spørgsmål til Frédérique Ries, der besvarede spørgsmålet, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Franco Bonanini, løsgænger, Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Janusz Wojciechowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Pargneaux, Michèle Rivasi, Chris Davies og Robert Goebbels om blåt kort-proceduren, Kartika Tamara Liotard, Paul Nuttall, Ewald Stadler, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Jürgen Creutzmann, Satu Hassi, Hynek Fajmon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Daniël van der Stoep, Françoise Grossetête, Glenis Willmott og Rebecca Taylor.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Bas Eickhout, Susy De Martini, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Pavel Poc, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Kathleen Van Brempt, Antonyia Parvanova, Renate Sommer, Matthias Groote, Holger Krahmer, Georgios Koumoutsakos, Mario Pirillo, Corinne Lepage, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose, Alojz Peterle, Karin Kadenbach, David Casa, Gilles Pargneaux, der anmodede lobbyisterne på tilskuerpladserne om ikke at filme forhandlingen (formanden bekræftede, at det var forbudt at filme forhandlingerne), Spyros Danellis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Bendt Bendtsen og Zbigniew Ziobro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Struan Stevenson, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zigmantas Balčytis, María Auxiliadora Correa Zamora og Mojca Kleva Kekuš.

Talere: Tonio Borg, Vytenis Povilas Andriukaitis og Linda McAvan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 8.10.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik