Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0427(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0232/2013

Ingivna texter :

A7-0232/2013

Debatter :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0416

Protokoll
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg

18. Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Mulder (A7-0232/2013)

Jan Mulder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Dominique Riquet (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Marco Scurria för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Birgit Sippel för S&D-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino och Petru Constantin Luhan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina och Jaroslav Paška.

Talare: Cecilia Malmström och Jan Mulder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 10.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy