Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0366(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0276/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0276/2013

Keskustelut :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Äänestykset :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Äänestysselitykset
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Pöytäkirja
Tiistai 8. lokakuuta 2013 - Strasbourg

5. Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Linda McAvan esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis (neuvoston puheenjohtaja) ja Tonio Borg (komission jäsen).

Puheenvuorot: Metin Kazak (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Robert Goebbels (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Małgorzata Handzlik (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Csaba Sándor Tabajdi (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Klaus-Heiner Lehne (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Andrés Perelló Rodríguez S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski sinisen kortin menettelystä, Marc Tarabella esittääkseen sinisen kortin kysymyksen Frédérique Riesille, joka vastasi siihen, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, sitoutumaton Franco Bonanini, Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Janusz Wojciechowski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Pargneaux, Michèle Rivasi, Chris Davies ja Robert Goebbels sinisen kortin menettelystä, Kartika Tamara Liotard, Paul Nuttall, Ewald Stadler, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Jürgen Creutzmann, Satu Hassi, Hynek Fajmon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Daniël van der Stoep, Françoise Grossetête, Glenis Willmott ja Rebecca Taylor.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Bas Eickhout, Susy De Martini, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Pavel Poc, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Kathleen Van Brempt, Antonyia Parvanova, Renate Sommer, Matthias Groote, Holger Krahmer, Georgios Koumoutsakos, Mario Pirillo, Corinne Lepage, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose, Alojz Peterle, Karin Kadenbach, David Casa, Gilles Pargneaux, joka vaati, että yleisölehterillä olevat lobbaajat lopettavat keskustelujen filmaamisen (puhemies vahvisti, että tällainen käytäntö on kielletty), Spyros Danellis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Bendt Bendtsen ja Zbigniew Ziobro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Struan Stevenson, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zigmantas Balčytis, María Auxiliadora Correa Zamora ja Mojca Kleva Kekuš.

Puheenvuorot: Tonio Borg, Vytenis Povilas Andriukaitis ja Linda McAvan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2013, kohta 9.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö