Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0366(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0276/2013

Pateikti tekstai :

A7-0276/2013

Debatai :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Balsavimas :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Protokolas
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d. - Strasbūras

5. Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Linda McAvan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Tonio Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Metin Kazak (INTA komiteto nuomonės referentas), Robert Goebbels (ITRE komiteto nuomonės referentas), Małgorzata Handzlik (IMCO komiteto nuomonės referentė), Csaba Sándor Tabajdi (AGRI komiteto nuomonės referentas) (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marek Henryk Migalski), Klaus-Heiner Lehne (JURI komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Andrés Perelló Rodríguez S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski dėl mėlynosios kortelės procedūros, Marc Tarabella (pateikė Frédérique Ries mėlynosios kortelės klausimą; pastarasis į jį atsakė), Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Liisa Jaakonsaari), nepriklausomas Parlamento narys Franco Bonanini, Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Janusz Wojciechowski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Gilles Pargneaux), Michèle Rivasi, Chris Davies ir Robert Goebbels dėl mėlynosios kortelės procedūros, Kartika Tamara Liotard, Paul Nuttall, Ewald Stadler, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Jürgen Creutzmann, Satu Hassi, Hynek Fajmon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Daniël van der Stoep, Françoise Grossetête, Glenis Willmott ir Rebecca Taylor.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bas Eickhout, Susy De Martini, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Pavel Poc, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Kathleen Van Brempt, Antonyia Parvanova, Renate Sommer, Matthias Groote, Holger Krahmer, Georgios Koumoutsakos, Mario Pirillo, Corinne Lepage, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose, Alojz Peterle, Karin Kadenbach, David Casa, Gilles Pargneaux (jis paprašė, kad galerijoje esantys lobistai liautųsi filmavę diskusijas) (Pirmininkas patvirtino, kad tai yra draudžiama), Spyros Danellis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Bendt Bendtsen ir Zbigniew Ziobro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Struan Stevenson, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zigmantas Balčytis, María Auxiliadora Correa Zamora ir Mojca Kleva Kekuš.

Kalbėjo: Tonio Borg, Vytenis Povilas Andriukaitis ir Linda McAvan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.8 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika