Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000067/2013 (B7-0501/2013)

Συζήτηση :

PV 09/10/2013 - 20
CRE 09/10/2013 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

20. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000067/2013) που κατέθεσε Juan Fernando López Aguilar εξ ονόματος της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ μέσω της εφαρμογής της απόφασης του Prüm και του ευρωπαϊκού προτύπου ανταλλαγής πληροφοριών (EIXM) (2013/2586(RSP)) (B7-0501/2013)

Ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Monica Luisa Macovei, Wim van de Camp και Marco Scurria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: η εφαρμογή της απόφασης του Prüm και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών (EIXM) 2013/2586(RSP)) (B7-0433/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου