Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0366(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0276/2013

Ingivna texter :

A7-0276/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Omröstningar :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Röstförklaringar
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Protokoll
Tisdagen den 8 oktober 2013 - Strasbourg

5. Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Linda McAvan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (rådets tjänstgörande ordförande) och Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Metin Kazak (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Robert Goebbels (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Małgorzata Handzlik (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Csaba Sándor Tabajdi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Klaus-Heiner Lehne (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Andrés Perelló Rodríguez för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Marek Henryk Migalski, vilken yttrade sig om förfarandet med ”blått kort”; Marc Tarabella ställde en fråga (”blått kort”) till Frédérique Ries, som hon besvarade, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Franco Bonanini, grupplös, Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Janusz Wojciechowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Pargneaux, Michèle Rivasi, Chris Davies och Robert Goebbels, vilken yttrade sig om förfarandet med ”blått kort”; Kartika Tamara Liotard, Paul Nuttall, Ewald Stadler, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Jürgen Creutzmann, Satu Hassi, Hynek Fajmon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Daniël van der Stoep, Françoise Grossetête, Glenis Willmott och Rebecca Taylor.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Bas Eickhout, Susy De Martini, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Pavel Poc, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Kathleen Van Brempt, Antonyia Parvanova, Renate Sommer, Matthias Groote, Holger Krahmer, Georgios Koumoutsakos, Mario Pirillo, Corinne Lepage, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose, Alojz Peterle, Karin Kadenbach, David Casa; Gilles Pargneaux begärde att de närvarande lobbyisterna på åhörarläktaren skulle sluta filma debatten (talmannen bekräftade att detta var förbjudet), Spyros Danellis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Bendt Bendtsen och Zbigniew Ziobro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Struan Stevenson, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zigmantas Balčytis, María Auxiliadora Correa Zamora och Mojca Kleva Kekuš.

Talare: Tonio Borg, Vytenis Povilas Andriukaitis och Linda McAvan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 8.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy